Parteneriate

PARTENERIATE CU BAZE DE DATE SI EDITURI INTERNATIONALE


Începând cu anul 2006, Editura Științifică LUMEN a încheiat contract de parteneriat cu baza de date şi Editura Științifică CEEOL (Central and East European Online Library) pentru indexarea jurnalelor (actualmente 17 din 19 jurnale LUMEN sunt indexate în CEEOL, toate volumele de proceedings publicate de Editura Științifică şi, de asemenea, 10 volume ştiinţifice tip volum colectiv).

Începând cu anul 2007, Editura Științifică LUMEN a dezvoltat un parteneriat cu baza de date RePEc: Research Papers in Economics, titularul bazelor de date RePEC, Socionet şi Econ Papers, care indexează publicaţiile, atât seriale, cât şi individuale (monografii) publicate de Editura Științifică LUMEN.

În anul 2009 Editura Științifică LUMEN a demarat parteneriatul cu baza de date Index Copernicus, care indexează toate jurnalele apărute sub egida LUMEN.

Parteneriatul cu baza de date Ebsco a început în anul 2012, în vederea indexării jurnalelor Postmodern Openings şi Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională.

În perioada 2011-2013 am derulat un parteneriat cu Editura Științifică Elsevier şi baza de date Science Direct, pentru publicarea în numele Asociaţiei Lumen a unor volume de proceedings în cadrul Editurii Elsevier.

Începând cu anul 2017, Editura Științifică LUMEN a încheiat un contract de parteneriat cu Clarivate Analytics, fost Thompson Reuters, fost ISSI, în vederea indexării în baza de date Web of Science a jurnalelor Postmodern Openings şi Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Tot în acelaşi an am încheiat o conveţie de colaborare cu Hein Online, pentru indexarea jurnalelor Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences & European Studies, European Journal of Law and Public Administration, Jurnalul de Studii Juridice, Anuarul Universitatii “Petre Andrei” din Iasi – Fascicula: Drept, Stiinte Economice, Stiinte Politice, Logos Universality Mentality Education Novelty: Law.

Începând cu anul 2012, Editura Științifică LUMEN a încheiat un parteneriat cu Editura Științifică LAP Lambert din Germania în scopul publicării în limba engleză a unor volume cu autori români, publicate de Editura Științifică Lumen în limba română. Parteneriatul nu a continuat multă vreme, datorită faptului că Editura Științifică LUMEN a început să publice volume în alte limbi decât limba română sub propriul brand, LUMEN MEDIA LTD., începând cu anul 2013, ca subsidiară a Editurii LUMEN din Marea Britanie, fiind înregistrată în acelaşi an la Nielsen ISBN Agency (instituţia care eliberează codurile ISBN pentru Marea Britanie). În unele cazuri de publicaţii în limbi străine, alături de ISBN-ul românesc s-a alocat volumelor şi ISBN de Marea Britanie, subsidiara din Marea Britanie publicând volume şi independent de Editura Științifică din România.

În baza parteneriatului încheiat în anul 2013 cu Editura Științifică Editografica – MEDIMOND (Monduzzi Editore International Proceedings Division), au fost publicate volume de proceedings ale conferinţelor organizate de Asociaţia LUMEN prin Centrul de Conferinţe LUMEN. Toate conferinţele publicate în parteneriat cu Editura Științifică Editografica au fost indexate în Web of Science.

Începând cu anul 2015, Asociaţia LUMEN, prin Editura Științifică LUMEN, a încheiat un parteneriat cu Editura Științifică Future Academy, pentru publicarea unor proceedings ale conferinţelor organizate de Centrul de Conferinţe LUMEN şi de Editura Științifică LUMEN. Toate aceste proceedings au fost indexate în Web of Science.

PARTNERSHIPS WITH INTERNATIONAL DATABASES AND PUBLISHING HOUSES


Since 2006, LUMEN Scientific Publishing House has concluded a partnership agreement with the database and Scientific Publishing House CEEOL (Central and East European Online Library) for indexing journals (currently 17 out of 19 LUMEN journals are indexed in CEEOL, all volumes of proceedings published by Lumen Publishing House and also 10 scientific collective volumes).

Since 2007, the LUMEN Scientific Publishing House has developed a partnership with RePEc database: Research Papers in Economics, the owner of RePEC, Socionet and Econ Papers databases, which index both serial and individual publications (monographs) published by LUMEN.

In 2009, LUMEN Scientific Publishing House started the partnership with Index Copernicus database, which indexes all the journals published under the auspices of LUMEN.

The partnership with the Ebsco database started in 2012, in order to index the Postmodern Openings journal and the Romanian Journal for Multidimensional Education.

During 2011-2013 we developed a partnership with Elsevier Scientific Publishing House and the Science Direct database, for the publication on behalf of the Lumen Association of some volumes of proceedings within the Elsevier Publishing House.

Starting with 2017, LUMEN Scientific Publishing House concluded a partnership contract with Clarivate Analytics, former Thompson Reuters, former ISSI, in order to index within the Web of Science database the journals Postmodern Openings and the Romanian Journal for Multidimensional Education. Also in the same year we concluded a collaboration convention with Hein Online, for the indexation of the journals Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences & European Studies, European Journal of Law and Public Administration, Journal of Legal Studies, Yearbook of “Petre Andrei” University of Iasi – Section: Law, Economics, Political Science, Logos Universality Mentality Education Novelty: Law.

Starting with 2012, LUMEN Scientific Publishing House concluded a partnership with LAP Lambert Scientific Publishing House from Germany in order to publish, in English, volumes with Romanian authors, published by Lumen Scientific Publishing House in Romanian. The partnership did not continue for a long time, due to the fact that LUMEN Scientific Publishing House started publishing volumes in languages other than Romanian under its own brand, LUMEN MEDIA LTD., starting with 2013, as a subsidiary of LUMEN Publishing House in Great Britain, which was registered the same year at the Nielsen ISBN Agency (the institution that issues ISBNs for the United Kingdom). In some cases of publications in foreign languages, along with the Romanian ISBN, the volumes were also assigned an United Kingdom ISBN, the British subsidiary also publishing volumes independently of the Romanian Scientific Publishing House.

Based on the partnership concluded in 2013 with the Scientific Publishing House – MEDIMOND (Monduzzi Editore International Proceedings Division), volumes of proceedings of the conferences organized by the LUMEN Association through the LUMEN Conference Center were published. All conferences published in partnership with this Scientific Publishing House have been indexed in the Web of Science.

Starting with 2015, LUMEN Association, through LUMEN Scientific Publishing House, concluded a partnership with Future Academy Scientific Publishing House, for the publication of proceedings of the conferences organized by LUMEN Conference Center and LUMEN Scientific Publishing House. All these proceedings have been indexed in the Web of Science.

PARTENERIATE CU ORGANISME INTERNATIONALE


Editura Științifică LUMEN este membră a Committee on Publication Ethics (COPE), începând cu anul   2016,   aderând   la   principiile   de   transparenţă   specifice   acestei   organizaţii   si susţinând principalul obiectiv al COPE, ,,promovarea, pentru beneficiul public, a standardelor etice de conducere a cercetărilor ştiinţifice  şi a standardelor etice de publicare în jurnalele academice” (COPE) – a se vedea https://publicationethics.org/search?t=LUMEN

Editura Științifică LUMEN este membră, din 2016, a PILA (The Publishers International Linking Association), publicaţiile sale online (atât jurnale ştiinţifice, cât şi volume de proceedings, dar şi volume tratate şi monografii cu distribuţie în format e-book) beneficiind de identificator digital online DOI (Digital Object Identifier) pus la dispoziţie de CrossRef. Tot prin intermediul PILA, Editura Științifică LUMEN are acces la soft-ul de detectare a plagiatului iThenticate (fost iThenticate-Turnitin), pe care îl foloseşte începând cu anul 2017 pentru toate apariţiile online sau tipărite, inclusiv că este vorba de cartre, capitol de carte sau articol în jurnal/volum proceedings. Editura Științifică LUMEN a stabilit o politică clară antiplagiat, prin Codul său de Etică Editorială, disponibill la adresa https://edituralumen.ro/publica-cu-lumen/comisia-de-etica/codul-de-etica-editoriala-al-editurii-lumen/ , precum şi prin declaraţia de aderare la principiile COPE, disponibilă la adresa https://edituralumen.ro/publica-cu-lumen/comisia-de-etica/reguli-de-etica-a-publicarii-conform-ghidului-de-bune-practici-ale-committee-of-publication-ethics-cope/

PARTNERSHIPS WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS


LUMEN Scientific Publishing House is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE), starting with 2016, adhering to the principles of transparency specific to this organization and supporting the main objective of COPE, “promoting, for public benefit, ethical standards for conducting scientific research and ethical standards for publication in academic journals ”(COPE) – see https://publicationethics.org/search?t=LUMEN

LUMEN Scientific Publishing House is a member, since 2016, of PILA (The Publishers International Linking Association), its online publications (both scientific journals and proceedings volumes, but also treates and monographs with e-book distribution) benefiting from DOI (Digital Object Identifier) provided by CrossRef. Also through PILA, LUMEN Scientific Publishing House has access to the iThenticate plagiarism detection software (formerly iThenticate-Turnitin), which has been used since 2017 for all online or printed appearances, including books, book chapters or journal article / proceedings volumes. LUMEN Scientific Publishing House has established a clear anti-plagiarism policy, through its Code of Editorial Ethics, available at http://editura.edituralumen.ro/publica-cu-lumen/comisia-de-etica/codul-de-etica-editoriala-al-editurii-lumen/ as well as by the declaration of adherence to the COPE principles, available at http://editura.edituralumen.ro/?page_id=1316&preview=true

PARTENERIATE PENTRU DISTRIBUTIA DE CARTE


Incepând cu anul 2009 volumele editurii sunt listate spre vânzare pe platforma Amazon – a se vedea https://www.amazon.com/s?k=editura+lumen&qid=1595491261&ref=sr_pg_1

Începand cu luna februarie 2020, Editura Științifică LUMEN a incheiat cu Ingram Content Group un parteneriat prin care, prin intermediul bazei de date Ingram si al Global Connect Program, cartile LUMEN incluse în Programul LUMEN Goes Global with Ingram sunt prezentate celor mai importante 27.000 de biblioteci și librării virtuale din lume, între care Amazon, Barnes & Noble, Baker & Taylor, Blackwell Library, Book Depository, Coutts ProQuest, DLS Australia Pty etc., cu scopul de informare, achiziţionare și distribuire în întreaga lume. Ingram Content Group este cel mai mare distribuitor de carte la nivel global, care va face posibilă distribuţia cărţilor LUMEN în Statele Unite ale Americii, Australia, Asia şi întreaga Europă, atât în format fizic, cât şi în format digital, pentru a ajunge la cititorii din intreaga lume, facil, rapid şi cu costuri competitive.

Pe plan national, in Romania, Editura Științifică LUMEN are parteneriate cu cele mai mari platforme de vanzare online de carte, intre care enumeram Emag.ro, Librarie.net, Emag.ro, Elefant.ro, Librariaeminescu.ro, Librariadelfin.ro etc.

Detalii privind parteneriatele in distributia de carte a Editurii LUMEN puteti afla AICI

PARTNERSHIPS FOR BOOK DISTRIBUTION


Starting with 2009, the publishing house’s volumes are listed for sale on the Amazon platform – see https://www.amazon.com/s?k=editura+lumen&qid=1595491261&ref=sr_pg_1

Starting with February 2020, LUMEN Scientific Publishing House concluded a partnership with Ingram Content Group through which, by using the Ingram database and the Global Connect Program, the LUMEN books included in the LUMEN Goes Global with Ingram Program are presented to the most important 27,000 libraries and virtual bookstores around the world, including Amazon, Barnes & Noble, Baker & Taylor, Blackwell Library, Book Depository, Coutts ProQuest, DLS Australia Pty, etc., for the purpose of informing, purchasing and distributing worldwide. Ingram Content Group is the world’s largest book distributor, which will make it possible to distribute LUMEN books in the United States, Australia, Asia and throughout Europe, both physically and digitally, to reach readers from all over the world, easy, fast and with competitive costs.

Nationally, in Romania, LUMEN Scientific Publishing House has partnerships with the largest online book sales platforms, among which we list Emag.ro, Librarie.net, Emag.ro, Elefant.ro, Librariaeminescu.ro, Librariadelfin.ro etc.

Details regarding the partnerships in the book distribution of LUMEN Publishing House can be found HERE

PARTENERIATE IN ORGANIZAREA DE EVENIMENTE STIINTIFICE SI CULTURALE


 • Facultatea de Stiinte Politice, Litere si Comunicare a Universitatii Valahia, Targoviste | ROMANIA
 • Universitatea Stefan cel Mare din Suceava | ROMANIA
 • Facultatea de Filosofie a Universitatii din Hradec Králové | CEHIA
 • Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania| Filiala teritoriala Iasi | ROMANIA
 • Higher Education Research and Consulting Company | SUA
 • Grow More College of Education, Himatnagar, Gujarat | INDIA
 • Universitatea de Stat din Mukachevo (Mukachevo, Ucraina)
 • Facultatea de Sport si Educatie Fizica a Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi | ROMANIA
 • Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca | ROMANIA
 • Academia de Stiinte a Moldovei | REPUBLICA MOLDOVA
 • Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport, Chisinau | REPUBLICA MOLDOVA
 • Universitatea Internationala Libera din Moldova | REPUBLICA MOLDOVA
 • Universitatea pedagogica de Stat ”Ion Creanga” | REPUBLICA MOLDOVA
 • Facultatea de Filosofie si Stiinte politice a Universitatii “Al. I. Cuza” University din Iasi |ROMANIA
 • Centrul de Studii Politice Post-Comuniste a Universitatii din Craiova | ROMANIA
 • Universitatea Nationala de Arte, Bucuresti | ROMANIA
 • Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, ROMANIA
 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii din Craiova, ROMANIA

PARTNERSHIPS IN THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC AND CULTURAL EVENTS


 • Faculty of Political Sciences, Letters and Communication of the University of Valahia, Targoviste ROMANIA
 • Stefan cel Mare University of Suceava ROMANIA
 • Faculty of Philosophy, University of Hradec Králové CZECH REPUBLIC
 • Romanian National College of Social Workers, Iasi territorial branch ROMANIA
 • Higher Education Research and Consulting Company | US
 • Grow More College of Education, Himatnagar, Gujarat | INDIA
 • Mukachevo State University (Mukachevo, Ukraine)
 • Faculty of Sports and Physical Education of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi ROMANIA
 • Babes Bolyai University, Cluj Napoca | ROMANIA
 • Academy of Sciences of Moldova REPUBLIC OF MOLDOVA
 • State University of Physical Education and Sports, Chisinau REPUBLIC OF MOLDOVA
 • Free International University of Moldova REPUBLIC OF MOLDOVA
 • “Ion Creanga” State Pedagogical University | REPUBLIC OF MOLDOVA
 • The Faculty of Philosophy and Political Sciences of the University “Al. I. Cuza ”University of Iasi | ROMANIA
 • Center for Post-Communist Political Studies of the University of Craiova ROMANIA
 • National University of Arts, Bucharest | ROMANIA
 • National School of Political and Administrative Studies, National University of Physical Education and Sports Bucharest, ROMANIA
 • Faculty of Economics and Business Administration of the University of Craiova, ROMANIA