Centrul de Training și Consultanță LUMEN

Centrul de Consultanta si Training Lumen a aparut in anul 2009 prin reunirea programelor de consultanta, formare profesionala, de training, mentoring, coaching derulate de specialistii Asociatiei Lumen in parteneriat cu diverse institutii stiintifice, educationale sau culturale. Beneficiind ca organizatie de o vasta experienta anterioara de 15 ani in domenii precum managementul proiectelor, dezvoltarea organizationala, asistenta sociala, dezvoltare personala, dezvoltare culturala, promovarea brandului personal si de firma, programe de/si pentru tineret, centre virtuale de resurse, specialistii Asociatiei Lumen propun o serie de programe de formare si specializare in domenii de varf a practicilor sociale.

Filosofia Centrului de Centrul de Consultanta si Training Lumen din cadrul Asociatiei Lumen promoveaza o viziune centrata pe succes, pornind de la o serie de principii constructioniste. Parte dintre acestea scot in evidenta faptul ca organizatiile ca si indivizii se dezvolta prioritar pe acele domenii valorizate pozitiv.

Totodata programele oferite de Centrul de Consultanta si Training Lumen din cadrul Asociatiei Lumen sustin transformarea conventiilor sociale stricte in relatii de parteneriat pentru performanta atat la nivel organizational, cat si la nivel interindividual.

De asemenea Centrul de Consultanta si Training Lumen din cadrul Asociatiei Lumen poate oferi clientilor, la cerere, o oferta diversificata de cursuri in domenii precum: management, marketing, comunicare si relatii publice, noile media, asistenta sociala, formare profesionala, dezvoltare organizationala centrata pe succes, brandin personal si de firma, tehnici de vanzare, leadership, cursuri speciale pentru cadre didactice in domeniul pedagogiei apreciative si formarii profesionale centrate pe succes si apreciere, dezvoltare personala. Formatorii Asociatiei Lumen au in spate o larga experienta profesionala atat in programe cu finantare nationala cat si internationala.

Activitatea de consultanta are ca scop asigurarea unei game largi de servicii de consultanta. Activitate este derulata prin intermediul asocierii Centrului de Consultanta si Training Lumen, in calitate de furnizor a acestor servicii si Asociatia Lumen, in calitate de furnizor autorizat de programe de formare profesionala.

Domeniile de expertiza sustinute de realizarile si experienta dobandita in peste 15 ani de activitate, acopera atat activitatea organizatiilor nonguvernamentale, detinand o buna cunoastere a domeniu, cat si activitatile comerciale de prestari servicii si productie in diverse domenii.

Serviciile asigurate sunt personalizate si adaptate cerintelor fiecarui client, materializat in permanenta in masuri concrete si aplicate, cu monitorizarea permanenta a rezultatelor obtinute. Varietatea serviciilor de consultanta acopera o plaja extinsa indiferent de domeniul de activitate al beneficiarului, pornind de la domeniul acreditarilor de programe educationale, atragerii de finantari (elaborare cereri de finantare fonduri nerambursabile, management implementare proiecte), managementul organizatiilor, audit si expertiza etica, managementul resurselor umane (evaluarea personalului, training-uri instruiri si calificarea personalului, asistenta in schimbarea organizationala, teambuilding-uri), managementul riscurilor, etc., cu scopul obtinerii unei cresteri substantiale a performantei activitatii.

LUMEN Training and Consulting Center was launched in 2009 by bringing together the consulting, vocational training, mentoring, coaching programs carried out by the specialists of LUMEN Association in partnership with various scientific, educational or cultural institutions. Benefiting as an organization with a vast experience of 15 years in fields such as project management, organizational development, social assistance, personal development, cultural development, personal and company brand promotion, youth and / or programs, virtual resource centers, specialists of LUMEN Association propose a series of training and specialization programs in high-level fields of social practices.

The philosophy of LUMEN Training and Consulting Center within LUMEN Association promotes a vision focused on success, starting from a series of constructionist principles. Some of them highlight the fact that organizations as individuals develop as a priority on those areas that are positively valued.

At the same time, the programs offered by LUMEN Training and Consulting Center within Lumen Association support the transformation of strict social conventions into partnership relationships for performance at both organizational and interindividual levels.

Also, Lumen Training and Consulting Center within LUMEN Association can offer, on request, a diversified offer of courses in areas such as: management, marketing, communication and public relations, new media, social assistance, professional training, organizational development focused on success, personal and company branding, sales techniques, leadership, special courses for teachers in the field of appreciative pedagogy and professional training focused on success and appreciation, personal development. The trainers of Lumen Association have a great deal of professional experience behind, in both nationally and internationally funded programs.

The consulting activity aims to provide a wide range of consulting services. The activity is carried out through the association between Lumen Training and Consulting Center, as a provider of these services, and LUMEN Association, as an authorized provider of vocational training programs.

The areas of expertise supported by the achievements and the experience gained in over 15 years of activity, cover both the activity of the nongovernmental organizations, having a good knowledge of the field, as well as the commercial activities of services and production in various fields.

The provided services are personalized and adapted to the requirements of each client, permanently materialized in concrete and applied measures, with permanent monitoring of the obtained results. The variety of consulting services covers an extended range regardless of the beneficiary’s field of activity, starting from the field of educational program accreditations, attracting financing (elaborating applications for financing non-reimbursable funds, managing project implementation), managing organizations, auditing and ethical expertise, management of human resources (personnel evaluation, training and staff qualifications, assistance in organizational change, teambuilding), risk management, etc., in order to achieve a substantial increase in the activity performance.