Codul de Etică Editorială al Editurii LUMEN


În vederea respectării principiilor COPE, Editura LUMEN aderă la următoarele practici etice în publicare: publicarea unui manuscris se face numai după ce evaluarea etică este finalizată de unul sau doi referenți diferiți, care au evaluat științific lucrarea și trebuie să aibă în vedere cel puțin următoarele aspecte:

 • evitarea riscului de plagiat și respectarea proprietății intelectuale;
 • respectarea drepturilor subiecților umani în cercetare;
 • identificarea și tratarea acuzațiilor de abateri de la etica cercetării;
 • identificarea și soluționarea problemelor legate de manipularea citărilor;
 • dezvăluirea oricăror conflicte de interese;
 • retragerea de la distribuire a publicațiilor.

Comsia de etică a cercetării și etică editorială a Asociației LUMEN a elaborat prezentul regulament de etică editorială. Este necesar, acolo unde este cazul, ca autorul să își asume printr-o declarație scrisă că a respectat toate rigorile consimțământului informat în cercetarea efectuate cu subiecți umani. De asemenea, este necesar avizul Comisiei de etică, acolo unde este cazul.


I. EVITAREA RISCULUI DE PLAGIAT ȘI RESPECTUL PENTRU DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ


Plagiatul este expunerea gândurilor sau a cuvintelor unei alte persoane ca și cum ar fi ale autorului plagiatului, fără permisiune din partea autorului original, acordarea de credit sau recunoaștere acestuia, ori din cauza deficiențelor de a cita corect sursele. Plagiatul poate lua diverse forme, de la ,,copierea” literală la parafrazarea lucrărilor unei alte persoane. Pentru a determina în mod corespunzător dacă un autor a plagiat, subliniem următoarele situații posibile:

 • un autor poate copia literal o lucrare a altui autor, copiind cuvânt cu cuvânt, în întregime sau parțial, fără permisiune, recunoașterea autorului original sau fără a cita sursa originală. Această practică poate fi identificată prin compararea sursei originale cu manuscrisul/lucrarea suspectată de plagiat;
 • copierea substanțială implică faptul că un autor a reprodus o parte substanțială a operei unui alt autor, fără permisiune, recunoaștere sau citare. Termenul substanțial poate fi înțeles atât din punct de vedere al calității, cât și al cantității, fiind adesea utilizat în contextul proprietății intelectuale. Calitatea se referă la valoarea relativă a textului copiat proporțional cu munca în ansamblu a autorului care a plagiat;
 • parafrazarea implică preluarea de idei, cuvinte sau fraze dintr-o sursă și îmbinarea lor în propoziții noi în cadrul lucrării. Această practică devine lipsită de etică atunci când autorul nu citează sau nu recunoaște existența lucrării originale/autorul original. Această formă de plagiat este forma cea mai dificilă de identificat.

Editura Științifică LUMEN manifestă serioase preocupări cu privire la dreptul de proprietate și evitarea plagiatului. Principala responsabilitate revine autorilor publicați, odată cu semnarea contractelor care stipulează în mod expres obligația, inclusiv semnarea unei declarații pe proprie răspundere potrivit căreia toate materialele aparțin autorului și că citatele se fac în conformitate cu legea.

În conformitate cu principiul asigurării calității recomandat de COPE, au fost dezvoltate următoarele practici de către Editura Științifică LUMEN:

 • solicitarea formulată către autor de a prezenta anterior publicării copii după documentele justificative a drepturilor de retipărire pentru ilustrațiile, graficele, tabelele etc. supuse drepturilor de autor;
 • adoptarea sistemelor de detectare a plagiatului (de exemplu, software-ul, căutarea unor titluri similare) în articolele sau volumele trimise spre publicare (fie în procedura editorială obișnuită, fie atunci când sunt semnalate suspiciuni);
 • sprijinirea autorilor a căror drepturi de autor au fost încălcate sau care au fost victime ale plagiatului;
 • disponibilitatea autorilor de a colabora cu editorul pentru a apăra drepturile autorilor și a identifica persoanele care nu respectă etica antiplagiat (de exemplu, solicitând retrageri sau eliminarea materialelor de pe site-uri web), indiferent dacă jurnalul/editorul lor deține drepturile de autor.

II. RESPECTAREA DREPTURILOR SUBIECȚILOR UMANI PARTICIPANȚI LA CERCETARE


Referitor la respectarea eticii în cercetarea pe subiecți umani, Editura Științifică LUMEN și publicațiile sale respectă toate principiile incluse în Declarația Asociației Medicale Modiale de la Helsinki 2013, principii care se referă la înregistrarea și publicarea cercetărilor și diseminarea rezultatelor.

“Autori, editorii și redactorii au obligații etice în ceea ce privește publicarea rezultatelor cercetării. Autorii au datoria de a face publice rezultatele cercetărilor lor asupra subiecților umani și sunt responsabili pentru exactitatea și claritatea rapoartelor lor. Acestea ar trebui să respecte reglamentele convenite pentru raportarea etică. Rezultatele negative și neconcludente, precum și rezultatele pozitive ar trebui să fie publicate sau făcute publice în alt mod. Sursele de finanțare, afilierea instituțională și conflictele de interese ar trebui declarate în publicație. Rapoartele de cercetare care nu sunt în conformitate cu principiile prezentei declarații nu ar trebui să fie acceptate spre publicare. ” AMM (2013). Declarația de la Helsinki, para. 36

În plus, Editura Științifică LUMEN poate solicita autorului să furnizeze o copie a avizului etic din partea comisiei de etică a instituției în care s-a desfășurat cercetarea, pentru a se asigura de acordarea consimțământului informat de către participantul la cercetare, respectarea dreptului de a se retrage din cercetare și confidențialitatea datelor privind subiecții înscriși în cercetare.


III. IDENTIFICAREA COMPORTAMENTELOR NEETICE ÎN CERCETARE ȘI SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR REFERITOARE LA ACESTEA


Departamentul de Sănătate și Serviciile Umane al Statelor definește abaterile de la etica cercetării ca fiind: “fabricarea, falsificarea sau plagiatul în propunerea, efectuarea sau revizuirea cercetării sau în raportarea rezultatelor cercetării”, în timp ce Consiliul Editorilor Științifici  definește “conduita necorespunzătoare în cercetare” ca fiind “aplicabilă tratării necorespunzătoare a subiecților cercetării sau manipulării intenționate a datelor științifice, astfel încât să nu mai reflecte adevărul observat”.

Respectând regulile COPE, Editura Științifică LUMEN are datoria de a acționa în cazul în care există suspiciuni de abatere sau dacă ne este adusă la cunoștință o neregulă. Această obligație se extinde atât la lucrările publicate, cât și la cele nepublicate. Ne aliniem la următoarele condiții:

 • “Editorii nu ar trebui să respingă pur și simplu lucrări care ridică suspiciuni cu privire la posibilele comportamente eronate. Aceștia sunt obligați din punct de vedere etic să urmărească presupusele cazuri.
 • Editorii ar trebui să respecte schemele COPE, acolo unde este cazul.
 • Editorii ar trebui să solicite mai întâi un răspuns din partea celor suspectați de abatere. Dacă nu sunt mulțumiți de răspuns, ar trebui să ceară cercetarea acelor cazuri de către angajatorii relevanți, instituțiie sau organismele adecvate (poate un organism de reglementare sau o organizație națională de cercetare a integrității).
 • Editorii ar trebui să depună toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se efectuează o investigație adecvată a presupuselor comportamente greșite; dacă acest lucru nu se întâmplă, editorii ar trebui să facă toate încercările rezonabile să persiste în obținerea unei soluții la această problemă. Aceasta este o datorie dificilă, dar importantă.”

În ceea ce privește colectarea, credibilitatea și prezentarea datelor cercetării, Editura Științifică LUMEN acordă o atenție deosebită metodologiei cercetării și modului cum aceasta este prezentată în lucrările trimise spre publicare, sens în care va acorda o importanță ridicată acelor mențiuni făcute de referenții științifici privind neclarități ale metodologiei de cercetare, inclusiv prin prezentarea obiectivelor și ipotezelor de cercetare. Astfel, Editura Științifică LUMEN se asigură că reduce riscul publicării mascate repetate. Orice publicare anterioară a datelor sau a părți din acestea va trebui menționată într-un acknowledgement. Nu va fi publicat niciun studiu clinic dacă autorii nu prezintă dovada înregistrării acestuia.

Rapoartele privind experimentele sau studiile pe animale trebuie să fie în concordanţă cu Ghidul pentru îngrijirea și utilizarea animalelor de laborator elaborat de Departamentul pentru Sănătate și Servicii ale Omului al SUA, în caz contrar lucrările nu vor fi acceptate la publicare.


IV. IDENTIFICAREA MANIPULĂRII CITĂRILOR ȘI SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR REFERITOARE LA ACESTEA 


Practica de manipulare a citărilor este adesea văzută ca o formă de constrângere, venită din partea editorilor, redactorilor sau membrilor consiliului de redacție care presează autorii, obligându-i să adauge citări din jurnal, în scopul creșterii ratelor de citare și a factorului de impact. De asemenea, se știe că autorii au o predispoziție pentru autocitarea lucrărilor lor anterioare și citarea excesivă a acestora poate constitui manipulare a citărilor (Publication Integrity & Ethics (PIE).

Editura Științifică LUMEN asigură calitatea citărilor utilizate în cadrul unui manuscris științific prin procesul de peer review și datorită recenzorilor săi (atât cei din etapa evaluării editoriale, cât și cei din etapa evaluării științifice). Referenții sunt încurajați să verifice corelația dintre sursele folosite în text și cele menționate în capitolul bibliografie. De asemenea, în cazul identificării sau suspectării manipulării citărilor, referenții au datoria de a solicita explicații suplimentare privind utilitatea surselor în text, ca și în cazul identificării surselor care nu sunt necesare prin raportare la subiectul abordat de autor.


V. EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE 


Editura Științifică LUMEN solicită ca sursele de finanțare a lucrărilor raportate în manuscris să fie recunoscute pe deplin și să fie indicate eventualele conflicte de interese.

Editura Științifică LUMEN solicită o declarație privind conflictele de interese ale autorilor pentru toate manuscrisele transmise jurnalelor sau trimise spre publicare în volum. Autorii sunt rugați să dezvăluie orice posibil conflict de interese la finalul manuscrisului. Toate conflictele de interese raportate vor fi publicate într-o secțiune marcată distinct în cadrul manuscrisului. Dacă nu sunt raportate conflicte de interese, va fi inclusă mențiunea “Nu sunt declarate conflicte de interese”.

Posibilele conflicte de interese includ interesele financiare legate de problemele discutate în manuscris; de exemplu, dreptul de proprietate asupra brevetelor, proprietatea asupra datelor, consultanța, onorariile vorbitorilor.

V.1. PENTRU AUTORI:

Propunerea unui manuscris de către un autor afiliat la aceeași instituție ca unul dintre editori

Un manuscris propus de un autor care este afiliat la aceeași instituție ca unul dintre editori va fi preluat de unul dintre ceilalți editori care nu se află la acea instituție. Celălalt editor va selecta recenzorii și va lua toate deciziile asupra manuscrisului.

Propunerea unui manuscris de către un membru al familiei editorului sau de către un autorul al cărui relație cu editorul ar putea crea suspiciuni de subiectivism

Această propunere va fi, de asemenea, repartizată către de un alt editor. Celălalt editor va selecta referenții și va lua toate deciziile asupra manuscrisului. Dacă există îndoieli, editorii se vor consulta unul cu celălalt sau vor apela la un terț, în calitate de mediator.

V.2. PENTRU EDITORI:

Propunerea manuscrisului de către unul dintre editori

Un manuscris propus de unul dintre editori va fi procesat de unul dintre ceilalți editori, care nu este afiliat la aceeași instituție ca editorul care trimite articolul. Celălalt editor va selecta referenții și va lua toate deciziile asupra manuscrisului. Procesul de peer review va fi organizat în așa fel încât autorul să nu aibă acces la informații sau la partea de corespondență referitoare la manuscrisul său, care nu este destinată autorilor.

V.3. PENTRU REFERENȚI:

Potențialul conflict de interese pentru referenți

Înainte ca un manuscris să fie atribuit unui referent, referentul va primi o scrisoare de invitație care include următorul paragraf: ,,Dacă știți sau credeți că știți identitatea autorului și dacă simțiți că există vreun potențial conflict de interese în recenzarea acestui manuscris din cauza relației dvs. cu autorul (de exemplu, în ceea ce privește prietenia strânsă sau conflictul/rivalitatea) sau din orice alt motiv, vă rugăm DECLARAȚI-L. Prin acceptarea acestei invitații, se presupune că nu există un potențial conflict de interese.”

Pe pagina de autor al fiecărui editor, redactor sau membru al comitetului de redacție a colecțiilor de carte sau a jurnalelor LUMEN, pagini de autor disponibile la adresa www.edituralumen.ro, vor fi inserate datele complete de afiliere ale acestor persoane, precum și acele date de natură financiară sau care țin de interese ce ar putea genera conflicte de interese cu activitatea lor în cadrul Editurii LUMEN, iar aceste date vor fi actualizate atunci când se primesc informații în acest sens, dar cel puțin o dată pe an.


VI. RETRAGEREA PUBLICAȚIEI DE LA DISTRIBUIRE


După apariția unei publicații, atât timp cât este în distribuție, ea poate fi retrasă din distribuție la solicitarea Comisiei de etică a Editurii LUMEN , din următoarele motive:

 • plagiatul și încălcarea drepturilor de autor;
 • încălcarea confidențialității în cercetarea publicată;
 • expunerea persoanelor sau a instituțiilor la declarații calomnioase și defăimătoare;
 • la cererea autorului.

VII. POLITICI DE VERIFICARE ANTIPLAGIAT


Editura Științifică LUMEN aderă la politicile internaționale împotriva plagiatului. Editura Științifică LUMEN este membră a Publishers International Linking Association, Inc. din 2015 și utilizează platforma CrossCheck pentru detectarea plagiatului, inclusiv Turnitin.

Înainte de a trimite licrările referenților, acestea sunt mai întâi verificate antiplagiat de către un membru al echipei editoriale.

Editura Științifică LUMEN definește plagiatul în conformitate cu secțiunea I a prezentului Cod de etică.

În cazul unor pasaje care pot ridica îndoieli de plagiat, Comisia de Etică a Cercetării si Etică Editorială a Editurii LUMEN formulează un punct de vedere și, după solicitarea opiniei autorului, se pronunță cu privire la acceptul de publicare sau respingerea de la publicare, respectiv retragerea lucrării suspecte de plagiat.

Suntem conștienți că există unele situații în care software-ul poate identifica suspiciuni care se pot datora soft-ului în sine sau unor erori neintenționate în efectuarea citării, caz în care, în măsura identificării acestor situații, vom solicita autorului refecerea aparatului critic și a bibliografiei.


VIII. POLITICA PRIVIND AUTORATUL  


Editura Științifică LUMEN aderă la definițiile acceptate de Universitatea din Washington, referitoare la autorii publicațiilor științifice și științifice.

Potrivit Universității din Washington, “publicațiile științifice și academice, definite ca articole, rezumate, prezentări la întâlniri profesionale și cereri de finanțare, oferă modalitatea principală să se disemineze constatările, gândurile și analizele autorilor către comunitățile științifice, academice și laice. Pentru autorii unor astfel de lucrări, publicarea reușită îmbunătățește oportunitățile de finanțare și promovare academică, sporind în același timp realizările științifice și academice și reputația profesională. (…)”.

Potrivit Univerității din Washington, autorul poate fi definit ca persoana care a făcut contribuții importante din punct de vedere intelectual la o cercetare științifică. Toți autori ar trebui să îndeplinească următoarele trei criterii (toate persoanele care îndeplinesc aceste criterii ar trebui să fie menționate ca autor):

 • Pe plan academic: contribuie semnificativ la conceperea, proiectarea, executarea și/sau analiza și interpretarea datelor.
 • Autorat: participanți la redactarea, conceperea și/sau organizarea manuscrisului din punct de vedere al conținutului intelectual.
 • Aprobare: aprobă manuscrisul care urmează să fie publicat.
 • O relație administrativă, achiziționarea de fonduri, colectarea de date sau supravegherea generală a unui grup de cercetare nu constituie autorat.

Autor principal (prim-autor)

În cazul publicațiilor cu mai mulți autori, un autor ar trebui să își asume rolul de autor principal. Chiar și în diferite publicații, autorul principal este diferit față de primul autor; în toate jurnalele Editurii LUMEN, autorul principal este considerat primul autor și autorul corespondent. Recunoaștem excepții, pe baza unei solicitări a tuturor autorilor, ca autorul corespondent să fie menționat ca fiind diferit față de autorul principal, în baza unei mențiuni speciale și dacă este plasat ca ultim autor. Autorii ar trebui să decidă să fie în mod egal responsabili pentru lucrare; în acest caz, ei vor fi menționați în ordine alfabetică, cu recunoașterea faptului că toți autori au o contribuție egală la articol.

Coautorii – Toți coautorii unei publicații sunt responsabili pentru:

 • Autor: prin acordarea consimțământului autorului numit ca autor principal, coautorii recunosc că îndeplinesc criteriile de autorat stabilite mai sus. Un co-autor ar fi trebuit să participe suficient la lucrare pentru a-și asuma răspunderea pentru secțiuni corespunzătoare ale conținutului.
 • Aprobare: prin acordarea consimțământului autorului numit ca autor principal, coautorii recunosc că au revizuit și aprobat manuscrisul.
 • Integritate: fiecare coautor este responsabil pentru conținutul tuturor secțiunilor corespunzătoare ale manuscrisului, inclusiv integritatea oricărei cercetări aplicabile.
 • O persoană are dreptul de a refuza calitatea de coautor al unui manuscris dacă nu îndeplinește criteriile de autorat.

IX. TAXE


După achitarea taxei de publicare, însă numai după confirmarea acceptării lucrării de către Editura Științifică LUMEN (în forma în care lucrarea a fost propusă sau ca rezultat al revizuirii aplicate după peer review), nu se acceptă solicitările de resituire a taxei de publicare, cu excepția cazului în care Editura Științifică LUMEN este responsabilă pentru nepublicarea articolul.

Taxa de publicare pe care o va achita autorul unui articol propus spre publicare într-unul dintre jurnalele științifice ale Editurii LUMEN este taxa de la momentul trimiterii inițiale a articolului, chiar dacă ulterior taxele se modifică (cresc sau scad ca urmare a unor promoții ale Editurii).

Constatările de plagiat, auto-plagiat, conținut similar cu alte texte sau chiar textele proprii ale autorului sau ale altor autori – inclusiv coautori – mai mari de 10%, vor conduce la excluderea manuscrsului de la publicare, fără rambursarea plăților deja efectuate.

Finanțarea publicațiilor Editurii LUMEN se face din taxele de publicare achitate de autori, din fonduri proprii ale Asociației LUMEN, obținute din vânzarea de carte, precum și din fonduri speciale acordate de diverse organisme ale statului român, punctual, în cadrul programelor AFCN de finanțare a publicării de carte sau în baza finanțărilor manifestațiilor științifice ale Centrului de Conferințe LUMEN. Pe fiecare material elaborat ca urmare a unor astfel de finanțări, se va înscrie în loc vizibil sursa finanțării.

Procesul de peer-review a suplimentelor sponsorizate pentru jurnalele științifice este același cu cel utilizat pentru jurnalul principal, realizându-se prin intermediul platformei OJS, la fel ca și pentru numerele obișnuite. Suplimentele sponsorizate sunt acceptate exclusiv pe baza meritelor academice și a interesului pentru cititori, iar deciziile referitoare la aceste suplimente nu sunt influențate de considerente comerciale.


X. PROCEDURA ÎN FAȚA CECEE


Orice dispută între autori, între terți și autori, între editori sau redactori și între orice angajat al Editurii LUMEN și autori sau terți privind încălcarea eticii în cercetare sau a eticii publicării vor fi soluționate de Comisia de Etică a Cercetării și Etică Editorială a Editurii LUMEN, care va primi și va analiza plângerile, după care va lua o decizie, pe care o va comunica părților implicate și, eventual, altor persoane direct interesate.

Pentru a soluționa o plângere, CECEE va putea cere părților implicate să dea detalii și să formuleze explicații, ori să înainteze anumite documente sau date.

CECEE va putea respinge o plângere sau o va putea admite, caz în care va decide cu privire la soarta materialului publicat, de la refuzul de publicare sau publicarea în forma transmisă ori publicarea cu modificări (pentru lucrările nepublicate), până la menținerea materialului în forma publicată, adăugarea unui acknowledgement, efectuarea de retractări, completări sau chiar retragerea operei din distribuție (pentru materialele deja publicate).

De asemenea, orice persoană care nu achiesează la o teorie prezentată într-un material publicat de Editura Științifică LUMEN poate solicita publicarea unui material prin care să se poziționeze critic față de teoriile din materialul deja publicat, iar aceste materiale vor fi publicate în măsura în care vor fi considerate acceptabile după peer review. Editura Științifică LUMEN primește și publică scrisori către editor și dă posibilitatea oricărui cititor să posteze comentarii privind materialele publicate pe blogul Editurii, disponibil la adresa www.edituralumen.ro.

Dacă există dispute cu privire la soluția dată de CECEE a Editurii LUMEN și aceasta nu este acceptată de părți, părțile sau una dintre părți pot/poate solicita opinia Comitetului de etică al instituției de afiliere a autorului/autorilor implicați. Dacă chiar și după această intervenție nu se clarifică situația, părțile vor apela la serviciile unui mediator autorizat. Editura Științifică LUMEN încurajează în aceste situații ca situația să fie înaintată spre analiză către COPE.

Vor fi luate în considerație sesizările făcute de avertizori de integritate, a căror anonimat va fi asigurat, identitatea lor fiind dezvăluită doar la solicitarea expresă a unei instanțe de judecată. Editura Științifică se va asigura că sesizarea formulată de avertizorul de integritate nu are la bază rea-credință, interese ascunse sau conflicte de interese în care se află acesta.

Orice plângere adresată CECEE va fi soluționată în maim 30 de zile de la înregistrarea acesteia, cu excepția cazului în care solicitarea de lămuriri de la autori, terți sau diverse instituții nu întârzie respectarea termenului.

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE