Istoric, scop, obiective si activitate

ÎNFIINŢARE ŞI ORGANIZARE

Editura Științifică LUMEN are aproximativ 20 de ani de prezenţă pe piaţa editorială, fiind înființată în anul 2001, în cadrul ASOCIAȚIEI LUMEN, asociaţie care are Cod de Înregistrare Fiscală 13720372, cod de înregistrare la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 12/A/19.022001, cu sediul social în Iași, Str. Țepeș Vodă Nr. 2, Bl. V1, Sc, F, Et.3, Ap.14, judeţul Iaşi, ulterior dezvoltându-se în cadrul Grupului Editorial LUMEN, din care în prezent mai fac parte, alături de Asociaţia LUMEN, S.C. LUMEN MEDIA S.R.L., înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J22/830/23.04.2004 și având Cod Unic de Înregistrare 16359869, cu sediul social în Iași, Șoseaua Bucium, Nr. 23, Corp C16/p/1, camera 1, judeţul Iaşi, şi LUMEN MEDIA LTD, înregistrată în Marea Britanie, avand Număr de Înregistrare 12214575, cu sediul în Londra, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU. Editura Științifică LUMEN funcționează ca structură profesională științifică începând cu anul 2001, prin înregistrarea Editurii LUMEN la Biblioteca Națională a României și obținerea dreptului de producere și difuzare a cărților și publicațiilor etc.

Editura Științifică LUMEN se află în relații de coordonare cu CENTRUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE LUMEN (înfiinţat din anul 2009), ca structură de cercetare privată atestată de A.N.C.S. Editura Științifică LUMEN colaborează îndeaproape cu CENTRUL DE CONFERINȚE LUMEN (care îşi desfăşoară activitatea începând cu anul 2010), ca structură distinctă a Asociației LUMEN, sprijinind prin activitatea editorială evenimentele organizate de Centrul de Conferințe LUMEN și Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, precum și de partenerii acestor structuri. Activitatea comercială a Editurii LUMEN, inclusiv difuzarea de carte, participarea la târguri și expoziții, organizarea de librării fizice și virtuale proprii sau încheierea unor acorduri de parteneriat sau difuzare carte s-a realizat, începând cu anul 2004, prin intermediul SC LUMEN Media SRL (care în perioada 2004-2005 s-a numit SC Asistentasociala.ro SRL), iar în prezent se realizează prin departamentul de vânzări al S.C. LUMEN Media S.R.L. și LUMEN Media Ltd. Prin intermediul CENTRULUI DE TRAINING LUMEN (a cărui activitate a debutat în anul 2009), în cadrul căruia, alături de activitatea specifică acestui centru, se desfăşoară şi cursuri, tutoriale şi evenimente educative care vizează domeniul eticii editoriale şi a publicării ştiinţifice, Editura Științifică LUMEN s-a impus pe piaţa ştiinţifică nu doar ca Editura Științifică ştiinţifică, ci şi ca model de bune practici editoriale şi ca promotor a practicilor etice în cercetare şi publicare.

ESTABLISHMENT AND ORGANIZATION

LUMEN Publishing House has been a part of the publishing market for about 20 years. It was established in 2001, within the LUMEN ASSOCIATION, an association that has Fiscal Registration Code 13720372, registration code at the Register of Associations and Foundations 12 / A / 19.022001, with its registered office in Iași, Str. Țepeș Vodă Nr. 2, Bl. V1, Sc, F, Et.3, Ap.14, Iaşi county, later developing within the LUMEN Editorial Group, currently comprised of the LUMEN Association, S.C. LUMEN MEDIA S.R.L., registered in the Trade Register under number J22 / 830 / 23.04.2004, Fiscal Registration Code 16359869, with its registered office in Iași, Șoseaua Bucium, Nr. 23, Corp C16 / p / 1, room 1, Iaşi county, and LUMEN MEDIA LTD, registered in Great Britain, with Registration Number 12214575, based in London, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU. LUMEN Publishing House has been operating as a professional scientific structure since 2001, following its registration with the National Library of Romania and obtaining the right to produce and distribute books, publications etc.

LUMEN Publishing House coordinates its activity with LUMEN RESEARCH CENTER IN SOCIAL AND HUMANISTIC SCIENCES (established since 2009), as a private research structure certified by A.N.C.S. LUMEN Publishing House collaborates closely with the LUMEN CONFERENCE CENTER (which has been operating since 2010), as a distinct structure of the LUMEN Association, supporting through editorial activity the events organized by LUMEN Conference Center and LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, as well as the partners of these structures. The commercial activity of LUMEN Publishing House, including book distribution, participation in fairs and exhibitions, organization of its own physical and virtual bookstores or establishment of partnership agreements or book distribution agreements was carried out, starting with 2004, through SC LUMEN Media SRL (which during 2004-2005 was called SC Asistentasociala.ro SRL), and currently it is done through the sales department of SC LUMEN Media S.R.L. and LUMEN Media Ltd. Through LUMEN TRAINING CENTER (whose activity began in 2009), that, in addition to the specific activity of this center, also organizes courses, tutorials and educational events aimed at the field of editorial ethics and publication ethics, LUMEN Publishing House has established itself on the scientific market not only as a scientific publishing house, but also as a model of good practices in publication and as a promoter of ethical practices in research and publication.

ACTIVITATEA EDITORIALĂ ŞI ŞTIINFICĂ A EDITURII LUMEN

este divizată în trei componente majore: 1. carte, 2. volume conferinte, 3. jurnale stiintifice.

THE EDITORIAL AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF LUMEN PUBLISHING HOUSE

 is divided into three major components: 1. books, 2. conference proceedings, 3. scientific journals

1. CARTE

În cadrul acestei componente sunt publicate volume individuale, volume colective, volume în coordonare) sub formă de monografii, tratate, teze şi  cursuri universitare, dar şi carte beletristică şi volume de poezii. Până în acest moment Editura Științifică LUMEN a publicat aproximativ 800 de titluri de carte, din care peste 70% carte ştiinţifică şi universitară (aproximativ 560 titluri).

Din perspectivă ştiinţifică, Editura Științifică LUMEN este specializată pe domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste, în special în domeniul umanist fiind privilegiate subdomeniile filosofie, din care ne-am orientat în special către filosofia contemporană şi o serie de domenii de nişă ale filosofiei, cum este cazul bioeticii şi eticii tehnologiilor, dar şi a eticii aplicate în general, a filosofiei religiilor, a filosofiei culturii, având o mai mică pondere lucrările referitoare la istoria filosofiei şi exegeză filosofică ale lucrărilor din alte perioade ale filosofiei decât cea modernă şi contemporană. Totuşi acestea nu lipsesc cu desăvârşire din preocupările editoriale ale Editurii LUMEN, atâta vreme cât vorbim de o recontextualizare şi o reinterpretare în cheie contemporană  a marilor contribuţii la filosofia universală.

Editura Științifică LUMEN şi-a propus de-a lungul timpului o serie de axe tematice în domeniul cărţii ştiinţifice, în jurul cărora a grupat majoritatea activităţii editoriale, fără însă a fi neglijate alte domenii de cerectare ştiinţifică în domenii prioritare. Prima axă tematică este societatea cunoaşterii, în cadrul căreia au apărut cărţi în colecţia Dezvoltare socială şi, respectiv, în colecţia Dimensiuni culturale, referitoare la particularităţile fenomenelor sociale în societatea post- şi trans-modernă (societatea cunoaşterii), abordate din perspectivă filosofică, inclusiv bioetică, filosofia noilor tehnologii şi tehnoetică, perspective transumaniste, etica aplicată, în special etica profesiilor (de exemplu, etică în administraţie publică, în publicitate, în asistenţă socială etc.). Această dimensiune de analiză filosofică şi culturologică a societăţii contemporană este dublată de volume de analiză sociologică a societăţii cunoaşterii post- şi trans-moderne, de studii de istorie recentă, de perspectiva fenomenologică asupra societăţii actuale. O direcţie particulară de analiză este consilierea şi practica filosofică. Un exemplu este domeniul consilierii filosofice, unde au fost organizate workshop-uri la care au participat, printre alţii, preşedintele Asociaţiei Consilierilor Filosofici din România, dar şi reprezentanţi ai Institut de Pratiques Philosophiques din Franţa. Această direcţie de cercetare şi de efort editorial culminează cu publicarea jurnalului Postmodern Openings, începând cu anul 2009, indexat din anul 2017 în Web of Science, dar şi a jurnalelor Eastern European Journal of Medical Humanities and Bioethics şi Journal of Ethics in Social Sciences. Desigur, preocupările editoriale nu au omis teme clasice ale filosofiei, cum ar fi filosofia spiritualităţii şi religiei, gnoseologia, epistemologia, filosofia modernă.

Un alt domeniu de interes pentru Editura Științifică LUMEN îl reprezintă istoria, mai ales perspectiva istoriografică, dar şi studiile de istorie orală. Sunt preponderent selectate spre publicare lucrări care împletesc studiile de istorie cu perspectivele culturale, geo-politice, de istorie militară recentă, antropologie istorică şi culturală, istoria dreptului românesc (în corelaţie cu sistemele de emergenţă a normelor sociale reflectate în lucrările din Colecţia Juridica, care dincolo de problemele stricte de drept analizează şi particularităţi ale istoriei dreptului românesc şi universal, unele volume fiind la intersecţia între antropologia culturală şi antropologia juridică).

În ceea ce priveşte domeniul filologiei, ne-au interesat cel mai mult de-a lungul activităţii editoriale deschiderea transdisciplinară a studiilor cu profil filologic, corelaţiile pe care aceste studii le făceau cu antropologia, filosofia, estetica, actualitatea si recontextualizarea temelor clasice literare în societatea postmodernă, nefiind însă omise elementele de exegeză literară clasică sau de studiu al limbii române sau al limbilor străine, în context cultural şi intercultural. De altfel, abordarea transdisciplinară a oricărei tematici este un element definitoriu pentru majoritatea cărţilor ştiinţifice publicate sub egida Editurii LUMEN.

În domeniul ştiinţelor sociale, pe lângă lucrări de referinţă în sociologie şi asistenţă sociale, a unor autori precum Ştefan Cojocaru, Vasile Miftode, Sandu Frunză, Adrian Hatos etc., care au impus direcţii în cercetarea actuală românească pe domeniile lor specifice, suntem deosebit de încântaţi că zona epistremologiei social-constrcţioniste, aflată la intersecţia dintre filosofie şi ştiinţe sociale, să constituie astăzi o direcţie de cercetare privilegiată, care să numere din ce în cxe mai mulţi cercetători, pentru majoritate acestora cărţile şi articolele ştiinţifice publicate la Editura Științifică LUMEN reprezentând o referinţă aproape obligatorie. Practic, perspectiva social-construcţionistă, în maniera abordată de Editura Științifică LUMEN, în mare parte şi datorită activităţii Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, sub egida ştiinţifică a căruia funcţionează Editura Științifică LUMEN, este la ora actuală receptată atât în ţară, cât şi în străinătate, lucrările şi, mai ales, articolele ştiinţifice publicate în domeniu de către Editura Științifică LUMEN având citări în teze de doctorat din ţară şi din străinătate, dar şi în jurnale de prestigiu în domeniul artelor şi ştiinţelor umaniste şi în domeniul ştiinţelor sociale.

Tot în domeniul ştiinţelor sociale, Editura Științifică LUMEN a dezvoltat Colecţia Juridica, o colecţie dedicată prioritar cărţilor de drept, dar care include şi lucrări din domeniile istoriei statului şi dreptului, sociologiei juridice, biodreptului, filosofiei juridice, personalităţi istorice implicate în dezvoltarea sistemului de drept românesc şi internaţional.

Una dintre particularităţile programului editorial LUMEN este sprijinirea tinerilor cercetători şi orientarea către promovarea tinerilor. Peste 60% dintre lucrările publicate de Editura Științifică LUMEN au ca autori tineri până în 40 de ani sau cercetători debutanţi. De tradiţie în Editura Științifică LUMEN, începând cu anul 2004, îl reprezintă Programul de Promovare al Tinerilor Cercetători, o adevărată marcă a editurii, care desfăşoară două etape de selecţie pe an, în jurul lunilor martie şi octombrie, când sunt invitaţi să propună volume, inclusiv teze de doctorat, persoane care nu au mai publicat anterior în volum, ci doar studii în jurnale ştiinţifice, în cadrul acestui program editorial accentul punându-se pe procedurile de peer review, pentru identificarea lucrărilor cui cel mai mare potenţial de contribuţie la domeniu, chiar dacă la momentul publicării autorii sunt relativ necunoscuţi în mediul academic. Suntem deosebit de mândri că un număr de tineri cercetători, dintre care mulţi au debutat cu volume la Editura Științifică LUMEN, sunt astăzi personalităţi ale lumii academice, conducând alţi tineri în tainele cercetării, inclusiv prin conducere de doctorate. Pentru mai multe clarificări, vă invităm să vizionaţi descrierile autorilor pe paginile de autor prezente pe site-ul www.edituralumen.ro şi www.lumenpublishing.com

Editura Științifică  LUMEN,  componenta  “carte”,  reuneşte  în  calendarul  editorial  o  serie  de colecţii în domeniul carte ştiinţifică care au drept scop promovarea  ştiinţei  şi  creativităţii ştiinţifice  şi culturale.

Colecţia Dimensiuni culturale îşi propune să publice carte din domeniile: studii culturale, istorie universală, modernă și contemporană, istoriografie, istoria artelor, istoria ideilor, istorie socială, politică și militară, memorie colectivă, antropologie, studii culturale britanice, americane, iudaice, islamice etc., muzeologie, muzeografie și științe ale colecțiilor, bibliologie, etnologie, filosofie, mituri, ritualuri, reprezentări simbolice și studii religioase, filosofia religiei, patrimoniu cultural, arte vizuale, artele spectacolului. Coordonator de colecţie este prof. univ. dr. Tudor Maxim – Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, editor în domeniul filosofie este lect. univ. asoc. dr. Ana Frunză – Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, editor în domeniul filologie este asist. univ. asoc. dr. Ana Crăciunescu –  Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, iar editor în domeniul istorie este dr. Elena Gafton – Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN. Până în prezent colecţia conţine un număr de peste 129 de titluri publicate în ultimii 10 ani, din care 45 de titluri au apărut în ultimii 5 ani. Detalii privind Colecţia dimensiuni culturale sunt disponibile la adresa http://editura.edituraLUMEN.ro/colectii/colectia-dimensiuni-culturale/

Colecţia Dezvoltare socială este una dintre cele 6 colecţii ştiinţifice din cadrul calendarului editorial  LUMEN  şi  îşi  propune  să  publice  carte  ştiinţifică şi universitară din  domeniile  ştiinţelor sociale şi umaniste, incluzând sociologie, asistenţă socială, politologie, ştiinţele comunicării, administraţie publică, relaţii internaţionale, asistenţă socială, psihologie socială, psihologia dezvoltării, intervenţie socială, etică aplicată, studii de gen, studii europene, antropologie. Colecţia se axează nu numai pe cursuri universitare şi tratate, ci şi pe promovarea unor subiecte de nişă, mai dificil abordabile în cadrul ştiinţelor sociale, care promovează cercetarea ştiinţifică şi au ca scop modernizarea ştiinţelor sociale în general. Coordonatorul colecţiei Dezvoltare socială este dr. Elena Gafton – Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, editor responsabil al colecţiei este drd. Alexandra Huidu – Şcoala Doctorală de Sociologie a Universităţii din Oradea, în cotutela cu Şcoala Doctorală a Universităţii de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi şi Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, membru în comitetul de redacţie în domeniul sociologie şi asistenţă socială este lect. univ. asoc. dr. Roxana Necula – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, membri în comitetul de redacţie în domeniul redactor în domeniul ştiinţe politice sunt lect. univ. asoc. dr. Lucian Dîrdală – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, dr. Ciprian Iftimoaei – director executiv adjunct, Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi, precum şi asist. univ. asoc. dr. Dorina Ţicu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi. Până în prezent colecţia conţine un număr de peste 105 titluri publicate în ultimii 10 ani, din care 40 de titluri au apărut în ultimii 5 ani. Colecţia Dezvoltare socială poate fi vizualizată online la adresa http://editura.edituraLUMEN.ro/colectii/colectia-dezvoltare-sociala/

Colecţia Juridica îşi  propune  să  publice  carte  juridică  din  domeniile tradiţionale  ale dreptului, dar şi promovarea unor ramuri de drept noi, în curs de formare, după cum urmează: drept penal general, drept penal special, drept execuţional penal, criminologie, criminalistică, medicină legală, sociologie juridică, drept civil, dreptul familiei, drept comercial, dreptul muncii, drepturile omului şi biodrept, drept procesual civil, drept european, drept internaţional public, drept internaţional privat, drept procesual penal, dreptul comerţului internaţional, drept financiar-fiscal, drept administrativ, drept constituţional. Coordonator de colecţie este prof. univ. dr. Nadia Cerasela Aniţei – Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, iar redactor responsabil de colecţie este drd. Alexandra Huidu – Scoala Doctorală de Sociologie a Universităţii din Oradea, în cotutela cu Şcoala Doctorală a Universităţii de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi şi Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN. Până în prezent colecţia conţine un număr de peste 76 titluri publicate în ultimii 10 ani, din care 35 de titluri au apărut în ultimii 5 ani. Detalii privind Colecţia juridica sunt disponibile la adresa http://editura.edituraLUMEN.ro/colectii/colectia-juridica/

Colecţia Educaţie Multidimensională reunește cărți din domeniile științele educației, psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, metodici, educație continuă, educație fizică și sport, educație alternativă, volume cu scop didactic, organizate sub formă de manuale universitare, cursuri universitare, lucrări de laborator, manuale și suporturi de curs pentru programele de formare, manuale pentru învățământul preuniversitar, auxiliare curriculare pentru învățământul superior și preuniversitar, culegeri, îndrumatoare metodice, dar și teze de doctorat, monografii, tratate și alte lucrări de valoare științifică deosebită despre actul și scopul educației. Coordonator de colecţie este prof. univ. dr. Gabriel Gorghiu – Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, iar editor responsabil de colecţie este lect. univ. asoc. dr. Ana Frunză – Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava şi Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN. Până în prezent colecţia conţine un număr de peste 47 titluri publicate în ultimii 10 ani, din care 15 titluri au apărut în ultimii 5 ani. Detalii privind Colecţia dimensiuni culturale sunt disponibile la adresa http://editura.edituraLUMEN.ro/colectii/colectia-educatie-multidimensionala/

Colecţia Conference proceedings şi-a început activitatea în anul 2010. Universalitatea stiintei a impus politica de publicare open access, ca şi deziderat al Asociaţiei LUMEN şi al colaboratorilor noştri de a face disponibilă ştiinţa tuturor celor interesaţi. Maturitatea editoriala rezida în tradiţia pe care Editura Științifică LUMEN, în colaborare cu Centrul de Conferinţe LUMEN şi Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, o are în organizarea de evenimente ştiinţifice de amploare, soldate cu publicarea de proceedinguri indexate în cele mai prestigioase baze de date internaţionale. În colecția Conference proceedings sunt publicate volume ale conferinţelor ştiinţifice organizate de Asociaţia LUMEN sau de partenerii noştri. Detalii privind Colecţia Conference proceedings sunt disponibile la adresa https://edituralumen.ro/colectia-conference-proceedings/

Colecţia Handbook of Research este cea mai nouă colecţie a Editurii LUMEN, lansată în anul 2018. În această colecţie veţi regăsi volume care reunesc sinteze, review-uri de literatură, microcercetări, dezbateri teoretice în domenii inovatoare ale ştiinţei, sau teorii emergente, care se remarcă pe plan internaţional ca fiind noi direcţii de analiză şi cercetare faţă de mainstream-ul ştiinţific. Colecţia vizează domeniul ştiinţelor socio-umane şi îşi propune să promoveze, curajos, inovativitatea şi originalitatea în cercetare. Detalii privind Colecţia Handbook of Research sunt disponibile la adresa https://edituralumen.ro/colectia-handbook-of-research/

Selectarea  volumelor  spre  publicare  are  ca  scop  nu  doar  promovarea  autorilor marcanţi, recunoscuţi în domeniu, ci şi promovarea tinerilor cercetători. Editura Științifică LUMEN manifestă o preocupare constantă spre a aduce în oferta editorială titluri de actualitate şi lucrări inter- sau pluri-disciplinare.

1.BOOKS

Within this component, individual volumes, collective volumes, coordinated volumes (monographs, treatises, PhD theses and university courses) are published, but also fiction books and volumes of poetry. So far, LUMEN Publishing House has published approximately 800 book titles, out of which over 70% are scientific books and university courses (approximately 560 titles).

From a scientific perspective, LUMEN Publishing House specializes in the field of social and humanistic sciences. Regarding humanities, subdomains of philosophy are especially being privileged, out of which we mainly focused on contemporary philosophy and certain niche areas of philosophy, such as bioethics and the ethics of technologies, but also applied ethics in general, philosophy of religions, philosophy of culture, and placed a lower emphasis on works referring to the history of philosophy and philosophical exegesis of works from other epochs of philosophy than modern and contemporary. However, these are not completely missing from the editorial pursuits of LUMEN Publishing House, as long as we are talking about a recontextualization and a reinterpretation of the great contributions to universal philosophy in a contemporary key.

Over time, LUMEN Publishing House has approached a series of thematic axes in the field of scientific books, around which it has grouped most of its publishing activity, without neglecting other areas of scientific research in priority areas of knowledge. The first thematic axis is the knowledge society, through books grouped  in the Social Development book series and, respectively, in the Cultural Dimensions book series, regarding the particularities of social phenomena in the post- and trans-modern society (knowledge society), approached from a philosophical perspective, including bioethics, philosophy of new technologies and technoethics, transhumanist perspectives, applied ethics, especially the ethics of professions (for example, ethics in public administration, in advertising, in social assistance etc.). This dimension of philosophical and culturological analysis of the contemporary society is extended by volumes depicting a sociological analysis of the post- and trans-modern knowledge society, of recent studies in the field of history, of the phenomenological perspective on the contemporary society. A particular axis of analysis is philosophical counseling and philosophical practice. An example is the field of philosophical counseling, in connection to which workshops were organized, with participants like the president of the Association of Philosophical Counselors in Romania, but also representatives of the Institut de Pratiques Philosophiques in France, among others. This direction of research and editorial effort culminates with the publication of the journal Postmodern Openings, starting with 2009, that has been indexed, since 2017, in Web of Science, but also of the journals Eastern European Journal of Medical Humanities and Bioethics and Journal of Ethics in Social Sciences. Of course, editorial pursuits did not omit classical themes of philosophy, such as the philosophy of spirituality and religion, gnoseology, epistemology, modern philosophy.

Another field of interest for LUMEN Publishing House is history, especially the historiographical perspective, but also the studies of oral history. We mainly select for publication works that intertwine history studies with cultural, geo-political, recent military history, historical and cultural anthropology, history of Romanian law (in correlation with emerging systems of social norms reflected in the works published within the Law book series, that go beyond the strict issues of law and also analyze the particularities of the history of Romanian and universal law, while some volumes could be placed at the point of convergence between cultural anthropology and legal anthropology).

Regarding the field of philology, we were most interested in the transdisciplinary openness of philological studies, the correlations that these studies make with anthropology, philosophy, aesthetics, contemporaneity and the recontextualization of classical literary themes in the postmodern society, without omitting the elements of classical literary exegesis or study of the Romanian language or foreign languages, in a cultural and intercultural context. In fact, the transdisciplinary approach of any topic is a defining element for most scientific books published under the patronage of LUMEN Publishing House.

In the field of social sciences, in addition to reference works in sociology and social assistance, of authors such as Ştefan Cojocaru, Vasile Miftode, Sandu Frunză, Adrian Hatos etc., who have set directions in current Romanian research in their specific fields, we are particularly delighted that the area of social-constructionist epistremology, located at the convergence between philosophy and social sciences, is currently a privileged direction of research, gathering more and more researchers, for most of whom books and scientific articles published by LUMEN Publishing House represent an almost mandatory reference. Basically, the social-constructionist perspective, in the manner approached by LUMEN Publishing House, largely due to the activity of LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, under under whose scientific patronage LUMEN Publishing House operates, is currently noticed both in Romania and abroad, papers and, especially, scientific articles published in this field by LUMEN Publishing House collect citations in doctoral theses in our country and abroad, but also in prestigious journals in the field of arts and humanities and in the field of social sciences.

Also in the field of social sciences, LUMEN Publishing House has developed the Law book series, dedicated primarily to law books, but which also includes works in the fields of state and law history, legal sociology, biolaw, legal philosophy, historical personalities involved in developing the Romanian and international legal system.

One of the peculiarities of the LUMEN editorial program is the support of young researchers and the orientation towards the promotion of young scientists. Over 60% of the works published by LUMEN Publishing House have young authors up to 40 years old or debutee researchers. The Program for the Promotion of Young Researchers has been traditional for LUMEN Publishing House since 2004 and became a real brand of the publishing house, by carrying out two selection stages per year, during March and October, when researchers who have not previously published a volume, but only studies in scientific journals are invited to propose volumes, including doctoral theses. Within this editorial program the emphasis is placed on the peer review process, in order to identify the works that pose the greatest potential for contribution to their particular field of research, even if at the time of publication the authors are relatively unknown in academia. We are particularly proud that a number of young researchers, many of whom made their debut with volumes published by LUMEN Publishing House, have become personalities of the academic world, leading other young researchers in the mysteries of scientific research, including by coordinating PhD Students. For more clarifications, we invite you to view the descriptions of the authors on the author pages presented on the websites www.edituralumen.ro and www.lumenpublishing.com

The publication of books component within LUMEN Publishing House activity brings together in the editorial calendar a series of book series in the field of scientific books that aim to promote science and scientific and cultural creativity.

The Cultural Dimensions book series aims to publish books in the fields of: cultural studies, universal, modern and contemporary history, historiography, art history, history of ideas, social, political and military history, collective memory, anthropology, British, American, Jewish, Islamic cultural studies, museology, museography and science of collections, bibliology, ethnology, philosophy, myths, rituals, symbolic representations and religious studies, philosophy of religion, cultural heritage, visual arts, performing arts. The coordinator of the book series is prof. PhD Tudor Maxim – “Ştefan cel Mare” University of Suceava, editor in the field of philosophy is assoc. lect. PhD Ana Frunză – LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, editor in the field of philology is assoc. assist. PhD. Ana Crăciunescu – “Ştefan cel Mare” University of Suceava, and editor in the field of history is PhD Elena Gafton – LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences. So far, the book series contains a number of over 129 titles published in the last 10 years, out of which 45 titles have been published in the last 5 years. Details regarding the Cultural Dimensions book series are available at http://editura.edituraLUMEN.ro/colectii/colectia-dimensiuni-culturale/

The Social Development book series is one of the 6 scientific book series in the LUMEN editorial calendar and aims to publish scientific books and university courses in the fields of social sciences and humanities, including sociology, social work, political sciences, communication sciences, public administration, international relations, social work , social psychology, developmental psychology, social intervention, applied ethics, gender studies, European studies, anthropology. The book series focuses not only on university courses and treatises, but also on the promotion of niche topics, more difficult to approach in social sciences, which promote scientific research and aims to modernize social sciences in general. The coordinator of the Social Development book series is PhD Elena Gafton – LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, editor in charge of the collection is PhD Stud. Alexandra Huidu – Doctoral School of Sociology of the University of Oradea, in co-coordination with the Doctoral School of the University of Medicine and Pharmacy Grigore T. Popa from Iaşi and LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, member of the editorial board in the field of sociology and social assistance is assoc. lect. PhD Roxana Necula – Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, members of the editorial committee in the field of political sciences are assoc. lect. PhD Lucian Dîrdală – Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, PhD Ciprian Iftimoaei – deputy executive director, Iaşi County Directorate of Statistics, as well as assoc. assist. PhD Dorina Ţicu – Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. So far, the book series contains a number of over 105 titles published in the last 10 years, out of which 40 titles have been published in the last 5 years. The Social Development book series can be viewed online at http://editura.edituraLUMEN.ro/colectii/colectia-dezvoltare-sociala/

The Law books series aims to publish law books in the traditional fields of law, but also to promote new, emerging branches of law, as follows: general criminal law, special criminal law, criminal enforcement law, criminology, forensics, forensic medicine, legal sociology, civil law, family law, commercial law, labor law, human rights and biolaw, civil procedural law, European law, public international law, private international law, criminal procedural law, international trade law, financial-fiscal law, administrative law, constitutional law. Collection coordinator is prof. PhD Nadia Cerasela Aniţei – Faculty of Legal, Social and Political Sciences of “Dunărea de Jos” University from Galaţi, and the editor responsible for the collection is PhD. Stud. Alexandra Huidu – Doctoral School of Sociology of the University of Oradea, in co-coordination with the Doctoral School of the University of Medicine and Pharmacy Grigore T. Popa from Iaşi and the LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences. So far the book series contains a number of over 76 titles published in the last 10 years, out of which 35 titles have appeared in the last 5 years. Details regarding the Law book series are available at http://editura.edituraLUMEN.ro/colectii/colectia-juridica/

The Conference Proceedings book series had its debut in 2010. The universality of science imposed the open access publishing policy, as a desideratum of LUMEN Publishing House and of our collaborators to make science available to all those interested. The editorial maturity lies in the tradition that LUMEN Publishing House, in collaboration with LUMEN Conference Center and LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, has in organizing large-scale scientific events, resulting in the publication of proceedings that have been indexed in the most prestigious international databases. The volumes of the scientific conferences organized by LUMEN Association or our partners are published in the Conference Proceedings book series. Details regarding the Conference Proceedings book series are available at https://edituralumen.ro/colectia-conference-proceedings/

The Handbook of Research book series is the newest collection of LUMEN Publishing House, started in 2018. In this book series you will find volumes that bring together syntheses, literature reviews, micro-research, theoretical debates in innovative fields of science, or emerging theories that become noted internationally as new directions of analysis and research within the scientific mainstream. The book series aims to publish books in the field of social and humanistic sciences and to courageously promote innovation and originality in research. Details regarding the Handbook of Research book series are available at  https://edituralumen.ro/colectia-handbook-of-research/

The selection of volumes for publication aims not only to promote outstanding authors, recognized in their field of work, but also to promote young researchers. LUMEN Scientific Publishing House shows a constant preoccupation to promote in its editorial offer titles of topicality and inter- or multi-disciplinary works.

 

2. VOLUME CONFERINTE – CONFERENCE PROCEEDINGS

LUMEN PROCEEDINGS este un sub-departament distinct în structura Editurii LUMEN, care şi-a început activitatea în anul 2010 tot în cadrul activităţii de publicare carte, dar distinct faţă de cea de publicare tratate, cursuri şi monografii, în urma numeroaselor cereri a organizatorilor de conferinţe de a publica rezultatele conferinţelor lor ştiinţifice, fiind orientată exclusiv către publicarea acestora. Volumele de proceeding publicate de Editura LUMEN pot fi publicate open access la adresa https://lumenpublishing.com/proceedings/arhiva-proceedings/ , precum şi la adresa    http://proceedings.lumenpublishing.com/ojs/index.php/lumenproceedings

Volumele de proceedings publicate de Editura Științifică LUMEN sunt indexate în baze de date care garantează, prin criteriile lor de selecţie, îndeplinirea celor mai stricte criterii de calitate ştiinţifică, baze de date dintre care enumerăm, cu titlu de exemplu, Web of Science şi CEEOL. Volumele de proceedings ale Editurii LUMEN au în general un caracter transdisciplinar, domeniile fiind ştiinţe umaniste, ştiinţe sociale, ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţe socio-umane în domeniul medical, păstrând caracterul de editură dedicată domeniilor ştiinţelor umaniste şi sociale.

Până în prezent, LUMEN PROCEEDINGS a publicat 23 de volume de proceedings, atât in seria LUMEN Proceedings, cât şi în afara acesteia, în care au fost implicaţi ca autori peste 1040 de cercetători, din 24 de state: SUA, Regatul Unit al Marii Britanii, Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Iran, Irak, Italia, Letonia, Macedonia, Malaezia, Moldova, România, Polonia, Rusia, Turcia.

2. CONFERENCE PROCEEDINGS

LUMEN PROCEEDINGS is a distinct sub-department in the structure of LUMEN Publishing House, which started its activity in 2010 also within the book publishing activity, but distinct from the one of publishing treatises, courses and monographs, following the numerous requests of conferences organizers to publish the results of their scientific conferences, and it is a book series oriented exclusively towards publication of papers resulted from scientific conferences. Proceedings published by LUMEN Publishing House can be published open access at https://lumenpublishing.com/proceedings/arhiva-proceedings/, as well as at http://proceedings.lumenpublishing.com/ojs/index.php/lumenproceedings

The volumes of proceedings published by LUMEN Publishing House are indexed in databases that guarantee, through their selection criteria, the fulfillment of the strictest scientific quality desideratum, databases like Web of Science and CEEOL. The volumes of proceedings published by LUMEN Publishing House are generally transdisciplinary, and the main fields of publication are humanities, social sciences, economics, legal sciences, social and humanistic sciences in the medical field, while maintaining the main character of a publishing house dedicated to the fields of humanities and social sciences.

To date, LUMEN PROCEEDINGS has published 23 volumes of proceedings, both in and out of the LUMEN Proceedings series, in which more than 1,040 researchers from 24 countries have been involved as authors: USA, United Kingdom , Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iran, Iraq, Italy, Latvia, Macedonia, Malaysia, Moldova, Romania, Poland, Russia, Turkey.

 

3. JURNALE STIINTIFICE

LUMEN JOURNALS este un sub-departament distinct în structura Editurii LUMEN, care se ocupă cu înființarea și publicarea de jurnale știinţifice incă din anul 2009. Fiecare jurnal ştiinţific al Editurii LUMEN are propriul său site web. Editura Științifică LUMEN oferă cititorilor săi o colecţie de 19 jurnale ştiinţifice, în care pot fi publicate articole cu caracter unidisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar şi transdisciplinar, colecţie care datorită numărului de jurnale, a domeniilor de cercetare acoperite, a reprezentativităţii naţionale şi internaţionale, atât a autorilor ale căror lucrări sunt publicate, cât şi a instituţiilor de cercetare la care aceştia sunt afiliaţi,  s-a remarcat ca fiind cea mai cuprinzătoare şi mai complexă colecţie de jurnale ştiinţifice a unei edituri româneşti în domeniul ştiinţelor socio-umane. Jurnalele ştiinţifice LUMEN sunt indexate în cele mai renumite baze de date internaţionale, iar datorită acestei expuneri, care completează cu succes calitatea lucrărilor publicate, sunt menţionate frecvent în lucrări de specialitate din ţară şi din străinătate.

Editura Științifică LUMEN, în parteneriat cu Editura Științifică Expert Projects şi cu consursul deosebit a Prof. Univ. Dr. Habil. Ştefan Cojocaru, a înfiinţat în anul 2004 Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, care în anul 2008 a fost indexată Web of Science, fiind prima revistă românească din domeniul ştiinţelor sociale indexată în acestă bază de date. Din anul 2012, jurnalul ştiinţific Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială a rămas în administrarea editorială exclusivă a Editurii Expert Projects, care la acea dată s-a desprins din Grupul Editorial LUMEN.

În anul 2009 este publicat primul număr al jurnalului ştiinţific Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, urmată în anul 2010 de publicarea primului număr din jurnalul Postmodern Openings, ambele indexate in momentul de faţă în Web of Science, precum şi în EBSCO; ICI Journals Master List – Index Copernicus; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATE; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; Google Scholar.

În anul 2010, Editura Științifică LUMEN preia în administrare editorială o serie de trei jurnale ştiinţifice, acestea având board editorial propriu, care a fost format de fondatorii jurnalelor. Este vorba despre Anuarul Universitatii “Petre Andrei” din Iasi – Fascicula: Asistenta Sociala, Sociologie, Psihologie (indexat în Erih Plus, EconPapers, RePEc, CEEOL, ICI Journals Master List – Index Copernicus, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, WorldCat, KVK, SOCIONET), Anuarul Universitatii “Petre Andrei” din Iasi – Fascicula: Drept, Stiinte Economice, Stiinte Politice (indexat în Erih Plus, EconPapers, RePEc, CEEOL, INDEX COPERNICUS, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, WorldCat, KVK, SOCIONET), precum şi Jurnalul de Studii Juridice (indexat în CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, HeinOnline).

În anul 2011 Editura Științifică LUMEN lansează seria de jurnale LUMEN (Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty), în număr de 5, după cum urmează: LUMEN Social Sciences, LUMEN Philosophy & Humanistic Sciences, LUMEN Political Sciences & European Studies, LUMEN Law (fiecare dintre acestea fiind indexat în ERIH PLUS, HeinOnline, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-GATE, WorldCat, KVK, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, ICI Journals Master List – Index Copernicus), precum şi LUMEN Economics & Administrative Sciences (indexat în CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat, ICI Journals Master List – Index Copernicus).

În anul 2014, Editura Științifică LUMEN înfiinţează, în parteneriat cu şi sub egida Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, jurnalul ştiinţific European Journal of Law and Public Administration (indexat în Erih Plus, Google Scholar; KVK; WorldCat; CrossRef; CEEOL; RePEc; HeinOnline).

În anul 2017, Editura Științifică LUMEN înfiinţează alte trei jurnale ştiinţifice, Moldavian Journal for Education and Social Psychology (indexat în CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar), Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics (indexat în CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar, ICI Journals Master List – Index Copernicus) şi Journal for Ethics in Social Studies (indexat în Erich Plus; CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar; ICI Journals Master List – Index Copernicus).

În anul 2018, Editura Științifică LUMEN înfiinţează Journal for Social Media Inquiry (indexat în CrossRef; RePEc; CEEOL; Google Scholar, ICI Journals Master List – Index Copernicus), iar în anul 2019 apare primul număr al Journal of Mediation & Social Welfare (indexat în CrossRef; RePEc; Google Scholar; ICI Journals Master List – Index Copernicus).

Tot în anul 2019, celor două jurnale LUMEN indexate în Web of Science încă din anul 2017 (Postmodern Openings şi Revista Romanească pentru Educaţie Multidimensională) li se alătură jurnalul BRAIN. Broad research in Artificial Intelligence and Neuroscience, de asemenea indexat in Web of Science, dar şi în Erich Plus, DOAJ; EBSCO (EBSCO Open Access Computer Science, EBSCO Open Access Journals, EBSCO Open Access Medical and Health Collection); CEEOL; PubMed.gov; IndexCopernicus; The Linguist List; Google Academic; Ulrichs; Genamics JournalSeek; SHERPA/RoMEO; BIUM (Bibliotheque interuniversitaire de medecine et d’odontologie); ArticleReach Direct; Link+; CSB (Collection of Computer Science Bibliographies); KVK; WorldCat; CrossRef; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet. Jurnalul BRAIN a fost preluat in administrare editorială de Editura Științifică LUMEN în anul 2019, împreună cu jurnalele ştiinţifice BRAND. Broad Research in Accounting, Negotiation and Distribution (indexat în CrossRef; EBSCO; CEEOL; RePEc (Ideas, EconPapers); DOAJ; Ulrich’s; IndexCopernicus; getCITED; Google Academic; Socionet.ru; NewJour; Sherpa/Romeo; Socolar; WorldCat; KVK; J-Gate) şi LiBRI. Linguistic and Literary Broad Research and Innovation (indexat în ERIH PLUS; CrossRef; EBSCO; Econpapers; CEEOL; Google Academic; Zenodo; FigShare; Mendeley; The Linguist List; Search Works; CiteFactor; Integrity Ethics; Academic Journals Database; Fabula. La Recherche en litterature; OAJSE (Open Access Journals Search Engine); CiteFactor (Academic Scientific Journals); SEESAmE Publications; Socolar; ICI Journals Master List – Index Copernicus), aceste trei jurnale având propriul lor board editorial, care s-a dezvoltat pornind de la cel instituit iniţial de fondatorii jurnalelor.

3. SCIENTIFIC JOURNALS

LUMEN JOURNALS is a distinct sub-department in the structure of LUMEN Publishing House, which has been dealing with the establishment and publication of scientific journals since 2009. Each scientific journal of LUMEN Publishing House has its own website. LUMEN Publishing House offers its readers a collection of 19 scientific journals, in which unidisciplinary, multidisciplinary and transdisciplinary articles can be published, a series that, as a outgrowth of the authors whose works are published, as well as to the research institutions to which they are affiliated, was noted as the most comprehensive and complex collection of scientific journals of a Romanian publishing house in the field of social and humanistic sciences. LUMEN scientific journals are indexed in the most famous international databases, and thanks to this visibility, which successfully completes the quality of published works, they are frequently cited in research papers in Romania and abroad.

LUMEN Publishing House, in partnership with Expert Projects Publishing House and with the special support of Prof. PhD. Ştefan Cojocaru, founded in 2004 the Journal of Research and Social Intervention (Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială), which in 2008 was indexed Web of Science, becoming the first Romanian journal in the field of social sciences indexed in this database. Since 2012, the scientific journal Revista de Cercetare şi Interventie Socială remained in the exclusive editorial administration of Expert Projects Publishing House, which at that time became an independent entity from the LUMEN Editorial Group.

In 2009 the first issue of the scientific journal Revista Românească pentru Educă Multidimensională (Romanian Journal for Multidimensional Education) was published, followed in 2010 by the publication of the first issue of the journal Postmodern Openings, both currently indexed in Web of Science, as well as in EBSCO; ICI Journals Master List – Index Copernicus; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA / RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATE; RePeC Ideas; Econpapers; Socionet; Google Scholar.

In 2010, LUMEN Scientific Publishing House takes over in editorial administration a series of three scientific journals, that have their own editorial board, which was formed by the founders of the journals. This is the Yearbook of the “Petre Andrei” University of Iasi – Section: Social Work, Sociology, Psychology (indexed in Erih Plus, EconPapers, RePEc, CEEOL, ICI Journals Master List – Index Copernicus, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, WorldCat, KVK , SOCIONET), Yearbook of “Petre Andrei” University of Iasi – Section: Law, Economic Sciences, Political Sciences (indexed in Erih Plus, EconPapers, RePEc, CEEOL, INDEX COPERNICUS, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, WorldCat, KVK, SOCIONET) , as well as the Journal of Legal Studies (indexed in CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, HeinOnline).

In 2011 the LUMEN Scientific Publishing House launches the LUMEN series of journals Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, comprised of 5 distinct sections, as follows: LUMEN Social Sciences, LUMEN Philosophy & Humanistic Sciences, LUMEN Political Sciences & European Studies, LUMEN Law (each of which is indexed in ERIH PLUS, HeinOnline, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-GATE, WorldCat, KVK, Google Scholar, RePeC Ideas, Econpapers, Socionet, ICI Journals Master List – Copernicus Index), as well as LUMEN Economics & Administrative Sciences (indexed in CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat, ICI Journals Master List – Index Copernicus).

In 2014, LUMEN Scientific Publishing House establishes, in partnership with and under the auspices of the Faculty of Law and Administrative Sciences of the “Ştefan cel Mare” University of Suceava, the European Journal of Law and Public Administration (indexed in Erih Plus, Google Scholar; KVK ; WorldCat; CrossRef; CEEOL; RePEc; HeinOnline).

In 2017, LUMEN Scientific Publishing House established three other scientific journals, Moldavian Journal for Education and Social Psychology (indexed in CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar), Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics (indexed in CrossRef ; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar, ICI Journals Master List – Index Copernicus) and Journal for Ethics in Social Studies (indexed in Erich Plus; CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar; ICI Journals Master List – Index Copernicus).

In 2018, LUMEN Scientific Publishing House establishes the Journal for Social Media Inquiry (indexed in CrossRef; RePEc; CEEOL; Google Scholar, ICI Journals Master List – Copernicus Index), and in 2019 the first issue of the Journal of Mediation & Social Welfare was published (indexed in CrossRef; RePEc; Google Scholar; ICI Journals Master List – Index Copernicus).

Also in 2019, the two LUMEN journals indexed in Web of Science since 2017 (Postmodern Openings and Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala) are joined by the journal BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, also indexed in Web of Science, but also in Erich Plus, DOAJ; EBSCO (EBSCO Open Access Computer Science, EBSCO Open Access Journals, EBSCO Open Access Medical and Health Collection); CEEOL; PubMed.gov; IndexCopernicus; The Linguist List; Google Scholar; Ulrichs; Genamics JournalSeek; SHERPA / RoMEO; BIUM (Interuniversity Library of Medicine and Dentistry); ArticleReach Direct; Link +; CSB (Collection of Computer Science Bibliographies); KVK; WorldCat; CrossRef; RePeC Ideas; Econpapers; Socionet. The journal BRAIN was taken over in editorial administration by LUMEN Publishing House in 2019, together with the journal BRAND. Broad Research in Accounting, Negotiation and Distribution (indexed in CrossRef; EBSCO; CEEOL; RePEc (Ideas, EconPapers); DOAJ; Ulrich’s; IndexCopernicus; getCITED; Google Academic; Socionet.ru; NewJour; Sherpa / Romeo; Socolar; WorldCat; KVK ; J-Gate) and LiBRI. Linguistic and Literary Broad Research and Innovation (indexed in ERIH PLUS; CrossRef; EBSCO; Econpapers; CEEOL; Google Academic; Zenodo; FigShare; Mendeley; The Linguist List; Search Works; CiteFactor; Integrity Ethics; Academic Journals Database; Fabula. La Recherche en litterature; OAJSE (Open Access Journals Search Engine); CiteFactor (Academic Scientific Journals); SEESAmE Publications; Socolar; ICI Journals Master List – Index Copernicus); these three journals have their own editorial board, which developed from the editorial board established originally by the founders of the journals.

SCOPUL EDITURII LUMEN

Scopul Editurii LUMEN îl constituie promovarea excelenței în domeniul științific și cultural, prin publicarea și promovarea rezultatelor științifice și a creațiilor culturale cu valoare deosebită în domeniile: umaniste, sociale, a creațiilor culturale, cu precădere a culturii scrise, precum și în alte domenii științifice, tehnice etc. Editura Științifică LUMEN sprijină în mod activ tinerii cercetători, acordând un loc important debutanților.

THE PURPOSE OF LUMEN PUBLISHING HOUSE

The purpose of LUMEN Publishing House is to promote excellence in the scientific and cultural field, by publishing and promoting scientific results and cultural creations of particular value in the fields: humanistic, social, cultural creations, especially written culture, as well as in other scientific, technical fields etc. LUMEN publishing house actively supports young researchers, giving special importance to beginners.

OBIECTIVELE EDITURII LUMEN

Obiectivele Editurii LUMEN sunt:

 1. Publicarea și promovarea rezultatelor obtinuțe in cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN și în alte Programe ale Asociației LUMEN;
 2. Publicarea unor lucrări reprezentative în domeniile:

– științifice, cu precădere în științele sociale, fară a exclude celelalte domenii ale științei și tehnologiei;

– umaniste: literatură și artă etc.

 1. Asigurarea calității la standarde de excelență, atât pentru conținut, cât și pentru formă;
 2. Promovarea colecțiilor, publicațiilor și volumelor, atât la nivel național, cât și internațional;
 3. Dezvoltarea unor nuclee de cercetători și creatori în jurul colecțiilor și publicațiilor Editurii LUMEN sau a publicațiilor partenere, în cadrul Grupului LUMEN Media;
 4. Dezvoltarea relațiilor internaționale ale Editurii LUMEN, inclusiv prin dezvoltarea de filiale, puncte de lucru și reprezentanțe în țară și străinătate;
 5. Editura Științifică își propune ca în orizontul următorilor 10 ani să se claseze între primele 3 edituri științifice din țară în ceea ce privește calitatea științifică și vizibilitatea editurii, și între primele 200 din întreaga lume. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Editura Științifică LUMEN va dezvolta și intări relațiile cu universitățile și instituțiile de cercetare din țară și străinătate, dezvoltând o rețea de parteneriate în domeniul promovării excelenței editoriale. Se va implica în publicarea și valorificarea rezultatelor cercetărilor, în special în domeniul social și umanist. Va atrage, atât în colectivul de referenți, în echipele redacționale ale publicațiilor, cât și în calitate de autori care publică constant la Editura Științifică LUMEN, cât mai multe personalități din țară și străinătate, acordându-se o atenție deosebită tinerilor valoroși, inclusiv celor aflați la debut.
 6. Editura Științifică LUMEN va depune eforturi constante pentru crearea unui nucleu de autori de valoare, care să publice constant în cadrul programelor de carte ale Editurii LUMEN si a jurnalelor sale.
 7. Prezența de carte publicată la Editura Științifică LUMEN în toate bibliotecile central universitare și în toate bibliotecile județene;
 8. Prezența de carte și publicații ale Editurii LUMEN în bibliotecile principalelor universități din Uniunea Europeană și din Statele Unite ale Americii, prin extinderea rețelei deja existente;
 9. Existența cărților si a publicațiilor LUMEN în cel puțin 70% din bibliotecile universităților din țară, prin extinderea rețelei deja existente;
 10. Expedierea cataloagelor informaționale către toate bibliotecile central universitare și județene și tuturor librăriilor cu care Editura Științifică LUMEN are contract, prin extinderea rețelei deja existente;
 11. Prezența cărților Editurii LUMEN la difuzare pe Amazon.com, astfel cum deja ne-am obișnuit cititorii;
 12. Încheierea unor parteneriate cu difuzori particulari sau rețele de difuzare din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și restul lumii, prin extinderea rețelei deja existente;
 13. Încurajarea publicării de carte în limbi străine;
 14. Trecerea treptată a tuturor publicațiilor seriale de factura științifică a Editurii LUMEN către limba de publicare engleză (în prezent, 90% dintre publicațiile seriale ale Editurii LUMEN sunt în limba engleză);
 15. Încurajarea publicațiilor colective și a proceedingurilor, cel puțin parțial, într-o limbă straină, de preferință engleza;
 16. Apariția unor ediții bilingve a cărților publicate;
 17. Publicarea pe internet a unor abstracte a tuturor volumelor și distribuția acestora în limba română și engleză;
 18. Dezvoltarea sistemelor open sources pentru toate publicațiile seriale ale Editurii LUMEN (în prezent, toate jurnalele Editurii LUMEN sunt publicate în sistem open access, precum și volumele de proceedings);
 19. Dezvoltarea rețelei de publicații seriale și periodice cu caracter științific și cultural și indexarea acestora în baze de date internaționale (în prezent Editura Științifică LUMEN publică 17 jurnale științifice, din care 2 indexate ISI Clarivate Analytics și restul indexate de cel puțin 3 baze de date internaționale);
 20. În orizontul următorilor 3 ani, cel puțin alte 3 publicații ale Editurii LUMEN vor fi cotate ISI Clarivate Analytics;
 21. Se vor aloca atenție și resurse deosebite dezvoltării și promovării publicațiilor științifice seriale, după modelul Postmodern Openings și a Revistei Românești pentru Educație Multidimensională, deja indexate ISI Clarivate Analytics.

THE OBJECTIVES OF LUMEN PUBLISHING HOUSE

The objectives of LUMEN Publishing House are:

 1. Publication and promotion of the results obtained within LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences and in other LUMEN Association Programs;
 2. Publication of representative works in the fields:

– scientific, especially in the social sciences, without excluding the other fields of science and technology;

– humanistic: literature and art, etc.

 1. Quality assurance at excellency standards, both for content and for form;
 2. Promoting book series, publications and volumes, both nationally and internationally;
 3. Development of research and creative centers around the book series and publications of LUMEN Publishing House or of the partner publications, within the LUMEN Media Group;
 1. Development of LUMEN Publishing House’s international relations, including through the development of subsidiaries, work points and representations in the country and abroad;
 2. The publishing house intends to rank in the next 10 years between the first 3 scientific publishers in the country in terms of scientific quality and the visibility of the publisher, and among the first 200 worldwide. To achieve this objective, LUMEN Publishing House will develop and strengthen relations with universities and research institutions in the country and abroad, developing a network of partnerships in the field of promoting editorial excellence. It will be involved in the publication and capitalization of research results, especially in the social and humanistic field. It will attract, both in the group of reviewers, in the editorial teams of the publications, as well as authors who publish constantly at LUMEN Publishing House, as many personalities from the country and abroad, paying special attention to the valuable young people, including those who are at debut.
 3. LUMEN Publishing House will make constant efforts to create a core of valuable authors, which will publish constantly within the book programs of LUMEN Publishing House and its journals.
 4. The presence of a book published by LUMEN Publishing House in all the central university libraries and in all the county libraries;
 5. The presence of books and publications of LUMEN Publishing House in the libraries of the main universities in the European Union and in the United States of America, by expanding the already existing network;
 6. Existence of LUMEN books and publications in at least 70% of the libraries of universities in the country, by expanding the already existing network;
 7. Sending the news catalogs to all the central university and county libraries and to all the libraries with which LUMEN Publishing House has a contract, by extending the already existing network;
 8. The presence of LUMEN Publishing books on Amazon.com, as our readers have already become accustomed to;
 9. To conclude partnerships with private broadcasters or broadcast networks in the European Union, the United States of America and the rest of the world, by expanding the existing network;
 10. Encouraging the publication of books in foreign languages;
 11. The gradual shifting of all scientific serial publications of LUMEN Publishing House to the English publishing language (at present, 90% of the serial publications of LUMEN Publishing House are in English);
 12. Encouraging collective publications and proceedings, at least in part, in a foreign language, preferably English;
 13. The publication of bilingual editions of already published books;
 14. Publication of abstracts of all volumes and their distribution in Romanian and English on the Internet;
 15. Development of open source systems for all serial publications of LUMEN Publishing House (currently, all LUMEN Publishing’s journals are published in open access system, as well as the proceedings volumes);
 16. Development of the network of serial and periodical publications of scientific and cultural character and their indexation in international databases (at present LUMEN Publishing House publishes 19 scientific journals, of which 3 are indexed ISI Clarivate Analytics and the rest indexed by at least 3 international databases)
 17. In the next 3 years, at least 3 other publications of LUMEN Publishing House will be indexed ISI Clarivate Analytics;
 18. Particular attention will be devoted to the development and promotion of serial scientific publications, following the model of Postmodern Openings and the Romanian Journal for Multidimensional Education, already indexed by ISI Clarivate Analytics.