Comisia de Etică a Cercetării şi Etică Editorială

COMISIA DE ETICĂ A CERCETĂRII ȘI ETICĂ EDITORIALĂ A EDITURII LUMEN (CECEE)


Comisia de Etică a Cercetării și Etică Editorială funcționează sub egida Editurii LUMEN, ca organism fără personalitate juridică, ce are ca scop oferirea de consultanță și evaluare etică (audit etic) a publicațiilor și proiectelor desfășurate sub egida LUMEN, cât și consultanță și audit etic, la cerere, altor entități juridice implicate în cercetarea științifică și diseminarea cunoașterii.


ISTORIC CECEE

CECEE activează în sfera cercetării științifice, implicit a cercetării pe subiecți umani, cât și în sfera eticii editoriale, din 2011, conform Hotărârii Consiliului Director al Asociației LUMEN din 20.03.2011, având competență în evaluarea tuturor programelor și centrelor care funcționează în cadrul Asociației LUMEN.

Asociația LUMEN, care are în subordinea sa structurală Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN; Editura Științifică LUMEN, Centrul de Conferințe LUMEN, Centrul de Training și Consultanță LUMEN, precum și publicațiile științifice și jurnalele apărute sub egida LUMEN, aderă la principiile Committee of Publication Ethics (COPE) de transparență editorială și științifică și sprijină principalul scop al COPE, care constă în ,,promovarea, pentru beneficiul public, a standardelor etice în desfășurarea cercetării și a standardelor etice în publicarea în jurnale academice” (COPE).


FUNCȚIILE ȘI COMPETENȚELE CECEE

CECEE a Asociației LUMEN susține și urmărește îndeplinirea următoarelor bune practici în etica cercetării științifice (inclusiv pe subiecți umani) și etica editorială:

 • respectarea eticii cercetării pe subiecți umani conform legislației naționale și internaționale la care România a aderat: art. 695 și art. 700 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, art 1-4 și art. 29 din OUG nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății, art. II și art. III din OMS nr. 904/2006 pentru aprobarea normelor referitoare la implementarea regulilor de bună practică în desfășurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman, HG nr. 734/2010 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Declarația de la Helsinki, Convenția de la Oviedo / ratificată prin Legea nr. 17/2001, precum și directivele Parlamentului European și ale Comisiei Europene care sunt manifestul efectelor Declarației de la Helsinki și ale Convenției de la Oviedo;
 • avizarea etică, respectiv dacă este necesară sau nu o avizare etică a programelor de cercetare, editoriale și de formare desfășurate în cadrul Asociației LUMEN sau la care Asociația LUMEN este parteneră, prin oricare dintre structurile sale;
 • analizarea plângerilor cu privire la încălcarea normelor de etică și de bună practică în cercetare sau de bună practică editorială de către personalul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Editurii LUMEN, Centrului de Training și Consultanță LUMEN, colectivului de redacție a publicațiilor LUMEN, editori, coordonatori de colecții, redactori coordonatori de colecții, editori șefi, redactori coordonatori de jurnale, precum și de către personalul Centrului de Conferințe LUMEN;
 • analizarea plângerilor cu privire la încălcarea normelor de etică, de bună practică în cercetare de către autorii sau cercetătorii care au propus spre evaluare în vederea publicării sau au publicat rezultatele cercetării la Editura Științifică LUMEN în volume sau în jurnale;
 • urmărirea aplicării și respectării dispozițiilor legale referitoare la normele de conduită morală și profesională de către personalul de cercetare, formare profesională și editorială;
 • propunerea și permanenta îmbunătățire a standardelor etice de funcționare ale programelor și centrelor Asociației LUMEN;
 • oferirea de consultanță în vederea permanentei îmbunătățiri a standardelor etice de funcționare a altor entități implicate în activitatea de cercetare sau diseminare a cunoașterii;
 • evitarea riscului de plagiat, autoplagiat, publicare multiplă și respectarea proprietății intelectuale sub toate formele acesteia, precum și analizarea sesizărilor de plagiat în cadrul Editurii LUMEN.

COMPONENȚA COMISIEI DE ETICĂ

 • Dr. Roxana NECULA – Presedinte Comisie
 • Dr. Simona DAMIAN – Membru
 • Prof. Univ. Dr. Antonio SANDU – Membru
 • Cercetător Știintific III, Dr. Ana FRUNZĂ – Membru
 • Conferențiar Univ. Dr. Tomiță CIULEI – Membru
 • Drd. Alexandra HUIDU – Membru
 • Drd. Elena UNGURU (GAFTON) – Membru
 • Roxana STRATULAT– Membru

ROLUL CECEE ÎN PROCESUL CERCETĂRII

CECEE poate fi sesizată sau se poate autosesiza:

A. Înainte de inițierea cercetării:

 • în etapa de planificare și pregătire a proiectului de cercetare, CECEE are rolul de a oferi informații cercetătorilor, la solicitarea acestora, cu privire la standardele etice pe care aceștia trebuie să le urmeze;
 • în etapa de evaluare, CECEE evaluează din punct de vedere etic propunerea cercetătorului sau a investigatorului principal.

B. După inițierea cercetării:

 • în etapa de desfășurare a cercetării, CECEE are rolul de a monitoriza proiectul de cercetare, în special în aspectele etice, iar dacă este cazul să reexamineze și să reevalueze din punct de vedere etic proiectul;
 • în etapa de finalizare a proiectului, CECEE are rolul de a verifica rapoartele cercetării oferite de către cercetători.

C. Cu ocazia diseminării cercetării:

 • în etapa de prepublicare, CECEE are rolul de a verifica dacă s-au îndeplinit standardele etice de cercetare, mai ales în ceea ce privește cercetarea pe subiecți umani și consimțământul informat al participanților la cercetare, obținerea avizului unei comisii de etică a cercetării pentru acele cercetări care necesită un astfel de aviz;
 • după publicarea cercetării, CECEE are rolul de a soluționa orice dispute referitoare la etica cercetării sau publicării care au legătură cu activitatea editorială a Editurii LUMEN, între autori, între autori și terți sau între autori/terți și personalul editorial al LUMEN.

În caz de încălcare majoră a eticii editoriale se vor lua măsuri în conformitate cu legislația în vigoare.

Suntem convinși de întreaga onestitate a autorilor noștri și vom lua toate măsurile pentru a nu exista lucrări apărute la Editura Științifică noastră care să încalce sub orice formă etica cercetării sau a publicării științifice.


PREZENTUL REGULAMENT SE COMPLETEAZĂ CU:

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE