Programe editoriale

PROGRAMUL LUMEN – TINERII CERCETATORI

Una dintre particularităţile programului editorial LUMEN este sprijinirea tinerilor cercetători şi orientarea către promovarea tinerilor. Peste 60% dintre lucrările publicate de Editura LUMEN au ca autori tineri până în 40 de ani sau cercetători debutanţi. De tradiţie în Editura LUMEN a devenit, începând cu anul 2004, Programul de Promovare al Tinerilor Cercetători, o adevărată marcă a editurii, care desfăşoară două etape de selecţie pe an, în jurul lunilor martie şi octombrie, când sunt invitaţi să propună volume, inclusiv teze de doctorat, persoane care nu au mai publicat anterior în volum, ci doar studii în jurnale ştiinţifice, în cadrul acestui program editorial accentul punându-se pe procedurile de peer review, pentru identificarea lucrărilor cu cel mai mare potenţial de contribuţie la domeniu, chiar dacă la momentul publicării autorii sunt relativ necunoscuţi în mediul academic. Suntem deosebit de mândri că un număr de tineri cercetători, dintre care mulţi au debutat cu volume la Editura LUMEN, sunt astăzi personalităţi ale lumii academice, conducând alţi tineri în tainele cercetării, inclusiv prin conducere de doctorate.

PROGRAMUL LUMEN – CARTE STIINTIFICA

Lumen Carte Ştiinţifică este un program care se adresează autorilor cu experienţă, care au mai publicat în domeniul lor de cercetare. În cadrul evaluării acestor volume, un accent deosebit se pune pe evaluarea editorială preliminară trimiterii volumului către peer review, atunci când se analizează criteriile vizibilităţii academice a autorilor, a impactului volumului asupra mediului ştiinţific, pentru monografii, respectiv utilitatea academică a volumului, pentru cursuri şi tratate universitare. Criteriile de selecţie în această primă etapă, administrativă şi de marketing, sunt de o rigurozitate sporită faţă de programul adresat tinerilor cercetători, tocmai datorită experienţei academice şi de cercetare a autorilor care propun volumul spre publicare. Evaluarea ştiinţifică urmează etapei de evaluare administrativă, fiind una de tip double blind peer review, iar ambele etape, odată depăşite, corelând concluziile celor două evaluări, conferă premisele admiterii sau respingerii de la publicare, precum şi condiţiile ofertei editoriale pentru autorii admişi.

Selecţia pentru acest program se face tot sub forma unui open call for papers, emis în perioadele martie şi octombrie, ca urmare a căruia orice cercetător poate propune volume spre publicare, dar spre deosebire de programul adresat cercetătorilor debutanţi, în cadrul Programului Lumen  Carte Ştiinţifică cărţile sunt selectate şi prin invitaţii adresate de editură în mod direct către autori de a publica volume sub egida editurii, chiar şi în afara perioadelor în care se transmite un call for papers. Un rol important în cadrul acestui program îl are, aşadar, editorul desemnat pentru achiziţii, care este de regulă editorul responsabil de colecţie sau de domeniu ştiinţific, după caz, întrucât în general sunt invitaţi să publice autorii care au mai publicat anterior în cadrul editurii, fie iniţial prin Programul Tinerii Cercetători, fie în jurnale ştiinţifice sau volume de proceedings. În cazul reeditărilor, autorii a căror cărţi au avut succes de piaţă şi valoare ştiinţifică confirmată prin recenzii, citări, includere în bibliografii etc. sunt invitaţi să propună o ediţie revizuită, care să difere cu cel puţin 25% faţă de versiunea iniţială, pentru cărţile din domeniul dreptului actualizarea legislaţiei fiind obligatorie. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul traducerilor.

VOLUME COLECTIVE

Pentru volumele colective, sunt adresate call-uri tematice, în care propunerile de volum sunt evaluate din perspectiva noutăţii ştiinţifice şi a numărului de volume similare existente pe piaţă.

Desigur, există şi lucrări care sunt trimise în afara perioadelor de selecţie, care iniţial sunt evaluate de editorul responsabil cu achiziţiile şi, dacă această evaluare este favorabilă, sunt transmise către peer review. Existenţa unor referate de susţinere a publicării cărţii din partea unor personalităţi ştiinţifice în domeniu constituie un avantaj, dar nu sunt obligatorii şi nici nu înlocuiesc etapa de peer review.

LUMEN EDITORIAL PROGRAM – YOUNG RESEARCHERS

One of the peculiarities of the LUMEN editorial program is the support of young researchers and the orientation towards the promotion of young people. Over 60% of the works published by LUMEN Publishing House are authored by researchers up to 40 years or debutant researchers. The Program for the Promotion of Young Researchers has become a tradition since 2004 for LUMEN Publishing House, a real brand of the publishing house, which carries out two stages of selection per year, around March and October, when there are invited to propose volumes, including doctoral theses, researchers who have not previously published volumes, but only studies in scientific journals; for this editorial program the emphasis is placed on the peer review procedures, to identify papers with the greatest potential to contribute to the field, even if at the time of publication the authors are relatively unknown in academia. We are particularly proud that a number of young researchers, many of whom made their debut with volumes at LUMEN Publishing House, are today personalities of the academic world, leading other young researchers in the mysteries of research, including by coordinating doctorates.

LUMEN EDITORIAL PROGRAM – SCIENTIFIC BOOKS

Lumen Scientific Books is a program that addresses experienced authors who have previously published in their field of research. In the evaluation of these volumes, special emphasis is placed on the preliminary editorial evaluation before sending the volume to peer review, when the criteria of authors’ academic visibility, the impact of the volume on the scientific environment, for monographs, respectively the academic utility of the volume, for courses and university treaties are analyzed. The selection criteria in this first administrative and marketing stage are of an increased rigor compared to the program addressed to young researchers, precisely due to the academic and research experience of the authors who propose the volume for publication. The scientific evaluation follows the administrative evaluation stage, being a double blind peer review, and both stages, once passed, correlating the conclusions of the two evaluations, provide the premises for admission or rejection from publication, as well as the conditions of the editorial offer for admitted authors.

The selection for this program is also made in the form of an open call for papers, issued in March and October, as a result of which any researcher can propose volumes for publication, but unlike the program for young researchers, within the Lumen Scientific Books Program books they are also selected by invitations addressed by the publisher directly to the authors to publish volumes under the auspices of the publisher, even outside the periods when a call for papers is sent. An important role in this program is therefore played by the editor-designate with acquisitions, who is usually the editor responsible for the book series or the given scientific field of the book, as the case may be, as there are generally invited to publish authors who have previously published before with our publishing house, either initially through the Young Researchers Program, or in scientific journals or proceedings. In the case of reprints, authors whose books have had market success and scientific value confirmed by reviews, citations, inclusion in bibliographies etc. are invited to propose a revised edition, which differs by at least 25% from the original version, while for books in the field of law the updating of legislation is mandatory. The same procedure applies to translations.

COLLECTIVE VOLUMES

For collective volumes, thematic calls are addressed, in which the volume proposals are evaluated from the perspective of scientific novelty and the number of similar volumes on the market.

Of course, there are also papers that are submitted outside the selection periods, which are initially evaluated by the editor responsible for acquisitions and, if this evaluation is favorable, are submitted to peer review. The existence of reviews supporting the publication of the book by some scientific personalities in the field is an advantage, but they are not mandatory and do not replace the peer review stage.

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE