Distributie

Promovarea lucrărilor publicate de Editura Științifică LUMEN se face prin intermediul site-ului propriu, în limba română şi în limba engleză, https://edituralumen.ro/ şi https://lumenpublishing.com/ 

Volumele colective sau cele pe capitole pot fi distribuite si prin sistemul de distributie Lumen Open Books, care cuprinde distributia pe capitole in format electronic, intrucat incepând cu anul 2020, Editura Lumen a aderat la sistemul OBP (Open Books Publishers), un sistem de publicare a cărților științifice apărut în anul 2008 și care promovează accesul deschis (open access) pentru monografii, lucrări academice, ediții critice și manuale în științe umaniste, științe sociale și alte științe. Toate volumele publicate prin sistemul OBP sunt open access și sunt supuse sistemului de peer review. Sistemul Lumen Open Books este disponibil la https://lumenpublishing.com/lumen-open-books/index.php/lumen

Editura LUMEN participă la târguri de carte, prin intermediul cărora realizează vânzare directă a cărţilor. În cadrul conferinţelor internaţionale LUMEN, dar şi la alte conferinţe la care LUMEN sau oricare dintre jurnalele acesteia sunt parteneri, Editura LUMEN organizează expoziţii de carte cu vânzare prin stand propriu. În calitate de asociaţie non-profit, Asociaţia LUMEN realizează anual donaţii de carte, atât bibliotecilor universitare şi judeţene din ţară, dar şi biblioteci universitare din străinătate, cu care LUMEN are colaborare de lungă durată. De asemenea, Editura LUMEN distibuie carte prin librării fizice, în baza contractelor încheiate cu acestea. În ceea ce priveşte reţeaua de distribuţie, deoarece aceasta evoluează permanent, a se vedea site-ul editurii, la adresa https://edituralumen.ro/retea-de-distributie/

Editura LUMEN are depozite proprii de carte la adresa Iasi, sos. Bucium, nr. 23, corp C16/p/1, camera 14, jud. Iasi şi la adresa Iasi, Str. Tepes Voda, Nr. 2, Bl. V1, Sc. F, jud. Iasi, depozite de la care se face distribuţia atât în ţară, cât şi în străinătate.

În ţară, Editura LUMEN organizează o distribuţie a cărţii, în special în mediul online, prin intermediul propriilor librării virtuale, https://librariavirtuala.com/ si la https://edituralumen.ro/shop/,  precum şi prin librăria virtuală deschisă prin intermediul platformei Emag. Editura LUMEN are parteneriate cu peste 28 de librării virtuale: Librarie.net, Emag.ro, Elefant.ro, Librariaeminescu.ro, Librariadelfin.ro etc. (a se vedea lista completa de librarii partenere din Romania la adresa https://edituralumen.ro/retea-de-distributie/), dar cărţile Editurii LUMEN mai sunt disponibile şi în peste 43 de librării virtuale din stainatate, între care: Adebooks, Book Depository, Barnes and Noble, Ebay etc.  (a se vedea lista completa de librarii partenere din strainatate la adresa https://edituralumen.ro/retea-de-distributie/). De asemenea, Editura LUMEN are parteneriat propriu de difuzare cu platforma AMAZON, pentru cărţi şi publicaţii în limba engleză.

În străinătate, Editura LUMEN se concentrează pe parteneriatul cu INGRAM Content Group, începand cu luna Februarie 2020 încheind un parteneriat prin care, prin intermediul bazei de date Ingram şi al Global Connect Program, cărţile LUMEN incluse în Programul LUMEN Goes Global with Ingram sunt prezentate celor mai importante 27.000 de biblioteci și librării virtuale din lume, între care Amazon, Barnes & Noble, Baker & Taylor, Blackwell Library, Book Depository, Coutts ProQuest, DLS Australia Pty etc., cu scopul de informare, achiziţionare și distribuire în întreaga lume. Ingram Content Group este cel mai mare distribuitor de carte la nivel global, care va face posibilă distribuţia cărţilor Lumen în Statele Unite ale Americii, Australia, Asia şi întreaga Europă, atât în format fizic, cât şi în format digital, pentru a ajunge la cititorii din intreaga lume facil, rapid şi cu costuri competitive. Peste 27.000 de lanţuri de librării fizice şi virtuale, precum şi biblioteci din intreaga lume sunt informate constant despre cărţile LUMEN incluse în reţeaua de distribuţie Ingram, care vor fi disponibile la difuzare către aceste biblioteci prin Ingram.

În ceea ce priveşte volumele de proceedings, acestea apar în regim de open access şi sunt distribuite gratuit prin platforma proprie a editurii, disponibilă la https://proceedings.lumenpublishing.com/ojs/index.php/lumenproceedings/about Difuzarea open access prin platformă proprie, disponibilă la https://lumenpublishing.com/journals/ se face şi pentru articolele care apar în jurnalele ştiinţifice ale Editurii LUMEN.

Editura LUMEN participă la târguri de carte (Gaudeamus, Bookfest, Librex, Arca lui Gutenberg etc.), cu stand propriu şi realizează o serie de lansări ale celor mai noi volume apărute. Imagini şi descrieri de la aceste evenimente sunt disponibile pe site-ul editurii, pe pagina fiecărei cărţi lansate, alături de informaţii despre autor, recenzii, citări, prezenţa în bilioteci şi alte informaţii utile despre carte. De asemenea, filmări de la lansările de carte sunt prezente pe canalul de Youtube al editurii disponibilă la https://www.youtube.com/c/EdituraLumen, respectiv În social media (Facebook), Editura LUMEN gestionează pagina editurii, disponibilă la https://www.facebook.com/EdituraLumen2001, precum şi a următoatelor pagini ale jurnalelor ştiinţifice Postmodern Openings (https://www.facebook.com/Postmodern-Openings-733470710049894/), Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala (https://www.facebook.com/Revista-Romaneasca-pentru-Educatie-Multidimensionala-1516118541967730/), BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience (https://www.facebook.com/BRAIN-Broad-Research-in-Artificial-Intelligence-and-Neuroscience-100102224837274/), Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty (https://www.facebook.com/Logos-Universality-Mentality-Education-Novelty-410370216185115/), Eastern European Journal of Medical Humanities and Bioethics (https://www.facebook.com/Eastern-European-Journal-of-Medical-Humanities-and-Bioethics-2367185923493248/), Journal for Ethics in Social Studies (https://www.facebook.com/Journal-for-Ethics-in-Social-Studies-1092918737569007/), Journal for Social Media Inquiry (https://www.facebook.com/Journal-for-Social-Media-Inquiry-706721306414209/), Moldavian Journal for Education and Social Psichology (https://www.facebook.com/Moldavian-Journal-for-Education-and-Social-Psychology-316234692642510/), European Journal of Law and Public Administration (https://www.facebook.com/European-Journal-of-Law-and-Public-Administration-1511722959064414/), precum si pagina de Facebook dedicata colectiei Conference Proceedings (https://www.facebook.com/LUMEN-Proceedings-791073611294101/).

VA INVITAM PE PAGINA FIECAREI CARTI pentru a vedea lista completa de librarii de unde poate fi achizitionata respectiva carte, atat in Romania, cat si pe plan international.

 

The promotion of the works published by LUMEN Publishing House is done through its own website, the Romanian and English version,  https://edituralumen.ro/ and https://lumenpublishing.com/

Collective or chapter volumes can also be distributed through the Lumen Open Books distribution system, which includes the distribution by chapters in electronic format, since starting with 2020, Lumen Publishing House has joined the OBP system (Open Books Publishers), a publishing system. of scientific books published in 2008 and which promote open access for monographs, academic papers, critical editions and textbooks in the humanities, social sciences and other sciences. All volumes published through the OBP system are open access and are subject to the peer review system. Lumen Open Books is available at https://lumenpublishing.com/lumen-open-books/index.php/lumen

LUMEN Publishing House participates in book fairs, which allow the direct selling of books. During the LUMEN international conferences, but also with the occasion of other conferences in which LUMEN or any of its journals are partners in publication, LUMEN Publishing House organizes book exhibitions with sale possibilities through its own book stand. As a non-profit association, the LUMEN Association makes annual book donations, both to university and county libraries all over the country, but also to university libraries abroad, with which LUMEN has a long-term collaboration. Also, LUMEN Publishing House distributes books through physical bookstores, based on the contracts concluded with them. Regarding the distribution network, because it is constantly evolving, see our website, at https://edituralumen.ro/retea-de-distributie/

LUMEN Publishing House has its own book depositories in Iasi, sos. Bucium, nr. 23, corp C16/p/1, camera 14, jud. Iasi and in Iasi, Str. Tepes Voda, Nr. 2, Bl. V1, Sc. F, jud. Iasi, warehouses from which the distribution is made both in Romania and abroad.

In Romania, LUMEN Publishing House organizes the distribution of book especially online, through its own virtual bookstores, available at, https://librariavirtuala.com/ and at https://edituralumen.ro/shop/,  as well as through the open virtual bookstore Emag. LUMEN Publishing House has partnerships with over 28 virtual bookstores: Librarie.net, Emag.ro, Elefant.ro, Librariaeminescu.ro, Librariadelfin.ro etc. (see the complete list of partner bookstores in Romania at https://edituralumen.ro/retea-de-distributie/), and the books of LUMEN Publishing House are also available in over 43 virtual bookstores internationally, including: Adebooks , Book Depository, Barnes and Noble, Ebay etc. (see the complete list of partner libraries worldwide at https://edituralumen.ro/retea-de-distributie/). LUMEN Publishing House also has its own distribution partnership with the Amazon platform, for books and publications in English.

Internationally, LUMEN Publishing House focuses on the partnership with INGRAM Content Group, starting with February 2020, by concluding a partnership through which, by the Ingram database and the Global Connect Program, LUMEN books included in the LUMEN Goes Global with Ingram Program are presented to a number of 27,000 major virtual libraries and bookstores in the world, including Amazon, Barnes & Noble, Baker & Taylor, Blackwell Library, Book Depository, Coutts ProQuest, DLS Australia Pty etc., for the purpose of informing, purchasing and distributing worldwide. Ingram Content Group is the largest global book distributor, which will make it possible to distribute Lumen books in the United States, Australia, Asia and throughout Europe, both in physical and digital format, to reach readers from all over the world easily, quickly and at competitive costs. More than 27,000 physical and virtual bookstore chains, as well as libraries around the world, are constantly informed about the LUMEN books included in the Ingram distribution network, which will be available for distribution to these libraries through Ingram.

As for the volumes of proceedings, they are published open access and are distributed free of charge through the publishing house’s own platform, available at https://proceedings.lumenpublishing.com/ojs/index.php/lumenproceedings/about Open access distribution through own platform, available at https://lumenpublishing.com/journals/ is also made for the articles that appear in the scientific journals published by LUMEN Publishing House.

LUMEN Publishing House participates in book fairs (Gaudeamus, Bookfest, Librex, Gutenberg’s Ark, etc.), with its own stand and makes a series of book releases of the latest volumes. Images and descriptions of these events are available on the publisher’s website, on the page of each book released, along with information about the author, reviews, citations, presence in libraries, and other useful information about the book. Also, videos from the book release events are presented on the Youtube channel of the publishing house, available at https://www.youtube.com/c/EdituraLumen, respectively in social media (Facebook), where LUMEN Publishing House manages the publishing house page, available at https://www.facebook.com/EdituraLumen2001, as well as the following pages of the scientific journals Postmodern Openings (https://www.facebook.com/Postmodern-Openings-733470710049894/), Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala (Romanian Journal for Multidimensional Education) (https://www.facebook.com/Revista-Romaneasca-pentru-Educatie-Multidimensionala-1516118541967730/), BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience (https://www.facebook.com/BRAIN-Broad-Research-in-Artificial-Intelligence-and-Neuroscience-100102224837274/), Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty (https://www.facebook.com/Logos-Universality-Mentality-Education-Novelty-410370216185115/), Eastern European Journal of Medical Humanities and Bioethics (https://www.facebook.com/Eastern-European-Journal-of-Medical-Humanities-and-Bioethics-2367185923493248/), Journal for Ethics in Social Studies (https://www.facebook.com/Journal-for-Ethics-in-Social-Studies-1092918737569007/), Journal for Social Media Inquiry (https://www.facebook.com/Journal-for-Social-Media-Inquiry-706721306414209/), Moldavian Journal for Education and Social Psichology (https://www.facebook.com/Moldavian-Journal-for-Education-and-Social-Psychology-316234692642510/), European Journal of Law and Public Administration (https://www.facebook.com/European-Journal-of-Law-and-Public-Administration-1511722959064414/), as well as the Facebook page dedicated to the Conference Proceedings book series (https://www.facebook.com/LUMEN-Proceedings-791073611294101/).

WE INVITE YOU ON THE PAGE OF EACH BOOK to see the complete list of bookstores where the book can be purchased, both in Romania and internationally.