Procedura de Peer Review

PROCESUL DE EVALUARE

Procedura de evaluare editorială vizează următoarele criterii:

 1. originalitatea lucrării (existenţa unor elemente de contribuţie originală, poziţionare critică faţă de literatură, structura argumentativă coerentă, fără a se mărgini la reiterarea argumentelor existente deja în literatură, care dacă sunt menţionate, sunt corect citate, validitatea logică a argumentării, actualitatea temelor propuse sau abordarea unor teme inovatoare, cu importanţă practică sau academică, de diseminare a cunoaşterii în domeniile emergente);
 2. adecvarea faţă de literatura de specialitate (existenţa trimiterilor bibliografice corect realizate, indicarea convergenţei lucrării cu poziţiile acceptate pe scară largă în domeniul de publicare sau justificarea opţiunilor alternative, punându-se accentul pe abordările revoluţionare, doar sub condiţia unei largi documentări şi explicări a acestei devieri);
 3. corectitudinea aparatului critic (existenţa unui stil de citare unitar, citările existente în text se regăsesc în lista de biliografie şi invers, coerenţa stilului de citare);
 4. accesibilitatea textului (stilul de scriere, calitatea notelor explicative, limbajul de specialitate accesibil cel puţin persoanelor familiarizate cu domeniul, explicitarea conceptelor noi şi inedite sau a accepţiunilor în care sunt folosite anumite concepte, iar lucrările adresate unui public extrem de îngust sunt în general recomandate spre publicare volumelor colective sau jurnalelor ştiinţifice);
 5. evaluarea gramaticală, frazeologică, de sintaxă, morfologie (dacă acestea nu corespund standardelor înalte de redactare ale unui text, se recomandă proof reading sau copy-editing);
 6. evaluarea etică (vizează lipsa plagiatului, pornind de la rezultatul scanării cu softul iThenticate, evaluarea similarităţilor nefiind una mecanică, având în vedere eventualele erori de similaritate date de incorectitudinea citărilor, eventualele lucrări anterioare ale autorului, folosirea de sintagme sau denumiri consacrate ce nu pot fi înlocuite; respectarea drepturilor de autor, mai ales în cazul traducerilor şi reeditărilor, dar şi a faptului că drepturile de publicare pentru lucrare nu sunt acordate unei alte edituri sau lucrarea nu este în proces de evaluare la altă editură, sau dacă o primă ediţie a fost publicată la o altă editură, autorul este în posesia drepturilor de republicare, iar în cazul volumelor colective, autorul a primit dreptul de publicare din partea tuturor autorilor şi le cesionează Editurii Lumen; imaginile şi graficele sunt proprietatea autorilor sau aceştia pot dovedi dreptul de utilizare şi condiţiile în care au obţinut acest drept; respectarea rigorilor de bună conduită în cercetarea pe subiecţi umani, dacă este cazul; prezentarea unor dovezi privind certitudinea obţinerii datelor, atunci când cercetarea se bazează pe date de teren; lipsa caracterului părtinitor al prelucrării datelor; lipsa falsificării datelor; înregistrarea datelor în registre speciale, dacă este cazul, pentru domeniul medical sau în psihologie, respectiv în cazul lucrărilor transdisciplinare unde se ridică această necesitate; respectarea standardelor COPE sau Vancouver în ceea ce priveşte autoratul ştiinţific – cine se califică ca şi autor, ordinea autorilor, evitarea autoratului fantomă, prin includerea unor autori care nu au contribuit la cercetare sau excluderea autorilor care au contribuit; menţionarea conflictelor de interese şi a finanţatorilor; pentru autorii care fac parte din colective de cercetare extinse, cum este cazul bioeticii sau a eticii medicale – medical humanities – sau antropologie culturală, verificarea menţionării contributorilor şi a gradului de contribuţie, după caz şi acolo unde este cazul);
 7. evaluarea de tip peer review (a se vedea detaliile la secţiunea peer review – editorul responsabil are dreptul de advocacy în situaţia unor opinii divergente între revieweri, de obicei solicitându-se o a treia opinie; în caz de conflicte de interese între editori sau membrii echipei editoriale şi autor, se numeşte un editor desemnat, invitat din afara editurii şi care în sistem double blind peer review, fără a fi la curent cu privire la cine este autorul lucrării în cauză, va efectua evaluarea);
 8. evaluarea de marketing (vizează potenţialul de difuzare în piaţă a cărţii/volumului de proceedings/jurnalului şi are în vedere numărul de volume similare existente pe piaţa naţională/internaţională, vizibilitatea autorului/autorilor – articole/cărţi publicate la edituri recunoscute, existenţa unor publicaţii anterioare indexate în baze de date/biblioteci, numărul de citări anterioare ale lucrărilor aceluiaşi autor sau ale ediţiilor anterioare ale volumului, notorietatea în sine a autorului în comunitatea ştiinţifică, dar şi pentru publicul larg).

Începând cu anul 2020, Editura Lumen a aderat la sistemul OBP (Open Books Publishers), un sistem de publicare a cărților științifice apărut în anul 2008 și care promovează accesul deschis (open access) pentru monografii, lucrări academice, ediții critice și manuale în științe umaniste, științe sociale și alte științe. Toate volumele publicate prin sistemul OBP sunt open access și sunt supuse sistemului de peer review. Volumele publicate în sistem OBP sunt disponibile în format PDF pe site-ul https://edituralumen.ro/ și pe site-ul Lumen Open Books, la adresa https://lumenpublishing.com/lumen-open-books/index.php/lumen Depunerea, de către autori, a manuscriselor în limba engleză se face exclusiv prin intermediul sistemului OBP, iar începând cu data de 01 octombrie 2021, toate volumele submise spre publicare către Editura Lumen vor fi transmise de autori tot prin intermediul platformei Lumen Open Books, platformă prin care se va realiza și procesul de peer review. Autorii pot submite manuscrise AICI

Procesul de REVIEW a unei lucrări științifice la Editura Științifică LUMEN implică analizarea lucrării pe patru axe:

 1. evaluarea editorială;
 2. evaluarea colegială (peer review științific);
 3. evaluarea de etică;
 4. revizuirea traducerilor.

I. EVALUAREA EDITORIALĂ

Aceasta este prima etapă de evaluare, în care lucrarea propusă pentru evaluare este evaluată din punct de vedere tehnic și administrativ. Evaluarea este făcută de editorul responsabil, pentru a identifica dacă lucrarea este în concordanță cu specificul jurnalului și dacă se referă la subiecte care sunt în legătură directă cu subiectul volumului, a proceedingului sau a jurnalului. Editorul responsabil va evalua, de asemenea, dacă autorul respectă cerințele editoriale, cum ar fi stilul de citare, respectând parametrii tehnici ai revistei din template-ul disponibil online (pentru capitol în volume sau articole) sau structura lucrării.

Numai după ce cerințele tehnice sunt îndeplinite de către autor, lucrarea va face obiectul procesului de peer-review ştiinţific și va fi evaluată calitatea sa științifică. După analizarea lucrărilor pentru a vedea dacă se potrivesc cu orientarea disciplinară și tematică a standardelor editoriale de calitate ale publicațiilor Lumen, manuscrisele sunt trimise către unu sau doi recenzori selectați din cadrul Comitetului de Referenți ai Editurii Lumen (în funcție de complexitatea lucrării, apreciată raportat la caracterul său inter- sau pluridisciplinar), a căror activitate și expertiză științifică corespund cel mai bine cu manuscrisul propus.

Evaluarea editorială a volumelor – aspecte particulare

Pentru toate cărţile apărute la Editura Lumen se va realiza o evaluare editorială, sub aspectul posibilului impact şi a grupului ţintă de cititori, posibilitatea de difuzare şi promovare a cărţii etc. În cadrul acestei etape, realizată de editorii Editurii Lumen, se stabileşte tirajul propus de Editură şi valoarea cofinanţării acordate de Editura Lumen. Această cofinanţare poate fi stabilită între 0% şi 100% din costurile implicate de publicarea volumului, în funcţie de calitatea ştiinţifică şi culturală rezultată din evaluarea referenţilor.

Sunt avute în vedere în etapa de evaluare editorială următoarele criterii: dezvoltarea pieţei de carte în domeniu, numărul de volume aflate pe piaţa de carte care tratează aceeaşi temă sau teme similare, volumele publicate de Editura Lumen pe aceeaşi temă sau teme similare, notorietatea autorului, actualitatea temei şi dezbateri pe tema respectivă în mass media şi în literatura de specialitate, impactul volumelor anterioare ale autorului, evidenţiate în vânzări, citări, introducerea volumului în culegeri de bibliografii etc. sau precomenzi pe tema volumului sau pe teme apropiate.

Orice carte cu caracter ştiinţific sau cultural trebuie să fie aprobată atât la evaluarea ştiinţifică şi etică, cât şi la cea editorială, pentru a putea fi publicată.

Prin excepţie, cărţile cu valoare ştiinţifică sau culturală deosebită, dar care au adresabilitate redusă pe piaţă, vor putea fi propuse spre finanţare integrală în cadrul unor programe ale unor instituţii precum Administraţia Fondului Cultural Național, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică sau alte programe ce vor fi disponibile.

Cărțile care se încadrează în această categorie sunt evidențiate în planul editorial prin programele Lumen Tineri Cercetători și Lumen Carte Științifică.

Selecția de volume colective – aspecte particulare

În practica editorială științifică a Editurii LUMEN, volumele colective sunt de trei feluri:

 1. proceedings ale unor manifestări științifice;
 2. volume colective cu peer-review;
 3. volume colective cu invitație directă.

1. Proceedings

Controlul calității științifice se face de către comitetul științific al conferinței, responsabilitatea acceptării sau respingerii revenindu-le coordonatorilor sau editorilor de volum, directorilor de conferință sau președinților comitetelor științifice, după caz. În cazul în care conferințele nu au supus articolul unui proces de peer review, acesta se realizează în cadrul Editurii Lumen.

2. Volumele colective cu coordonator și peer review

În cadrul apelurilor pentru publicare din Programele editoriale Lumen, vor exista apeluri tematice generale pentru lucrări dintr-o anumită arie științifică, precum și care vizează un domeniu sau subdomeniu particular de cercetare. Peer review-ul va fi coordonat de persoana selectată ca guest editor, în urma unui proces de selecţie editorială a propunerilor de volume colective. Selecţia se face în baza unei propuneri ştiinţifice din partea coordonatorului, analizându-se de către consultanţii editoriali ai Lumen specificul volumului, gradul de noutate al temei propuse, oportunitatea publicarii faţă de mainstream-ul ştiinţific, dar şi gradul de saturare al pieţei cu volume din acelaşi domeniu.

3. Volume colective la invitația coordonatorului

Editura Lumen desemnează un coordonator de volum cu activitate recunoscută și semnificativă într-un anumit domeniu pe care editura îl identifică ca fiind de actualitate, relevanță sau care este puțin acoperit pe piața românească sau internațională. Coordonatorul sau coordonatorii, unul sau maxim trei, au libertatea de a invita autori din țară și din străinătate care să scrie în domeniul respectiv. Selecția se face pe baza analizelor anterioare ale autorilor, respectiv a notorietății și impactului pe care lucrările respectivilor autori le au în comunitatea științifică.

Coordonatorii sunt responsabili de calitatea științifică a volumelor. Un autor este invitat să publice în baza lucrărilor publicate anterior și nu în baza unei propuneri de publicare făcută de autor ca atare, iar responsabilitatea selecției autorilor privește atât estimarea calității articolului, cât și a riscului unor articole de contingență. Coordonatorul va supune volumul atenției unor referenți cel puțin de aceeași notorietate științifică ca și autorii, realizând un proces de selecție de tip peer review, administrat în comun de coordonatorul de volum și comitetul științific al Editurii Lumen. Standardele de calitate minimală sunt cele de blind peer review și nu pot fi mai scăzute decât cele generale ale Editurii Lumen.


II. EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ

Tipurile de peer-review desfășurate în cadrul Editurii Lumen sunt: peer-review, blind peer-review și double blind peer-review.

Peer-review este procesul prin care autorul unei lucrări supune lucrarea sa spre analiză altor colegi cercetători din același domeniu de expertiză, atât reviewer-ii cât și autorul cunoscând cine sunt persoanele care fac review-ul, respectiv cine este autorul.

Blind peer-review este procesul de evaluare a calității științifice a unei lucrări, în care recenzorul cunoaște identitatea autorului, dar autorul nu cunoaște identitatea recenzorului. Procesul de blind peer review este acel proces care antrenează o echipă de experți în evaluarea și revizuirea unui material propus către publicare. Evaluatorii care participă la această acțiune trebuie să provină din medii științifice și academice cât mai variate, din arii de expertiză corelate cu cea propusă prin materialul trimis spre evaluare. Corespondența dintre recenzori și autorii va fi intermediată de editor.

Double blind peer review constă în atribuirea unui manuscris în orb (fără informații de identificare ale autorului / autorilor) unui recenzor a cărui identitate nu este cunoscută autorului a cărui lucrare este supusă evaluării și nu va fi cunoscută de către autor nici după ce evaluarea este efectuată. Corespondența dintre recenzori și autori va fi intermediată de editor.

Editura Lumen încurajează cu precădere procesul de peer review în sistem double blind, celelalte forme de review fiind agreate în măsura în care există indicii temeinice că procesul de peer review nu a fost afectat de subiectivitate sau de interese contrare.

A. Procedura de blind și double blind peer-review

Procesul de peer-review al revistelor și publicațiilor Editurii Lumen se desfășoară în următoarele etape:

– textele sunt analizate în redacție, pentru a vedea dacă acestea corespund orientării publicației sau categoriei editoriale în care a fost incadrată lucrarea de către autor și dacă respectă standardele de calitate editorială și redactare a publicațiilor științifice;

– după această verificare,  textele articolelor sau abstractul și fragmentele semnificative ale volumelor sau volumul integral, după caz, sunt transmise referenților Editurii Lumen, care sunt selectați din baza generală de date a referenților editurii;

– fiecare referent va analiza independent textul propus spre publicare. Deoarece programele Editurii Lumen au caracterul unei selecţii şi nu a unui concurs, lucrările trebuie să primească un număr minimal de puncte la toate criteriile pentru a fi admise la publicare. Evaluarea se face de către referenţi după următoarele criterii de evaluare a calității științifice:

 • calitatea informației curpinsa in volum
 • corectitudinea conceptuală a lucrării;
 • contribuția originală a lucrării la domeniu și gradul de noutate;
 • claritatea obiectivelor științifice/filosofice/culturale ale lucrării;
 • valoarea metodologiei, acolo unde există sau este necesară;
 • credibilitatea rezultatelor și claritatea acestora în cadrul lucrărilor de cercetare;
 • calitatea bibliografiei și existenței referințelor pentru orice publicație sau volum cu caracter științific/filosofic/cultural;
 • originalitate, profunzime, contribuție științifică;
 • calitatea redactării și exprimării;
 • alte criterii avute în vedere de referent.

– evaluarea științifică este finalizată în cel puțin unul dintre următoarele moduri: acceptare, acceptare cu modificări (minore sau majore), resubmitere pentru evaluare după rescriere sau respingere. Recenzorul trebuie să ofere propuneri/sugestii de îmbunătăţire a manuscrisului, atunci când se propune acceptarea acestuia cu modificări, respective îşi va motiva respingerea, atunci când se propune respingerea.

– dacă un recenzor respinge manuscrisul, dar altul îl acceptă, manuscrisul este evaluat de un al treilea recenzor sau de editorul responsabil de domeniul ştiinţific în care se încadrează lucrarea, care va avea drept de veto și va lua decizia finală. Dacă manuscrisul este acceptat cu modificări, vor fi cerute corecturi de la autor;

– în cazul în care un referent decide acceptarea lucrării, iar un altul respingerea acesteia, lucrarea este trimisă spre evaluare şi evaluată de un al treilea referent, a cărui propunere are caracter decisiv. În cazul acceptării cu modificări, se solicită autorului efectuarea corecturilor necesare;

– referenții comunică redacției decizia și, după caz, observațiile și exigențele lor (dacă există), care trebuie îndeplinite ca și condiție pentru publicare;

– editorul responsabil transmite autorului decizia recenzorului și, în cazul în care recenzorii au convenit asupra acceptării spre publicare, dar recomandă modificări ale textului, acesta este trimis înapoi autorului pentru a efectua modificări;

– după ce modificările solicitate sunt realizate, textul se intoarce la aceiași referenți, pentru a-și transmite decizia finală.

Standardele de acceptare sau respingere la publicare a unei lucrări sunt diferite în funcție de fiecare program editorial în parte. Astfel, în revistele cu caracter internațional, în special cele indexate sau propuse spre indexare ISI Clarivate Analytics, punctajul minim de acceptare trebuie să fie superior sau cel puțin egal cu 70% din punctajul maxim posibil, niciun indicator neputând coborî sub 50% din maximul punctajului posibil. La fel și pentru volumele publicate de Editura Lumen. Acceptarea de capitole în volume colective se va face ținând cont de același punctaj, însă acesta va fi calculat per capitol/articol și nu per volum.

Singura excepție o reprezintă Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători, unde atât media punctajului, cât și punctajul minim pentru fiecare indicator trebuie să fie de minim 70% din punctajul maxim posibil.

Rata medie de acceptare la publicare preconizată este de 30%, inclusiv pentru publicații științifice internaționale indexate BDI sau pentru publicațiile pentru care Editura Lumen asigură vizibilitate internațională, inclusiv open sources și open access.

B. Referenţi propuși de autor

Autorii sunt invitaţi să propună ei înşişi referenţi de specialitate odată cu depunerea lucrării spre publicare. Aceştia pot fi coordonatori ai echipelor de cercetare, coordonatorii tezelor de doctorat, membri ai comisiilor doctorale de îndrumare etc. Opiniile referenţilor propuşi de autori vor fi luate în considerare de către redactorul şef al jurnalului, coordonatorul colecţiei, directorul editurii sau editorul responsabil în decizia finală de acceptare a lucrării spre publicare. Sugestiile referenţilor propuşi de autor nu pot înlocui peer review-ul realizat de referenţii ştiinţifici ai Editurii Lumen. Programele de carte utilizează obligatoriu peer review şi opţional modalităţile de evaluare cu referenţi propuşi de autor sau referenţi invitaţi.

Opiniile recenzorilor propuși de autor vor fi luate în considerare în cazul exitenței unui dezacord între evaluatorii propuși de Editura Lumen sau în cazul în care evaluatorii acceptă lucrările, însă cu modificări. De asemenea, această metodă este folosită ca o procedură de peer review suplimentară editorială, atunci când circumstanțele sunt de așa natură încât o fac necesară.

Autorii pot propune referenţi în domeniile de nişă, unde există puţini specialişti, prin transmiterea unei liste de 4 până la 6 nume, dintre care Editura Lumen va selecta un referent, cu condiţia ca acesta să nu fie din aceeaşi instituţie de cercetare sau universitate cu autorii şi să nu existe conflicte de interese. Referentul propus de autor nu va fi unicul referent, la acesta adăugându-se un referent din partea Editurii Lumen, fie de pe lista permanentă de referenţi, dacă acest lucru este posibil, fie prin invitarea unui referent extern, necuprins în lista de referenţi ai Editurii, care are publicaţii vizibile anterioare în acelaşi domeniu.

C. Referenţi invitaţi

Directorul Editurii, redactorul şef sau coordonatorul colecţiei pot solicita, mai ales în domeniile de nişă sau emergente, unde există puţini specialist, suplimentar faţă de peer-review, unor referenţi experţi cu înaltă experienţă şi recunoaştere în domeniu, opinia profesională asupra lucrării ce urmează a fi publicată. Aceştia pot propune Editurii acceptarea lucrării sau pot propune motivat respingerea acesteia.


III. EVALUAREA ETICĂ, IDENTIFICAREA ȘI SOLUȚIONAREA SESIZĂRILOR PRIVIND ABATERILE DE LA ETICA CERCETĂRII

Evaluarea etică urmează două direcții, și anume etica editorială și etica cercetării.

În ceea ce privește etica editorială, sunt analizate suspiciunile de plagiat și declararea necorespunzătoare a autoratului lucrării (inclusiv prin menționarea de autori care nu au contribuit la cercetare sau la redactarea textului și excluderea autorilor care au contribuit). Procedura urmărește, de asemenea, potențialele conflicte de interese apărute după publicarea de către Editura Lumen a lucrării, drepturile de reproducere a fragmentelor de imagini sau text, ori a republicărilor, după caz. Se urmărește evitarea solicitărilor de dublă finanțare, atunci când volumul sau articolul apar ca fiind finanțate din fonduri publice. Editura Lumen folosește softul antiplagiat iThenticate și poate verifica orice lucrare transmisă spre publicare cu acest soft. Indicele de similitudine va fi apreciat de la caz la caz, în funcție de conținutul raportului antiplagiat.

Referitor la etica cercetării, aceasta urmărește evaluarea respectării regulilor etice ale cercetării științifice, după caz: regulile confidențialității datelor; obținerea consimțământului informat al persoanei / persoanelor intervievate sau pentru care s-au efectuat cercetări incluse în lucrările din volum/articol; protecția intereselor persoanelor fizice sau juridice, pentru a nu încălca imaginea acestora sau drepturi de altă natură prevăzute de lege.


IV. REVIZUIREA TRADUCERILOR DE CĂTRE EDITOR

Revizuirea traducerilor se face exclusiv în ceea ce privește calitatea traducerilor în limba română sau din limba română într-o altă limbă străină. Evaluarea este efectuată de un specialist, un cunoscător al limbii în care apare cartea sau un vorbitor nativ, iar calitatea traducerii este verificată de editorii Editurii Lumen.

Nerevizuirea de către autor a traducerilor, la solicitarea editorului, constituie motiv de respingere de la publicare a lucrării.

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE