Echipa LUMEN

DIRECTORUL EDITURII LUMEN


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sanduPROF. UNIV. DR. ANTONIO SANDU – Cadru didactic titular în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, cercetator coordonator in cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN. Principalele sale domenii de interes includ etica, bioetica, asistența socială și filozofia socială. Contribuțiile originale ale activităților științifice ale prof. univ. dr. Antonio Sandu pornesc de la construcția socială a realității și construcționismul social, văzute dintr-o perspectivă semiologică. Autorul analizează construcția socială a realității, dezvoltând propria sa versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma construcționistă și teoria acțiunii comunicative. Este autorul cărții: Construcția socială a realității ca acțiune comunicativă, publicată la Cambridge Scholar Publishing (2016), precum și a „Practicii de asistență socială: tehnici de cercetare și modele de intervenție: de la rezolvarea problemelor la anchetă apreciativă”, „Etică apreciativă” : O versiune construcționistă a eticii ”și„ Epistemologia social-construcționistă: o viziune transmodernă ”, toate trei publicate de Lap Lambert între 2012 și 2013. De asemenea, a scris mai mult de 20 de volume în limba română și engleză in domeniile filosofiei, sociologiei, sociologiei juridice, eticii, bioeticii.

PROF. PhD. ANTONIO SANDU – MANAGER OF LUMEN PUBLISHING HOUSE – Full professor at the Faculty of Law and Administrative Sciences of the “Ștefan cel Mare” University of Suceava, doctoral coordinator at the Doctoral School of Sociology of the University of Oradea, coordinating researcher at LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences. His main areas of interest include ethics, bioethics, social work and social philosophy. The original contributions of the scientific activities of Prof. PhD. Antonio Sandu starts from the social construction of reality and social constructionism, seen from a semiological perspective. The author analyzes the social construction of reality, developing his own version of social constructionism, which operates at the intersection between the constructionist paradigm and the theory of communicative action. He is the author of the book: Social Construction of Reality as Communicative Action, published by Cambridge Scholar Publishing (2016), as well as “Social Welfare Practices: Research Techniques and Intervention Models: From Problem Solving to Appreciative Inquiry”, “Appreciative Ethics: A constructionist version of ethics” and “Social-constructionist epistemology: A transmodern overview”, all three published by Lap Lambert between 2012 and 2013. He also wrote more than 20 volumes in Romanian and English in the fields of philosophy , sociology, legal sociology, ethics, bioethics.

Vezi CV

Vezi lista de lucrari

Vezi pagina de autor


COORDONATORI SI REDACTORI AI COLECTIILOR DE CARTE

 

– BOOK SERIES COORDINATORS AND EDITORS –


COLECTIA DIMENSIUNI CULTURALE / CULTURAL DIMENSIONS BOOK SERIES

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen maxim sorin tudorCOORDONATOR COLECTIE – PROF. UNIV. DR. SORIN TUDOR MAXIM – Cadru didactic titular al Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, Romania, unde preda disciplinele Filosofie   morală,   Deontologia   profesiei   de   asistent   social, Politologie,  Introducere în  studii  europene. Sorin Tudor Maxim este membru al Centrului de Cercetări pentru Problemele Tineretului (CCPT), vicepreşedinte şi secretar ştiinţific până în 1989, Filiala Suceava, membru fondator al Fundaţiei Internaţionale Ştiinţifice şi Culturale “Ştefan Lupaşcu”, membru al Institute Franco-Roumain „Liviu Rebreanu” Lyon, Franţa, 199, membru al Societăţii Culturale Franco-Române „Nicolae Titulescu”, Lyon, Franţa, din 1992, membru al Societăţii Române de Filosofie din 2008, vicepreşedinte şi membru fondator al Societăţii Române de Filosofie, Inginerie şi Tehnoetică (SRFIT) din 2009. Intre interesele de cercetare ale autorului se numara: constiinta si responsabilitatea morala, logica, teoria argumentarii, politologia, filosofia stiintei, fenomenul globalizarii.BOOK SERIES COORDINATOR – PROF. PhD. SORIN TUDOR MAXIM –Full professor at Stefan cel Mare University in Suceava, Romania, where he teaches Moral Philosophy, Deontology of the profession of social worker, Political Sciences, Introduction to European studies. Sorin Tudor Maxim is a member of the Research Center for Youth Issues (CCPT), and its vice president and scientific secretary until 1989 of Suceava Branch, founding member of the International Scientific and Cultural Foundation “Ştefan Lupaşcu”, member of the Franco-Romanian Institute “Liviu Rebreanu”, Lyon, France, member of the Franco-Romanian Cultural Society “Nicolae Titulescu”, Lyon, France, since 1992, member of the Romanian Society of Philosophy since 2008, vice president and founding member of the Romanian Society of Philosophy, Engineering and Technoethics (SRFIT) since 2009. Among the research interests of the author are: consciousness and moral responsibility, logic, argumentation theory, political science, philosophy of science, the phenomenon of globalization.

Vezi CV

Vezi lista de lucrari

Vezi pagina de autor


EDITOR DOMENIUL FILOSOFIE – LECT. UNIV. ASOC. DR. ANA FRUNZA – Ana Frunză a obţinut titlul de doctor în filosofie în cadrul Universității Al. I. Cuza din Iaşi, România în anul 2014, cu teza “Către o nouă expertiză etică. Deconstruind valorile etice”. Este Cercetător ştiinţific III în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN din Iaşi, România. Principalele ei domenii de interes sunt etica aplicată, filosofia aplicată, asistenţa socială, supervizarea serviciilor sociale, etica cercetării științifice, bioetica şi expertiza etică. În calitate de cercetător bursier în cadrul unui Program avansat certificat în etica cercetării, desfășurat de către Union Graduate College Center for Bioethics și Clinical Leadership (Schenectady, New York) in parteneriat cu Departmentul de Istorie Medicală și Etică a Universității Vilnius (Vilnius, Lithuania) a absolvit cursuri în „International Bioethics”, „International Research Ethics”, „Research Ethics”. (2016). O parte semnificativă a cercetării sale științifice se orientează în jurul construcției unor cadre de dezvoltare a expertizei etice  în  sfera  serviciilor  sociale,  urmărind  printr-o  metodologie  bazată  pe  deconstructivism, originat în filosofia derridiană, dezvoltarea unui nou model de expertiză etică – supervizarea de etică. Cercetările întreprinse până în prezent au la bază pe lângă reflecția asupra expertizei etice în domeniul practicii serviciilor sociale, și încercarea de identificare a valorilor etice constitutive ale practicii  sociale,  în  promovarea  cărora  expertiza  etică,  prin  diferitele modele  de  aplicare,  se antrenează. În sfera eticii cercetării, demersurile sale științifice au coroborat activitățile desfășurate în timpul Programului avansat de Etică a Cercetării, urmat în perioada 2014-2015, sprijinit de Fogarty International Center, National Institute of Environmental Health Sciences, National Heart Lung and Blood Institute, National Institute on Drug Abuse, USA. În acest program a desfasurat Proiectul de cercetare „Informed Consent between Theory and Practice in North – Eastern Region of Romania Medical Research Field”, in cadrul si LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi, Romania. Este lector universitar asociat în cadrul Universității “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, România.BOOK SERIES EDITOR IN THE FIELD OF PHILOSOPHY – ASSOC. LECT. PhD. ANA FRUNZA –Ana Frunză obtained the title of Doctor of Philosophy from Al. I. Cuza University from Iaşi, Romania in 2014, with the thesis “Towards a new ethical expertise. Deconstructing ethical values”. She is rank III Scientific Researcher at LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences from Iaşi, Romania. Her main areas of interest are applied ethics, applied philosophy, social work, supervision of social services, ethics of scientific research, bioethics and ethical expertise. As a Fellowship Researcher in an Advanced Program in Research Ethics, conducted by the Union Graduate College Center for Bioethics and Clinical Leadership (Schenectady, New York) in partnership with the Department of Medical History and Ethics of Vilnius University, she graduated courses of “International Bioethics”, “International Research Ethics”, “Research Ethics” (2016). A significant part of her scientific research revolves around the construction of frameworks for the development of ethical expertise in the field of social services, seeking through a methodology based on deconstructivism, originated in Derridian philosophy, the development of a new model of ethical expertise – ethical supervision. The research undertaken so far is based, in addition to reflection on ethical expertise in the field of social services practice, on the attempt to identify the constitutive ethical values of social practice, and on the promotion of ethical expertise through various application models. In the field of research ethics, her scientific efforts have corroborated the activities carried out during the Advanced Research Ethics Program, followed in 2014-2015, supported by Fogarty International Center, National Institute of Environmental Health Sciences, National Heart Lung and Blood Institute, National Institute on Drug Abuse, USA. In this program she carried out the research project “Informed Consent between Theory and Practice in North – Eastern Region of Romania Medical Research Field”, within the LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi, Romania. She is an associate lecturer at the “Ştefan cel Mare” University of Suceava, Faculty of Law and Administrative Sciences, Romania.

Vezi CV

Vezi lista de lucrari

Vezi pagina de autor


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza elena unguruEDITOR DOMENIUL ISTORIE – DR. ELENA UNGURU (GAFTON) – Doctor în sociologie, titlu obţinut în iulie 2019 cu teza “ Construcția socială a supervizării în asistența socială. Cercetare în instituții de protecție a copilului din regiunea de N-E a României”, sub conducerea Prof. Univ. Dr. Antonio SANDU. A obţinut diploma de master în Supervizare și Planificare socială (2010) Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Este licenţiată în Drept (2014) Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava. Este licenţiată în Asistenţă Socială (2008) Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Are diplome de Formator, Manager Proiect, Asistent în Relații Publice și Comunicare, Evaluator de Furnizori si Programe de Formare și Manager de formare atestate C.N.F.P.A. În prezent activează în calitate de consilier juridic în cadrul Asociaţiei Lumen din Iaşi, coordonator Centrul de Training și Consultanță Lumen, precum și cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen. Domenii de interes: sociologie, drept, asistenţă socială, comunicare, anchetă apreciativă. Ca activitate de cercetare în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen a participat la organizarea de conferinţe ale Asociaţiei Lumen, a participat la conferinţe sub afilierea Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen şi a publicat cărți și articole în jurnale de specialitate. Este membru în colectivul de redacţie sau referent la peste 8 jurnale internaționale indexate ISI sau BDI.BOOK SERIES EDITOR IN THE FIELD OF HISTORY – PhD. ELENA UNGURU (GAFTON) – PhD in sociology, a title obtained in July 2019 with the thesis “The social construction of supervision in social work. Research in child protection institutions in the N-E region of Romania ”, under the leadership of Prof. PhD. Antonio Sandu. She obtained a master’s degree in Supervision and Social Planning (2010) within Al. I. Cuza University from Iaşi. She has a degree in Law (2014), awarded by “Ștefan cel Mare” University of Suceava. She has a degree in Social Work (2008), awarded by Al. I. Cuza University from Iaşi. She has several diplomas in the fields of Trainer, Project Manager, Assistant in Public Relations and Communication, Evaluator of Providers and Training Programs and Certified Training Manager C.N.F.P.A. She currently works as a legal advisor at the Lumen Association in Iasi, coordinator of the Lumen Training and Consulting Center, as well as a researcher at the Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences. Her areas of interest are: sociology, law, social work, communication, appreciative survey. As a researches within the Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences, she participated in the organization of conferences for Lumen Association, participated in conferences under the affiliation of Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences and published books and articles in specialized journals. She is a member of the editorial staff or a referent of over 8 WOS or BDI indexed international journals.

Vezi CV

Vezi lista de lucrari

Vezi pagina de autor


COLECTIA JURIDICA / LAW BOOK SERIES

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen POZA NADIA ANITEICOORDONATOR COLECTIE – PROF. UNIV. DR. NADIA CERASELA ANITEI – Cadru didactic asociat al Facultatii de Stiinte Juridice, Sociale si Politice a Universitatii Dunarea de Jos din Galati, fondator și președinte al Asociatiei Internationale de Drept si Stiinte Conexe (AIDSC / IALRS), membru al Societății române a autorilor și editorilor de lucrări științifice (PERGAM), membru al Societății internaționale de dreptul familiei, Brigham Young University Law School, Utah, SUA, membru al Forumului European al Tinerilor Juristi Istorici; membru al Academiei de Drept European (ERA). A publicat volume de autor si articole stiintifice in domeniile: drept financiar-fiscal, drept bancar si valutar, Institutii financiare internationale si europene, drept privat international, dreptul familiei.BOOK SERIES COORDINATOR – PROF. PhD. NADIA CERASELA ANITEI –Associate Professor of the Faculty of Legal, Social and Political Sciences of the University of the Lower Danube in Galati, founder and president of the International Association of Law and Related Sciences (AIDSC / IALRS), member of the Romanian Society of Authors and Publishers of Scientific Papers (PERGAM ), member of the International Society of Family Law, Brigham Young University Law School, Utah, USA, member of the European Forum of Young Historical Lawyers; member of the Academy of European Law (ERA). She has published author volumes and scientific articles in the fields: financial-fiscal law, banking and foreign exchange law, international and European financial institutions, private international law, family law.

Vezi CV

Vezi pagina de autor


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza cropataREDACTOR RESPONSABIL COLECTIE – AV. DRD. ALEXANDRA HUIDU – Este doctorandă în cadrul Şcolii Doctorale de Sociologie a Universităţii din Oradea, România, in cotutela cu Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa din Iasi, Romania. De asemenea, este cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iaşi, România şi cercetător asociat în cadrul Laboratorului de Sociologia Familiei şi a Cuplului Conjugal din cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti, România. Alexandra Huidu este licenţiată în drept a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, deţine un master în specializarea ,,Ştiinţe Penale”, obţinut la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi a activat timp de 12 ani ca avocat în cadrul Baroului Iaşi, România.  Este membra a Asociaţiei Române de Bioetică şi International Association of Bioethics – IAB (asociaţia mondială în domeniu). Principalele sale domenii de interes vizează reproducerea umană asistată medical, statutul embrionului uman, cercetarea pe celule stem, ingineria genetică, etica cercetării pe subiecţi umani, pe care le abordează din perspectivă interdisciplinară: juridică, sociologică şi bioetică. Este autoarea cărţii ,,Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării versus etica biologică. Studiu de drept comparat” (Editura Științifică Lumen, Iaşi, România, 2009, ediţia a II-a revizuită şi adăugită în 2017) şi a mai multe studii şi articole în domeniile menţionate mai sus.BOOK SERIES EDITOR – Lawyer PhD Stud. ALEXANDRA HUIDU –She is a PhD student at the Doctoral School of Sociology of the University of Oradea, Romania, in co-coordination with the University of Medicine and Pharmacy Grigore T. Popa from Iasi, Romania. She is also a researcher at the LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi, Romania and an associate researcher at the Laboratory of Family and Marital Couple Sociology at the Institute of Sociology of the Romanian Academy, Bucharest, Romania. Alexandra Huidu holds a law degree from the Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, holds a master’s degree in Criminal Sciences, obtained at the Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi and worked for 12 years as a lawyer within Iasi Bar, Romania. She is a member of the Romanian Association of Bioethics and the International Association of Bioethics – IAB (the world association in the field). Her main areas of interest are medically assisted human reproduction, the status of the human embryo, stem cell research, genetic engineering, research ethics on human subjects, which she approaches from an interdisciplinary perspective: legal, sociological and bioethical. She is the author of the book “Medically Assisted Human Reproduction. The ethics of incrimination versus biological ethics. Comparative law study ”(Lumen Scientific Publishing House, Iaşi, Romania, 2009, second edition revised and added in 2017) and of several studies and articles in the fields mentioned above.

Vezi CV

Vezi lista de lucrari

Vezi pagina de autor


COLECTIA EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA / MULTIDIMENSIONAL EDUCATION BOOK SERIES

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza gabriel gorghiuCOORDONATOR COLECTIE – PROF. UNIV. DR. GABRIEL GORGHIU – Cadru didactic al Facultății de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației din cadrul Universității Valahia din Târgoviște.BOOK SERIES COORDINATOR – PROF. PhD. GABRIEL GORGHIU –Full professor of the Faculty of Electrical Engineering, Electronics and Information Technology at the University of Valahia from Targoviste, Romania.

Vezi CV

 


EDITOR DE COLECTIE  – LECT. UNIV. ASOC. DR. ANA FRUNZA – Ana Frunză a obţinut titlul de doctor în filosofie în cadrul Universității Al. I. Cuza din Iaşi, România în anul 2014, cu teza “Către o nouă expertiză etică. Deconstruind valorile etice”. Este Cercetător ştiinţific III în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN din Iaşi, România. Principalele ei domenii de interes sunt etica aplicată, filosofia aplicată, asistenţa socială, supervizarea serviciilor sociale, etica cercetării științifice, bioetica şi expertiza etică. În calitate de cercetător bursier în cadrul unui Program avansat certificat în etica cercetării, desfășurat de către Union Graduate College Center for Bioethics și Clinical Leadership (Schenectady, New York) in parteneriat cu Departmentul de Istorie Medicală și Etică a Universității Vilnius (Vilnius, Lithuania) a absolvit cursuri în „International Bioethics”, „International Research Ethics”, „Research Ethics”. (2016). O parte semnificativă a cercetării sale științifice se orientează în jurul construcției unor cadre de dezvoltare a expertizei etice  în  sfera  serviciilor  sociale,  urmărind  printr-o  metodologie  bazată  pe  deconstructivism, originat în filosofia derridiană, dezvoltarea unui nou model de expertiză etică – supervizarea de etică. Cercetările întreprinse până în prezent au la bază pe lângă reflecția asupra expertizei etice în domeniul practicii serviciilor sociale, și încercarea de identificare a valorilor etice constitutive ale practicii  sociale,  în  promovarea  cărora  expertiza  etică,  prin  diferitele modele  de  aplicare,  se antrenează. În sfera eticii cercetării, demersurile sale științifice au coroborat activitățile desfășurate în timpul Programului avansat de Etică a Cercetării, urmat în perioada 2014-2015, sprijinit de Fogarty International Center, National Institute of Environmental Health Sciences, National Heart Lung and Blood Institute, National Institute on Drug Abuse, USA. În acest program a desfasurat Proiectul de cercetare „Informed Consent between Theory and Practice in North – Eastern Region of Romania Medical Research Field”, in cadrul si LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi, Romania. Este lector universitar asociat în cadrul Universității “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, România.BOOK SERIES EDITOR  – ASSOC. LECT. PhD. ANA FRUNZA –Ana Frunză obtained the title of Doctor of Philosophy from Al. I. Cuza University from Iaşi, Romania in 2014, with the thesis “Towards a new ethical expertise. Deconstructing ethical values”. She is rank III Scientific Researcher at LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences from Iaşi, Romania. Her main areas of interest are applied ethics, applied philosophy, social work, supervision of social services, ethics of scientific research, bioethics and ethical expertise. As a Fellowship Researcher in an Advanced Program in Research Ethics, conducted by the Union Graduate College Center for Bioethics and Clinical Leadership (Schenectady, New York) in partnership with the Department of Medical History and Ethics of Vilnius University, she graduated courses of “International Bioethics”, “International Research Ethics”, “Research Ethics” (2016). A significant part of her scientific research revolves around the construction of frameworks for the development of ethical expertise in the field of social services, seeking through a methodology based on deconstructivism, originated in Derridian philosophy, the development of a new model of ethical expertise – ethical supervision. The research undertaken so far is based, in addition to reflection on ethical expertise in the field of social services practice, on the attempt to identify the constitutive ethical values of social practice, and on the promotion of ethical expertise through various application models. In the field of research ethics, her scientific efforts have corroborated the activities carried out during the Advanced Research Ethics Program, followed in 2014-2015, supported by Fogarty International Center, National Institute of Environmental Health Sciences, National Heart Lung and Blood Institute, National Institute on Drug Abuse, USA. In this program she carried out the research project “Informed Consent between Theory and Practice in North – Eastern Region of Romania Medical Research Field”, within the LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi, Romania. She is an associate lecturer at the “Ştefan cel Mare” University of Suceava, Faculty of Law and Administrative Sciences, Romania.

Vezi CV

Vezi lista de lucrari

Vezi pagina de autor


COLECTIA DEZVOLTARE SOCIALA / SOCIAL DEVELOPMENT BOOK SERIES

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza elena unguruCOORDONATOR COLECTIE – DR. ELENA UNGURU (GAFTON) – Doctor în sociologie, titlu obţinut în iulie 2019 cu teza “ Construcția socială a supervizării în asistența socială. Cercetare în instituții de protecție a copilului din regiunea de N-E a României”, sub conducerea Prof. Univ. Dr. Antonio SANDU. A obţinut diploma de master în Supervizare și Planificare socială (2010) Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Este licenţiată în Drept (2014) Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava. Este licenţiată în Asistenţă Socială (2008) Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Are diplome de Formator, Manager Proiect, Asistent în Relații Publice și Comunicare, Evaluator de Furnizori si Programe de Formare și Manager de formare atestate C.N.F.P.A. În prezent activează în calitate de consilier juridic în cadrul Asociaţiei Lumen din Iaşi, coordonator Centrul de Training și Consultanță Lumen, precum și cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen. Domenii de interes: sociologie, drept, asistenţă socială, comunicare, anchetă apreciativă. Ca activitate de cercetare în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen a participat la organizarea de conferinţe ale Asociaţiei Lumen, a participat la conferinţe sub afilierea Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen şi a publicat cărți și articole în jurnale de specialitate. Este membru în colectivul de redacţie sau referent la peste 8 jurnale internaționale indexate ISI sau BDI.BOOK SERIES COORDINATOR – PhD. ELENA UNGURU (GAFTON) – PhD in sociology, a title obtained in July 2019 with the thesis “The social construction of supervision in social work. Research in child protection institutions in the N-E region of Romania ”, under the leadership of Prof. PhD. Antonio Sandu. She obtained a master’s degree in Supervision and Social Planning (2010) within Al. I. Cuza University from Iaşi. She has a degree in Law (2014), awarded by “Ștefan cel Mare” University of Suceava. She has a degree in Social Work (2008), awarded by Al. I. Cuza University from Iaşi. She has several diplomas in the fields of Trainer, Project Manager, Assistant in Public Relations and Communication, Evaluator of Providers and Training Programs and Certified Training Manager C.N.F.P.A. She currently works as a legal advisor at the Lumen Association in Iasi, coordinator of the Lumen Training and Consulting Center, as well as a researcher at the Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences. Her areas of interest are: sociology, law, social work, communication, appreciative survey. As a researches within the Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences, she participated in the organization of conferences for Lumen Association, participated in conferences under the affiliation of Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences and published books and articles in specialized journals. She is a member of the editorial staff or a referent of over 8 WOS or BDI indexed international journals.

Vezi CV

Vezi lista de lucrari

Vezi pagina de autor


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza cropataEDITOR RESPONSABIL COLECTIE – AV. DRD. ALEXANDRA HUIDU – Este doctorandă în cadrul Şcolii Doctorale de Sociologie a Universităţii din Oradea, România, in cotutela cu Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa din Iasi, Romania. De asemenea, este cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iaşi, România şi cercetător asociat în cadrul Laboratorului de Sociologia Familiei şi a Cuplului Conjugal din cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti, România. Alexandra Huidu este licenţiată în drept a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, deţine un master în specializarea ,,Ştiinţe Penale”, obţinut la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi a activat timp de 12 ani ca avocat în cadrul Baroului Iaşi, România.  Este membra a Asociaţiei Române de Bioetică şi International Association of Bioethics – IAB (asociaţia mondială în domeniu). Principalele sale domenii de interes vizează reproducerea umană asistată medical, statutul embrionului uman, cercetarea pe celule stem, ingineria genetică, etica cercetării pe subiecţi umani, pe care le abordează din perspectivă interdisciplinară: juridică, sociologică şi bioetică. Este autoarea cărţii ,,Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării versus etica biologică. Studiu de drept comparat” (Editura Științifică Lumen, Iaşi, România, 2009, ediţia a II-a revizuită şi adăugită în 2017) şi a mai multe studii şi articole în domeniile menţionate mai sus.BOOK SERIES EDITOR – Lawyer PhD Stud. ALEXANDRA HUIDU –She is a PhD student at the Doctoral School of Sociology of the University of Oradea, Romania, in co-coordination with the University of Medicine and Pharmacy Grigore T. Popa from Iasi, Romania. She is also a researcher at the LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi, Romania and an associate researcher at the Laboratory of Family and Marital Couple Sociology at the Institute of Sociology of the Romanian Academy, Bucharest, Romania. Alexandra Huidu holds a law degree from the Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, holds a master’s degree in Criminal Sciences, obtained at the Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi and worked for 12 years as a lawyer within Iasi Bar, Romania. She is a member of the Romanian Association of Bioethics and the International Association of Bioethics – IAB (the world association in the field). Her main areas of interest are medically assisted human reproduction, the status of the human embryo, stem cell research, genetic engineering, research ethics on human subjects, which she approaches from an interdisciplinary perspective: legal, sociological and bioethical. She is the author of the book “Medically Assisted Human Reproduction. The ethics of incrimination versus biological ethics. Comparative law study ”(Lumen Scientific Publishing House, Iaşi, Romania, 2009, second edition revised and added in 2017) and of several studies and articles in the fields mentioned above.

Vezi CV

Vezi lista de lucrari

Vezi pagina de autor


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen neculaMEMBRU IN COMITETUL DE REDACTIE – DOMENIUL SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA – LECT. UNIV. ASOC. DR. MAGDALENA ROXANA NECULA – Preşedinte Sucursala Teritorială CNASR IAŞI din luna februarie 2013 şi membru al Comisiei de Imagine şi Promovare a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România din luna martie 2014. Este asistent social principal cu licență în domeniul asistenței sociale din anul 2000 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloaie” Iaşi – Secţia Asistenţă Socială. Absolventă a cursurilor de master în domeniul “Managementului Social şi Dezvoltării Comunitare“ ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice. Doctor în sociologie din anul 2010 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice. Postdoctorant al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi în cadrul proiectului POSDRU “Studii Postdoctorale în domeniul Eticii Politicilor de Sănătate”. Experienţă profesională ca asistent social de 15 ani, în domeniul protecţiei copilului, activând în sistemul nonguvernamental şi de stat. Din anul 2010 este cadru didactic asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Participare la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicarea de articole şi coautor la diferite volume colective. Din anul 2009 şi până în prezent coordonează Centrul de zi “Prichindel” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi. Este specialist în cadrul CEREAS – Centrul de Resurse în Asistenţă Socială din România din anul 2010, Referent ştiinţific în cadrul Editurii Lumen din anul 2013 şi Președinte al Asociației “Aproape de Oameni” Iași (2013).MEMBER OF THE EDITORIAL BOARD IN THE FIELDS OF SOCIOLOGY AND SOCIAL WORK – ASSOC. LECT. PhD MAGDALENA ROXANA NECULA – President of the Territorial Branch Iasi of the National College of Social Workers in Romania since February 2013 and member of the Image and Promotion Commission of the Romanian National College of Social Workers since March 2014. She is a leading social worker with a degree in social work since 2000 at Alexandru Ioan Cuza University from Iaşi, Faculty of Orthodox Theology“ Dumitru Stăniloaie ”Iaşi – Social Work Department. Graduate of the master courses in the field of “Social Management and Community Development” of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Faculty of Philosophy and Social and Political Sciences. She has a PhD in sociology since 2010 awarded by “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Faculty of Philosophy and Social and Political Sciences. Postdoctoral student of the University of Medicine and Pharmacy „Gr. T. Popa ” Iaşi within the POSDRU project “Postdoctoral Studies in the field of Health Policy Ethics ”. She has a professional experience as a social worker for 15 years, in the field of child protection, working in the non-governmental and governmental system. Since 2010 she has been an associate professor at the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Faculty of Philosophy and Social and Political Sciences and the Faculty of Psychology and Educational Sciences. Ahe has participated in national and international conferences, publishing articles and co-authoring various collective volumes. Since 2009 and until now she coordinates the “Prichindel” Day Center within the Iaşi Community Assistance Directorate. She is a specialist in CEREAS – Social Assistance Resource Center in Romania since 2010, Scientific Referent in Lumen Publishing House since 2013 and President of the Association “Near People” Iasi (2013).

Vezi pagina de autor


MEMBRU IN COMITETUL DE REDACTIE – DOMENIUL STIINTE POLITICE – LECT. UNIV. DR. LUCIAN DIRDALA – Este cadru didactic titular la Universitatea Danubius din Galati, unde preda disciplinele Introducere în științele politice, Politici publice naționale și internaționale, Teorii ale relațiilor internaționale, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Abordări recente în relațiile internaționale, precum si cadru didactic asociat la Universitatea Alexandu ioan Cuza din Iasi, unde sustine o serie de discipline de specialitate la Facultatea de Litere (Departamentul de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării), Facultatea de Drept (Centrul de Studii Europene), Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice (Departamentul de Ştiinţe Politice). Este doctor in domeniul Stiinte Politice al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi incepand cu anul 2007 si detine diploma de master in domeniul Relatii Internationale si Studii Europene, absolvit la Central European University, Budapesta. A publicat numeroase lucrari de specialitate in domeniul stiintelor politice.MEMBER OF THE EDITORIAL BOARD IN THE FIELDS OF POLITICAL SCIENCES – LECT PhD. LUCIAN DIRDALA –He is a full lecturer at Danubius University in Galati, where he teaches Introduction to Political Science, National and International Public Policies, Theories of International Relations, Decision Making in the European Union, Recent Approaches in International Relations, and Associate Lecturer at Alexandu Ioan Cuza University from Iasi, where he supports a series of specialized disciplines at the Faculty of Letters (Department of Journalism and Communication Sciences), the Faculty of Law (Center for European Studies), the Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences (Department of Political Sciences). He has a PhD in Political Science from Alexandru Ioan Cuza University in Iasi since 2007 and holds a master’s degree in International Relations and European Studies, graduated from Central European University, Budapest. He has published numerous specialized papers in the field of political sciences.

MEMBRU IN COMITETUL DE REDACTIE – DOMENIUL STIINTE POLITICE – LECT. UNIV. ASOC. DR. CIPRIAN IFTIMOAEI – Este cadru didactic asociat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Alexandu Ioan Cuza din Iasi, unde sustine disciplinele Metodologia cercetării sociale, Calitatea vieţii, Sociologia carierei şi a profesiei/ Statistica forţei de muncă. Este director executiv adjunct al Directiei Judetene de Statistica Iasi. Este Licenţiat în sociologie şi politologie al Facultatii de Filosofie, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, detine o diploma de master în sisteme şi politici publice locale, obtinuta de la aceeasi institutie de invatamant superior, diploma de Înalt funcţionar public (Administraţie publică; managementul resurselor umane; management strategic; managementul proiectelor; comunicare şi relaţii publice; rezolvarea conflictelor; management financiar), obtinuta din partea Institutului Naţional de Administraţie. De asemenea, detine diploma de Specialist în diplomaţie şi securitate (Relaţii Internaţionale; securitate; diplomaţie, ceremonial şi protocol diplomatic; managementul conflictelor internaţionale; comunicare, mediere şi negociere în afacerile internaţionale), eliberata de Institutul Diplomatic Român, este Doctor în Ştiinţe Politice incepand cu anul 2012, iar ulterior a absolvit cursurile postuniversitare Programul de Excelenţă în Relaţii Internaţionale, Politici Europene şi de Securitate, organizate de Konrad Adenauer Stiftung – Biroul România, precum si studii postdoctorale in domeniul stiinte politice. Intre lucrarile numeroase publicate de autor in domeniul stiintelor politice putem enumera Despre securitate, consolidare democratică şi bună guvernare. România în context regional (Editura LUMEN, 2015), Elite guvernamentale în România postcomunistă (Editura LUMEN, 2015), Elitismul: Contribuţii teoretico-ideologice la studiul elitelor politice (Editura LUMEN, 2015).MEMBER OF THE EDITORIAL BOARD IN THE FIELDS OF POLITICAL SCIENCES – ASSOC. LECT. PhD. CIPRIAN IFTIMOAEI – He is an associate professor at the Faculty of Philosophy and Social and Political Sciences, Alexandu Ioan Cuza University of Iasi, where he teaches the disciplines Social Research Methodology, Quality of Life, Sociology of Career and Profession / Labor Force Statistics. He is the deputy executive director of the Iasi County Directorate of Statistics. He has a bachelors degree in sociology and political science from the Faculty of Philosophy, „Al.I. Cuza ” University from Iaşi, holds a master’s degree in local public systems and policies, obtained from the same higher education institution, a diploma of senior civil servant (public administration; human resources management; strategic management; project management; communication and public relations; conflict resolution; financial management), obtained from the National Institute of Administration. He also holds the Diploma of Specialist in Diplomacy and Security (International Relations; security; diplomacy, ceremonial and diplomatic protocol; international conflict management; communication, mediation and negotiation in international affairs), issued by the Romanian Diplomatic Institute, holds a PhD in Political Science starting with the year 2012, and subsequently graduated the postgraduate courses Program of Excellence in International Relations, European Policies and Security, organized by Konrad Adenauer Stiftung – Romania Office, as well as postdoctoral studies in the field of political sciences. Among the many works published by the author in the field of political sciences we can list: About security, democratic consolidation and good governance. Romania in a regional context (LUMEN Publishing House, 2015), Governmental elites in post-communist Romania (LUMEN Publishing House, 2015), Elitism: Theoretical-ideological contributions to the study of political elites (LUMEN Publishing House, 2015).

MEMBRU IN COMITETUL DE REDACTIE – DOMENIUL STIINTE POLITICE – ASIST. UNIV. ASOC. DR. DORINA TICU 

MEMBER OF THE EDITORIAL BOARD IN THE FIELD OF POLITICAL SCIENCES – ASSOC. ASSIST. PhD. DORINA TICU


JURNALE STIINTIFICE

– SCIENTIFIC JOURNALS – 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen ciulei picCOORDONATOR JURNALE STIINTIFICE, REDACTOR SEF AL JURNALELOR POSTMODERN OPENINGS SI REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA – CONF. UNIV. DR. TOMITA CIULEI – Este cadru didactic la Facultatea de Stiinte Politice, Litere si Comunicare din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste. Este licentiat in filosofie a Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, doctor in stiinte umaniste, specializarea filosofie a Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi si absolvent al studiilor academice postuniversitare in specializarea Stiintele comunicarii la Universitatea din Bucuresti. Interesele sale de cercetare vizeaza domenii precum: logica, teoria argumentarii, empirismul clasic, gnoseologia, retorica, metodologia cercetarii, fiind autor a numeroase volume si articole de specialitate pe aceste teme. Intre lucrarile publicate se numara urmatoarele: De Sensu. Încercare istorico-metodologică asupra empirismului în efortul gnoseologic (Editura Științifică Lumen, 2004), Metodologia cercetării ştiinţifice. Note de curs (Editura Științifică Universitatii Valahia, 2009), Empirismul clasic despre sursele cunoaşterii. John Locke şi David Hume (Editura Lumen, 2007), Mic tratat de gnoseologie (Editura Lumen, 2014), Logica, retorica și argumentare. De la rațiunea teoretică la rațiunea practică în discursul public (Editura Lumen, 2014).SCIENTIFIC JOURNAL COORDINATOR, EDITOR IN CHIEF OF POSTMODERN OPENINGS JOURNALS AND REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA (ROMANIAN JOURNAL FOR MULTIDIMENSIONAL EDUCATION) – Assoc. Prof. PhD. TOMITA CIULEI – He is a teacher at the Faculty of Political Sciences, Letters and Communication within the Valahia University of Targoviste. He has a bachelors degree in philosophy from Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, a doctorate in humanities – the field of philosophy – from Alexandru Ioan Cuza University from Iasi and is a graduate of postgraduate academic studies in Communication Sciences at the University of Bucharest. His research interests include fields such as: logic, argumentation theory, classical empiricism, gnoseology, rhetoric, research methodology, and he is the author of numerous volumes and specialized articles on these topics. Among his published works we can enlist the following: De Sensu. Historical-methodological test on empiricism in the gnoseological effort (Lumen Publishing House, 2004), Methodology of scientific research. Course notes (Publishing House of Valahia University, 2009), Classical Empiricism on the Sources of Knowledge. John Locke and David Hume (Lumen Publishing House, 2007), Little Treatise on Gnoseology (Lumen Publishing House, 2014), Logic, Rhetoric and Argumentation. From theoretical reason to practical reason in public discourse (Lumen Publishing House, 2014).

Vezi pagina de autor


REDACTORI

– EDITORS – 


BIANCA SANDU


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen stratulatROXANA STRATULAT – Redactor responsabil cu machetarea volumelor publicate în cadrul editurii, verificare tehnică şi suport în realizarea corecturilor, design de coperţi şi materiale grafice adiţionale, destinate promovării evenimentelor. Este licentiata in asistenta sociala, beneficiara unei burse ERASMUS in domeniul pedagogiei sociale si detine calificativul “practitioner” in domeniul programarii neuro-lingvistice.ROXANA STRATULAT –Editor responsible for the layout of the volumes published by Lumen publishing house, technical support in making corrections, cover design and additional graphic materials, intended to promote Lumen events. She has a degree in social work, is the beneficiary of an ERASMUS scholarship in the field of social pedagogy and holds the qualification “practitioner” in the field of neuro-linguistic programming.

Vezi CV