Istoric, scop, obiective si activitate

ÎNFIINŢARE ŞI ORGANIZARE:


Editura LUMEN are aproximativ 20 de ani de prezenţă pe piaţa editorială, fiind înființată în anul 2001, în cadrul ASOCIAȚIEI LUMEN, asociaţie care are Cod de Înregistrare Fiscală 13720372, cod de înregistrare la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 12/A/19.022001, cu sediul social în Iași, Str. Țepeș Vodă Nr. 2, Bl. V1, Sc, F, Et.3, Ap.14, judeţul Iaşi, ulterior dezvoltându-se în cadrul Grupului Editorial LUMEN, din care în prezent mai fac parte, alături de Asociaţia LUMEN, S.C. LUMEN MEDIA S.R.L., înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J22/830/23.04.2004 și având Cod Unic de Înregistrare 16359869, cu sediul social în Iași, Șoseaua Bucium, Nr. 23, Corp C16/p/1, camera 1, judeţul Iaşi, şi LUMEN MEDIA LTD, înregistrată în Marea Britanie, avand Număr de Înregistrare 12214575, cu sediul în Londra, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU. Editura LUMEN funcționează ca structură profesională științifică începând cu anul 2001, prin înregistrarea Editurii LUMEN la Biblioteca Națională a României și obținerea dreptului de producere și difuzare a cărților și publicațiilor etc.

Editura LUMEN se află în relații de coordonare cu CENTRUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE LUMEN (înfiinţat din anul 2009), ca structură de cercetare privată atestată de A.N.C.S. Editura LUMEN colaborează îndeaproape cu CENTRUL DE CONFERINȚE LUMEN (care îşi desfăşoară activitatea începând cu anul 2010), ca structură distinctă a Asociației LUMEN, sprijinind prin activitatea editorială evenimentele organizate de Centrul de Conferințe LUMEN și Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, precum și de partenerii acestor structuri. Activitatea comercială a Editurii LUMEN, inclusiv difuzarea de carte, participarea la târguri și expoziții, organizarea de librării fizice și virtuale proprii sau încheierea unor acorduri de parteneriat sau difuzare carte s-a realizat, începând cu anul 2004, prin intermediul SC LUMEN Media SRL (care în perioada 2004-2005 s-a numit SC Asistentasociala.ro SRL), iar în prezent se realizează prin departamentul de vânzări al S.C. LUMEN Media S.R.L. și LUMEN Media Ltd. Prin intermediul CENTRULUI DE TRAINING LUMEN (a cărui activitate a debutat în anul 2009), în cadrul căruia, alături de activitatea specifică acestui centru, se desfăşoară şi cursuri, tutoriale şi evenimente educative care vizează domeniul eticii editoriale şi a publicării ştiinţifice, Editura LUMEN s-a impus pe piaţa ştiinţifică nu doar ca editura ştiinţifică, ci şi ca model de bune practici editoriale şi ca promotor a practicilor etice în cercetare şi publicare.


ACTIVITATEA EDITORIALĂ ŞI ŞTIINFICĂ A EDITURII LUMEN

este divizată în trei componente majore: 1. carte, 2. volume conferinte, 3. jurnale stiintifice.


 1. CARTE

În cadrul acestei componente sunt publicate volume individuale, volume colective, volume în coordonare) sub formă de monografii, tratate, teze şi  cursuri universitare, dar şi carte beletristică şi volume de poezii. Această componentă a activităţii va fi detaliată la punctul privind profilul tematic al editurii. Până în acest moment Editura LUMEN a publicat aproximativ 800 de titluri de carte, din care peste 70% carte ştiinţifică şi universitară (aproximativ 560 titluri).

Din perspectivă ştiinţifică, Editura LUMEN este specializată pe domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste, în special în domeniul umanist fiind privilegiate subdomeniile filosofie, din care ne-am orientat în special către filosofia contemporană şi o serie de domenii de nişă ale filosofiei, cum este cazul bioeticii şi eticii tehnologiilor, dar şi a eticii aplicate în general, a filosofiei religiilor, a filosofiei culturii, având o mai mică pondere lucrările referitoare la istoria filosofiei şi exegeză filosofică ale lucrărilor din alte perioade ale filosofiei decât cea modernă şi contemporană. Totuşi acestea nu lipsesc cu desăvârşire din preocupările editoriale ale Editurii LUMEN, atâta vreme cât vorbim de o recontextualizare şi o reinterpretare în cheie contemporană  a marilor contribuţii la filosofia universală.

Editura LUMEN şi-a propus de-a lungul timpului o serie de axe tematice în domeniul cărţii ştiinţifice, în jurul cărora a grupat majoritatea activităţii editoriale, fără însă a fi neglijate alte domenii de cerectare ştiinţifică în domenii prioritare. Prima axă tematică este societatea cunoaşterii, în cadrul căreia au apărut cărţi în colecţia Dezvoltare socială şi, respectiv, în colecţia Dimensiuni culturale, referitoare la particularităţile fenomenelor sociale în societatea post- şi trans-modernă (societatea cunoaşterii), abordate din perspectivă filosofică, inclusiv bioetică, filosofia noilor tehnologii şi tehnoetică, perspective transumaniste, etica aplicată, în special etica profesiilor (de exemplu, etică în administraţie publică, în publicitate, în asistenţă socială etc.). Această dimensiune de analiză filosofică şi culturologică a societăţii contemporană este dublată de volume de analiză sociologică a societăţii cunoaşterii post- şi trans-moderne, de studii de istorie recentă, de perspectiva fenomenologică asupra societăţii actuale. O direcţie particulară de analiză este consilierea şi practica filosofică. Un exemplu este domeniul consilierii filosofice, unde au fost organizate workshop-uri la care au participat, printre alţii, preşedintele Asociaţiei Consilierilor Filosofici din România, dar şi reprezentanţi ai Institut de Pratiques Philosophiques din Franţa. Această direcţie de cercetare şi de efort editorial culminează cu publicarea jurnalului Postmodern Openings, începând cu anul 2009, indexat din anul 2017 în Web of Science, dar şi a jurnalelor Eastern European Journal of Medical Humanities and Bioethics şi Journal of Ethics in Social Sciences. Desigur, preocupările editoriale nu au omis teme clasice ale filosofiei, cum ar fi filosofia spiritualităţii şi religiei, gnoseologia, epistemologia, filosofia modernă.

Un alt domeniu de interes pentru Editura LUMEN îl reprezintă istoria, mai ales perspectiva istoriografică, dar şi studiile de istorie orală. Sunt preponderent selectate spre publicare lucrări care împletesc studiile de istorie cu perspectivele culturale, geo-politice, de istorie militară recentă, antropologie istorică şi culturală, istoria dreptului românesc (în corelaţie cu sistemele de emergenţă a normelor sociale reflectate în lucrările din Colecţia Juridica, care dincolo de problemele stricte de drept analizează şi particularităţi ale istoriei dreptului românesc şi universal, unele volume fiind la intersecţia între antropologia culturală şi antropologia juridică).

În ceea ce priveşte domeniul filologiei, ne-au interesat cel mai mult de-a lungul activităţii editoriale deschiderea transdisciplinară a studiilor cu profil filologic, corelaţiile pe care aceste studii le făceau cu antropologia, filosofia, estetica, actualitatea si recontextualizarea temelor clasice literare în societatea postmodernă, nefiind însă omise elementele de exegeză literară clasică sau de studiu al limbii române sau al limbilor străine, în context cultural şi intercultural. De altfel, abordarea transdisciplinară a oricărei tematici este un element definitoriu pentru majoritatea cărţilor ştiinţifice publicate sub egida Editurii LUMEN.

În domeniul ştiinţelor sociale, pe lângă lucrări de referinţă în sociologie şi asistenţă sociale, a unor autori precum Ştefan Cojocaru, Vasile Miftode, Sandu Frunză, Adrian Hatos etc., care au impus direcţii în cercetarea actuală românească pe domeniile lor specifice, suntem deosebit de încântaţi că zona epistremologiei social-constrcţioniste, aflată la intersecţia dintre filosofie şi ştiinţe sociale, să constituie astăzi o direcţie de cercetare privilegiată, care să numere din ce în cxe mai mulţi cercetători, pentru majoritate acestora cărţile şi articolele ştiinţifice publicate la Editura LUMEN reprezentând o referinţă aproape obligatorie. Practic, perspectiva social-construcţionistă, în maniera abordată de Editura LUMEN, în mare parte şi datorită activităţii Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, sub egida ştiinţifică a căruia funcţionează Editura LUMEN, este la ora actuală receptată atât în ţară, cât şi în străinătate, lucrările şi, mai ales, articolele ştiinţifice publicate în domeniu de către Editura LUMEN având citări în teze de doctorat din ţară şi din străinătate, dar şi în jurnale de prestigiu în domeniul artelor şi ştiinţelor umaniste şi în domeniul ştiinţelor sociale.

Tot în domeniul ştiinţelor sociale, Editura LUMEN a dezvoltat Colecţia Juridica, o colecţie dedicată prioritar cărţilor de drept, dar care include şi lucrări din domeniile istoriei statului şi dreptului, sociologiei juridice, biodreptului, filosofiei juridice, personalităţi istorice implicate în dezvoltarea sistemului de drept românesc şi internaţional.

Una dintre particularităţile programului editorial LUMEN este sprijinirea tinerilor cercetători şi orientarea către promovarea tinerilor. Peste 60% dintre lucrările publicate de Editura LUMEN au ca autori tineri până în 40 de ani sau cercetători debutanţi. De tradiţie în Editura LUMEN, începând cu anul 2004, îl reprezintă Programul de Promovare al Tinerilor Cercetători, o adevărată marcă a editurii, care desfăşoară două etape de selecţie pe an, în jurul lunilor martie şi octombrie, când sunt invitaţi să propună volume, inclusiv teze de doctorat, persoane care nu au mai publicat anterior în volum, ci doar studii în jurnale ştiinţifice, în cadrul acestui program editorial accentul punându-se pe procedurile de peer review, pentru identificarea lucrărilor cui cel mai mare potenţial de contribuţie la domeniu, chiar dacă la momentul publicării autorii sunt relativ necunoscuţi în mediul academic. Suntem deosebit de mândri că un număr de tineri cercetători, dintre care mulţi au debutat cu volume la Editura LUMEN, sunt astăzi personalităţi ale lumii academice, conducând alţi tineri în tainele cercetării, inclusiv prin conducere de doctorate. Pentru mai multe clarificări, vă invităm să vizionaţi descrierile autorilor pe paginile de autor prezente pe site-ul www.edituralumen.ro şi www.lumenpublishing.com

Editura  LUMEN,  componenta  “carte”,  reuneşte  în  calendarul  editorial  o  serie  de colecţii în domeniul carte ştiinţifică care au drept scop promovarea  ştiinţei  şi  creativităţii ştiinţifice  şi culturale. Colecţia Dezvoltare socială este una dintre cele 6 colecţii ştiinţifice din cadrul calendarului editorial  LUMEN  şi  îşi  propune  să  publice  carte  ştiinţifică şi universitară din  domeniile  ştiinţelor sociale şi umaniste, incluzând sociologie, asistenţă socială, politologie, ştiinţele comunicării, administraţie publică, relaţii internaţionale, asistenţă socială, psihologie socială, psihologia dezvoltării, intervenţie socială, etică aplicată, studii de gen, studii europene, antropologie. Colecţia se axează nu numai pe cursuri universitare şi tratate, ci şi pe promovarea unor subiecte de nişă, mai dificil abordabile în cadrul ştiinţelor sociale, care promovează cercetarea ştiinţifică şi au ca scop modernizarea ştiinţelor sociale în general. Colecţia Dezvoltare socială poate fi vizualizată online la adresa http://editura.edituraLUMEN.ro/colectii/colectia-dezvoltare-sociala/

Coordonatorul colecţiei Dezvoltare socială este dl. Prof. Univ. Dr. Habil Antonio Sandu, cadru didactic în cadrul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, iar redactor responsabil coordonator al colecţiei este dr. Elena Unguru, redactor în cadrul Editurii LUMEN. Până în prezent colecţia conţine un număr de peste 105 titluri publicate în ultimii 10 ani, din care 40 de titluri au apărut în ultimii 5 ani (a se vedea Anexa nr. 7 – Catalogul editorial al Editurii LUMEN şi link la catalogul colectiei care va fi catalogul editorial LUMEN mare).

Celelalte colecţii de carte ştiinţifică şi universitară ale Editurii LUMEN sunt:

– Colecţia juridica îşi  propune  să  publice  carte  juridică  din  domeniile tradiţionale  ale dreptului, dar şi promovarea unor ramuri de drept noi, în curs de formare, după cum urmează: drept penal general, drept penal special, drept execuţional penal, criminologie, criminalistică, medicină legală, sociologie juridică, drept civil, dreptul familiei, drept comercial, dreptul muncii, drepturile omului şi biodrept, drept procesual civil, drept european, drept internaţional public, drept internaţional privat, drept procesual penal, dreptul comerţului internaţional, drept financiar-fiscal, drept administrativ, drept constituţional. Coordonator de colecţie este prof. univ. dr. Nadia Cerasela Aniţei – Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, iar redactor responsabil coordonator este drd. Alexandra Huidu – Şcoala Doctorală de Sociologie a Universităţii din Oradea şi Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN. Detalii privind Colecţia juridica sunt disponibile la adresa http://editura.edituraLUMEN.ro/colectii/colectia-juridica/

– Colecţia Dimensiuni culturale îşi propune să publice carte din domeniile: studii culturale, istorie universală, modernă și contemporană, istoriografie, istoria artelor, istoria ideilor, istorie socială, politică și militară, memorie colectivă, antropologie, studii culturale britanice, americane, iudaice, islamice etc., muzeologie, muzeografie și științe ale colecțiilor, bibliologie, etnologie, filosofie, mituri, ritualuri, reprezentări simbolice și studii religioase, filosofia religiei, patrimoniu cultural, arte vizuale, artele spectacolului. Coordonator de colecţie este lect. univ. asoc. dr. Ana Frunză – Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava şi Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, iar redactor responsabil coordonator este dr. Elena Gafton – Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN. Detalii privind Colecţia dimensiuni culturale sunt disponibile la adresa http://editura.edituraLUMEN.ro/colectii/colectia-dimensiuni-culturale/

– Colecţia Educaţie multidimensională reunește cărți din domeniile științele educației, psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, metodici, educație continuă, educație fizică și sport, educație alternativă, volume cu scop didactic, organizate sub formă de manuale universitare, cursuri universitare, lucrări de laborator, manuale și suporturi de curs pentru programele de formare, manuale pentru învățământul preuniversitar, auxiliare curriculare pentru învățământul superior și preuniversitar, culegeri, îndrumatoare metodice, dar și teze de doctorat, monografii, tratate și alte lucrări de valoare științifică deosebită despre actul și scopul educației. Coordonator de colecţie este prof. univ. dr. Gabriel Gorghiu – Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, iar redactor responsabil coordonator este lect. univ. asoc. dr. Ana Frunză – Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava şi Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN. Detalii privind Colecţia dimensiuni culturale sunt disponibile la adresa http://editura.edituraLUMEN.ro/colectii/colectia-educatie-multidimensionala/

– Colecţia Conference proceedings şi-a început activitatea în anul 2010. Universalitatea stiintei a impus politica de publicare open access, ca şi deziderat al Asociaţiei LUMEN şi al colaboratorilor noştri de a face disponibilă ştiinţa tuturor celor interesaţi. Maturitatea editoriala rezida în tradiţia pe care Editura LUMEN, în colaborare cu Centrul de Conferinţe LUMEN şi Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, o are în organizarea de evenimente ştiinţifice de amploare, soldate cu publicarea de proceedinguri indexate în cele mai prestigioase baze de date internaţionale. În colecția Conference proceedings sunt publicate volume ale conferinţelor ştiinţifice organizate de Asociaţia LUMEN sau de partenerii noştri.

– Colecţia Handbook of science este cea mai nouă colecţie a Editurii LUMEN, lansată în anul 2018. În această colecţie veţi regăsi volume care reunesc sinteze, review-uri de literatură, microcercetări, dezbateri teoretice în domenii inovatoare ale ştiinţei, sau teorii emergente, care se remarcă pe plan internaţional ca fiind noi direcţii de analiză şi cercetare faţă de mainstream-ul ştiinţific. Colecţia vizează domeniul ştiinţelor socio-umane şi îşi propune să promoveze, curajos, inovativitatea şi originalitatea în cercetare.

Selectarea  volumelor  spre  publicare  are  ca  scop  nu  doar  promovarea  autorilor marcanţi, recunoscuţi în domeniu, ci şi promovarea tinerilor cercetători. Editura LUMEN manifestă o preocupare constantă spre a aduce în oferta editorială titluri de actualitate şi lucrări inter- sau pluri-disciplinare.

 1. VOLUME CONFERINŢE – CONFERENCE PROCEEDINGS

LUMEN PROCEEDINGS este un sub-departament distinct în structura Editurii LUMEN, care şi-a început activitatea în anul 2010 tot în cadrul activităţii de publicare carte, dar distinct faţă de cea de publicare tratate, cursuri şi monografii, în urma numeroaselor cereri a organizatorilor de conferinţe de a publica rezultatele conferinţelor lor ştiinţifice, fiind orientată exclusiv către publicarea acestora. Volumele de proceeding publicate de Editura LUMEN pot fi publicate open access la adresa https://lumenpublishing.com/proceedings/

Volumele de proceedings publicate de Editura LUMEN sunt indexate în baze de date care garantează, prin criteriile lor de selecţie, îndeplinirea celor mai stricte criterii de calitate ştiinţifică, baze de date dintre care enumerăm, cu titlu de exemplu, Web of Science şi CEEOL. Volumele de proceedings ale Editurii LUMEN au în general un caracter transdisciplinar, domeniile fiind ştiinţe umaniste, ştiinţe sociale, ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţe socio-umane în domeniul medical, păstrând caracterul de editură dedicată domeniilor ştiinţelor umaniste şi sociale.

Până în prezent, LUMEN PROCEEDINGS a publicat ….. volume de proceedings, în care au fost implicaţi ca autori ….. cercetători, din următoarele ţări: …………..  .

 1. JURNALE ŞTIINŢIFICE

LUMEN JOURNALS este un sub-departament distinct în structura Editurii LUMEN, care se ocupă cu înființarea și publicarea de jurnale știinţifice incă din anul 2009. Fiecare jurnal ştiinţific al Editurii LUMEN are propriul său site web. Editura LUMEN oferă cititorilor săi o colecţie de 19 jurnale ştiinţifice, în care pot fi publicate articole cu caracter unidisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar şi transdisciplinar, colecţie care datorită numărului de jurnale, a domeniilor de cercetare acoperite, a reprezentativităţii naţionale şi internaţionale, atât a autorilor ale căror lucrări sunt publicate, cât şi a instituţiilor de cercetare la care aceştia sunt afiliaţi,  s-a remarcat ca fiind cea mai cuprinzătoare şi mai complexă colecţie de jurnale ştiinţifice a unei edituri româneşti în domeniul ştiinţelor socio-umane. Jurnalele ştiinţifice LUMEN sunt indexate în cele mai renumite baze de date internaţionale, iar datorită acestei expuneri, care completează cu succes calitatea lucrărilor publicate, sunt menţionate frecvent în lucrări de specialitate din ţară şi din străinătate.

Editura LUMEN, în parteneriat cu Editura Expert Projects şi cu consursul deosebit a Prof. Univ. Dr. Habil. Ştefan Cojocaru, a înfiinţat în anul 2004 Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, care în anul ….. a fost indexată Web of Science, fiind prima revistă românească din domeniul ştiinţelor sociale indexată în acestă bază de date. Din anul 2012, jurnalul ştiinţific Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială a rămas în administrarea editorială exclusivă a Editurii Expert Projects, care la acea dată s-a desprins din Grupul Editorial LUMEN.

În anul 2009 este publicat primul număr al jurnalului ştiinţific Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, urmată în anul 2010 de publicarea primului număr din jurnalul Postmodern Openings, ambele indexate in momentul de faţă în Web of Science, precum şi în EBSCO; ICI Journals Master List – Index Copernicus; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATE; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; Google Scholar.

În anul 2010, Editura LUMEN preia în administrare editorială o serie de trei jurnale ştiinţifice, acestea având board editorial propriu, care a fost format de fondatorii jurnalelor. Este vorba despre Anuarul Universitatii “Petre Andrei” din Iasi – Fascicula: Asistenta Sociala, Sociologie, Psihologie (indexat în Erih Plus, EconPapers, RePEc, CEEOL, ICI Journals Master List – Index Copernicus, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, WorldCat, KVK, SOCIONET), Anuarul Universitatii “Petre Andrei” din Iasi – Fascicula: Drept, Stiinte Economice, Stiinte Politice (indexat în Erih Plus, EconPapers, RePEc, CEEOL, INDEX COPERNICUS, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, WorldCat, KVK, SOCIONET), precum şi Jurnalul de Studii Juridice (indexat în CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, HeinOnline).

În anul 2011 Editura LUMEN lansează seria de jurnale LUMEN (Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty), în număr de 5, după cum urmează: LUMEN Social Sciences, LUMEN Philosophy & Humanistic Sciences, LUMEN Political Sciences & European Studies, LUMEN Law (fiecare dintre acestea fiind indexat în ERIH PLUS, HeinOnline, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-GATE, WorldCat, KVK, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, ICI Journals Master List – Index Copernicus), precum şi LUMEN Economics & Administrative Sciences (indexat în CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat, ICI Journals Master List – Index Copernicus).

În anul 2014, Editura LUMEN înfiinţează, în parteneriat cu şi sub egida Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, jurnalul ştiinţific European Journal of Law and Public Administration (indexat în Erih Plus, Google Scholar; KVK; WorldCat; CrossRef; CEEOL; RePEc; HeinOnline).

În anul 2017, Editura LUMEN înfiinţează alte trei jurnale ştiinţifice, Moldavian Journal for Education and Social Psychology (indexat în CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar), Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics (indexat în CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar, ICI Journals Master List – Index Copernicus) şi Journal for Ethics in Social Studies (indexat în Erich Plus; CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar; ICI Journals Master List – Index Copernicus).

În anul 2018, Editura LUMEN înfiinţează Journal for Social Media Inquiry (indexat în CrossRef; RePEc; CEEOL; Google Scholar, ICI Journals Master List – Index Copernicus), iar în anul 2019 apare primul număr al Journal of Mediation & Social Welfare (indexat în CrossRef; RePEc; Google Scholar; ICI Journals Master List – Index Copernicus).

Tot în anul 2019, celor două jurnale LUMEN indexate în Web of Science încă din anul 2017 (Postmodern Openings şi Revista Romanească pentru Educaţie Multidimensională) li se alătură jurnalul BRAIN. Broad research in Artificial Intelligence and Neuroscience, de asemenea indexat in Web of Science, dar şi în Erich Plus, DOAJ; EBSCO (EBSCO Open Access Computer Science, EBSCO Open Access Journals, EBSCO Open Access Medical and Health Collection); CEEOL; PubMed.gov; IndexCopernicus; The Linguist List; Google Academic; Ulrichs; Genamics JournalSeek; SHERPA/RoMEO; BIUM (Bibliotheque interuniversitaire de medecine et d’odontologie); ArticleReach Direct; Link+; CSB (Collection of Computer Science Bibliographies); KVK; WorldCat; CrossRef; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet. Jurnalul BRAIN a fost preluat in administrare editorială de Editura LUMEN în anul 2019, împreună cu jurnalele ştiinţifice BRAND. Broad Research in Accounting, Negotiation and Distribution (indexat în CrossRef; EBSCO; CEEOL; RePEc (Ideas, EconPapers); DOAJ; Ulrich’s; IndexCopernicus; getCITED; Google Academic; Socionet.ru; NewJour; Sherpa/Romeo; Socolar; WorldCat; KVK; J-Gate) şi LiBRI. Linguistic and Literary Broad Research and Innovation (indexat în ERIH PLUS; CrossRef; EBSCO; Econpapers; CEEOL; Google Academic; Zenodo; FigShare; Mendeley; The Linguist List; Search Works; CiteFactor; Integrity Ethics; Academic Journals Database; Fabula. La Recherche en litterature; OAJSE (Open Access Journals Search Engine); CiteFactor (Academic Scientific Journals); SEESAmE Publications; Socolar; ICI Journals Master List – Index Copernicus), aceste trei jurnale având propriul lor board editorial, care s-a dezvoltat pornind de la cel instituit iniţial de fondatorii jurnalelor.


SCOPUL EDITURII LUMEN


Scopul Editurii LUMEN îl constituie promovarea excelenței în domeniul științific și cultural, prin publicarea și promovarea rezultatelor științifice și a creațiilor culturale cu valoare deosebită în domeniile: umaniste, sociale, a creațiilor culturale, cu precădere a culturii scrise, precum și în alte domenii științifice, tehnice etc. Editura LUMEN sprijină în mod activ tinerii cercetători, acordând un loc important debutanților.


OBIECTIVELE EDITURII LUMEN


Obiectivele Editurii LUMEN sunt:

 1. Publicarea și promovarea rezultatelor obtinuțe in cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN și în alte Programe ale Asociației LUMEN;
 2. Publicarea unor lucrări reprezentative în domeniile:

– științifice, cu precădere în științele sociale, fară a exclude celelalte domenii ale științei și tehnologiei;

– umaniste: literatură și artă etc.

 1. Asigurarea calității la standarde de excelență, atât pentru conținut, cât și pentru formă;
 2. Promovarea colecțiilor, publicațiilor și volumelor, atât la nivel național, cât și internațional;
 3. Dezvoltarea unor nuclee de cercetători și creatori în jurul colecțiilor și publicațiilor Editurii LUMEN sau a publicațiilor partenere, în cadrul Grupului LUMEN Media;
 4. Dezvoltarea relațiilor internaționale ale Editurii LUMEN, inclusiv prin dezvoltarea de filiale, puncte de lucru și reprezentanțe în țară și străinătate;
 5. Editura își propune ca în orizontul următorilor 10 ani să se claseze între primele 3 edituri științifice din țară în ceea ce privește calitatea științifică și vizibilitatea editurii, și între primele 200 din întreaga lume. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Editura LUMEN va dezvolta și intări relațiile cu universitățile și instituțiile de cercetare din țară și străinătate, dezvoltând o rețea de parteneriate în domeniul promovării excelenței editoriale. Se va implica în publicarea și valorificarea rezultatelor cercetărilor, în special în domeniul social și umanist. Va atrage, atât în colectivul de referenți, în echipele redacționale ale publicațiilor, cât și în calitate de autori care publică constant la Editura LUMEN, cât mai multe personalități din țară și străinătate, acordându-se o atenție deosebită tinerilor valoroși, inclusiv celor aflați la debut.
 6. Editura LUMEN va depune eforturi constante pentru crearea unui nucleu de autori de valoare, care să publice constant în cadrul programelor de carte ale Editurii LUMEN si a jurnalelor sale.
 7. Prezența de carte publicată la Editura LUMEN în toate bibliotecile central universitare și în toate bibliotecile județene;
 8. Prezența de carte și publicații ale Editurii LUMEN în bibliotecile principalelor universități din Uniunea Europeană și din Statele Unite ale Americii, prin extinderea rețelei deja existente;
 9. Existența cărților si a publicațiilor LUMEN în cel puțin 70% din bibliotecile universităților din țară, prin extinderea rețelei deja existente;
 10. Expedierea cataloagelor informaționale către toate bibliotecile central universitare și județene și tuturor librăriilor cu care Editura LUMEN are contract, prin extinderea rețelei deja existente;
 11. Prezența cărților Editurii LUMEN la difuzare pe Amazon.com, astfel cum deja ne-am obișnuit cititorii;
 12. Încheierea unor parteneriate cu difuzori particulari sau rețele de difuzare din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și restul lumii, prin extinderea rețelei deja existente;
 13. Încurajarea publicării de carte în limbi străine;
 14. Trecerea treptată a tuturor publicațiilor seriale de factura științifică a Editurii LUMEN către limba de publicare engleză (în prezent, 90% dintre publicațiile seriale ale Editurii LUMEN sunt în limba engleză);
 15. Încurajarea publicațiilor colective și a proceedingurilor, cel puțin parțial, într-o limbă straină, de preferință engleza;
 16. Apariția unor ediții bilingve a cărților publicate;
 17. Publicarea pe internet a unor abstracte a tuturor volumelor și distribuția acestora în limba română și engleză;
 18. Dezvoltarea sistemelor open sources pentru toate publicațiile seriale ale Editurii LUMEN (în prezent, toate jurnalele Editurii LUMEN sunt publicate în sistem open access, precum și volumele de proceedings);
 19. Dezvoltarea rețelei de publicații seriale și periodice cu caracter științific și cultural și indexarea acestora în baze de date internaționale (în prezent Editura LUMEN publică 17 jurnale științifice, din care 2 indexate ISI Clarivate Analytics și restul indexate de cel puțin 3 baze de date internaționale);
 20. În orizontul următorilor 3 ani, cel puțin alte 3 publicații ale Editurii LUMEN vor fi cotate ISI Clarivate Analytics;
 21. Se vor aloca atenție și resurse deosebite dezvoltării și promovării publicațiilor științifice seriale, după modelul Postmodern Openings și a Revistei Românești pentru Educație Multidimensională, deja indexate ISI Clarivate Analytics.