GRAPHĒ THEOPNEUSTOS: STUDII BIBLICE ŞI FILOLOGICE- Pr. Cătălin Varga

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen rsz c1 varga

GRAPHĒ THEOPNEUSTOS: STUDII BIBLICE ŞI FILOLOGICE

Pr. Cătălin VARGA

LUMEN – Copyright © 2023 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 311          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-623-5

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro


Descriere:

Această lucrare însumează o selecție din studiile mele biblice științifice publicate în ultimii aproximativ 10 ani, în special cele cu o puternică dimensiune filologică. Ele păstrează normele și exigențele cercetării istorico-critice, o metodologie științifică ce s-a impus în lumea academică recentă, dar valorifică totodată și tezaurul peren al tâlcuirilor patristice, specific spațiului teologic răsăritean din care fac parte, ca exeget 1. Hermeneutul nu poate eluda tradiția proprie, după cum bine observa filozoful H.G. Gadamer. De aceea, lucrarea aceasta vine să mai clădească o cărămidă la edificiul biblic românesc, de factură răsăriteană, însă abordarea exegetică este una neutră, am încercat să evit ispita confesionalizării textului, pe cât am putut, strict din dorința de a rămâne în arealul cercetării academice.(Autorul)


Domenii de interes:

  • studii religioase
  • filosofia religiilor

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 7-12)
Capitolul I: O scurtă istorie a textului biblic (pp. 13-98)
1.1 Textul Biblic Ebraic ca sursă traductologică: Noi abordări istorice şi filologice (pp. 13-37)
Prolegomene; Limba ebraică şi influenţa exilului babilonian; Dimensiunea filologică a textului biblic ebraic clasic (breviar); Textul biblic ebraic recenzat prin contribuţia masoreţilor
1.2 Apariţia textului grecesc (LXX – Septuaginta) (pp. 38-62)
Prolegomene; Traducerea Torei în limba greacă; Primele recenzii ale Septuagintei: Teodotion; Aquila; Symachus; Hexapla; Principalele manuscrise ale Septuagintei: Sinaiticus; Alexandrinus; Vaticanus; Septuaginta în ediţiile critice moderne
1.3 Apariţia celorlalte traduceri biblice antice importante (pp. 63-77)
Targumele aramaice; Traducerile în limba Latină; Traduceri în alte limbi antice (mai puţin importante)
1.4 Autoritatea Septuagintei (LXX) în Tradiţia Ortodoxă (pp. 78-98)
O poziţie critică vizavi de autoritatea Septuagintei (Ipoteza idiosincraziilor confesionale)
Capitolul II: Studii filologico-teologice generale (pp. 99-160)
2.1 Judecătorii din Israelul biblic şi problema corupţiei generalizate: O analiză filologică a lexemelor ebraice: תּוֹרָה; שָׁפַט şiשֹּׁחַד (pp. 99-120)
Introducere; Substantivului תּוֹרָהtorah (“Lege”) ca punct de raportare juridică iudaică; Verbul שָׁפַטşafat (“a judeca”) ca paradigmă a judecătorului onest în Israel; Substantivul שֹּׁחַדşohad (“corupţie/mită”) – cercul vicios al istoriei; Concluzii
2.2 Expresia paulină καινὴ κτίσις (“noua creaţie”) şi problematica ei traductologică. Studiu de caz: Romani 8, 22; 2 Corinteni 5, 17 şi Galateni 6, 15 (pp. 121-160)
Introducere; Fundalul filologic al teologiei “noii creaţii” şi derivatele sale; Traducerea expresiei καινὴ κτίσις în cele mai consacrate versiuni biblice româneşti; Concluzii
Capitolul III: Studii teologico-filologice speciale (pp. 161-262)
3.1 Problema loghionului οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ („nu mai lucrez eu aceasta”) şi perspectivele lui teologico-filologice (Romani 7, 17) (pp. 161-177)
Introducere; Repere traductologice ale lui οὐκέτι ἐγὼ
κατεργάζομαι αὐτὸ; Perspectivele exegetice ale lui ἐγὼ; Dimensiunea teologică şi corectivul oferit – viaţa întru Duhul
3.2 Omul între sclavia păcatului şi libertatea Duhului. O scurtă analiză a pericopei din 1 Corinteni 5, 1-5 (pp. 178-191)
Scurte precizări isagogice; Punctarea problematicii apărute în Biserica din Corint; Sclavie şi libertate în problema incestuosului; Concluzii
3.3 Cina Domnului (κυριακὸν δεῖπνον ) şi problematica împărtăşirii cu nevrednicie. O Perspectivă exegetico-teologică a textului din 1 Corinteni 11, 28-30 (pp. 192-203)
Exegeza textului biblic. Direcţii filologice de cercetare; Teologia şi Contextualizarea mesajului paulin; Concluzii
3.4 Greutăţile slujirii apostolice: 2 Corinteni 4, 7-12 (Un comentariu filologico-teologic) (pp. 204-225)
Traducerea pericopei; Exegeza pericopei
3.5 Imnul hristologic al epistolei către Filipeni 2, 6-11. O interpretare euharistică a dimensiunii sale chenotice (pp. 226-246)
Prolegomene: Scurte precizări legate de fundalul imnului; O Exegeză tripartită a imnului hristologic; O interpretare euharistică a imnului; Concluzii
3.6 Loghionul καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν (2 Petru 3, 13): „Ceruri noi şi pământ nou” în teologia petrină (pp. 247-262)
Loghionul καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν: Desăvârşirea creaţiei în lumina recapitulării ei în Hristos; Concluzii
BIBLIOGRAFIE (pp. 263-310)

Author: Editura Științifică LUMEN