Working Papers Volume – LUMEN International Scientific Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, 21 mai – 03 iunie 2012, Iasi, Romania

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen lumen 2012

Working Papers Volume – LUMEN International Scientific Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, 21 mai – 03 iunie 2012, Iasi, Romania

Director: Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2012 – Colecția CONFERENCE PROCEEDINGS

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 272         LIMBA: Engleza

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro


Descriere:

LUMEN International Scientific Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty este dedicată stiintelor socio-umane, facilitând dialogul între cadre universitare, cercetători / absolvenți, cadre didactice preuniversitare, cadre didactice auxiliare, formatori, masteranzi și doctoranzi în domeniile stiintelor sociale, dreptului, stiintelor administrative, stiintelor politice, istoriei, stiintelor umaniste, stiintelor economice, filosofiei.


Domenii de interes:

  • stiinte sociale
  • drept
  • stiinte administrative
  • stiinte politice
  • istorie
  • stiinte umaniste
  • stiinte economice
  • filosofie

CUPRINS


1. The Law – The Source of Codification
[Legea – Fundament al codificării]
Roxana Gabriela ALBĂSTROIU
2. Particular Aspects of Forensic Investigation of Non-observance of Measures Regarding the Entrusting of Child
[Particularităţi privind investigarea criminalistică a infracţiunii de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului]
Carmina ALECA Daniela IANCU
3. Trends of Uniformity of the Property Matrimonial Regimes Provisions in the European Union
Nadia Cerasela ANIŢEI
4. The Legal Regime of Woman’s Rights from the Perspective of Domestic Law
[Protecţia drepturilor femeii din perspectiva dreptului intern]
Mădălina Virginia ANTONESCU
5. Health Cards and Their Incompatibility with Human Rights, from the Perspective of International Documents
[Cardurile de sănătate şi incompatibilitatea lor cu drepturile omului prin prisma documentelor juridice internaţionale]
Mădălina Virginia ANTONESCU
6. Recognition and Enforcement in Romania of Foreign Judgments in Matrimonial Matters and the Matters of Parental Responsibility
[Recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor străine în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti]
Teodora – Maria BANTAŞ
7. Is Constitutionalism Obsolete?
[Este constituţionalismul un concept depăşit?]
Ion BRAD
8. On Temporality of Law
Aurora CIUCĂ
9. Correlations between the Offence of Deceit and the Bona Fide Principle Regulated by the New Civil Code
[Corelaţii între infracţiunea de înşelăciune şi principiul bunei-credinţe din Noul Cod Civil]
Mirela Carmen DOBRILĂ
10. Intelligibility of the Laws – A Desideratum Difficult to Achieve by the Romanian Legislator
[Inteligibilitatea legilor – Un deziderat greu de atins de legiuitorul român]
Ramona DUMINICĂ
11. The New Civil Code: Monistic Theory between Intention and Reality
[Noul Cod Civil: Teoria monistă între intenţie şi realitate]
Maria DUMITRU
12. A View on the Contemporary Ideas towards the Moral Status of Abortion
[Un punct de vedere cu privire la concepţiile contemporane privind statutul moral al avortului]
Ancuţa Elena FRANŢ
13. Feminist Approaches on Abortion. Evolution and Significance
[Perspective feministe cu privire la avort. Evoluţie şi semnificaţii]
Ancuţa Elena FRANŢ
14. Successions in the Member States of the European Union
[Succesiunile in statele membre ale Uniunii Europene]
Sandra Liliana GATEJEANU
15. Europeanization of Romanian Successional Legislation
[Europenizarea Legislaţiei Succesorale Româneşti]
Ioana GELEI
16. Considerations on the European Certificate of Inheritance
[Consideraţii privind certificatul European de moştenitor]
Ilioara GENOIU
17. Judicial and Extrajudicial Mediation
[Medierea judiciară şi extrajudiciară]
Alina-Ştefania GORGHIU
18. The Use of Mediation in Discrimination Cases
[Folosirea medierii în cazurile de discriminare]
Cătălina-Adriana IVĂNUŞ
19. The Extrajudicial Mediation Conducted by the Romanian Administrative Independent Authorities
[Medierea extrajudiciară realizată de autorităţile administrative independente din România]
Marina Irina LAZĂR
20. The New Penal Code – An Expression of European Criminal Law
[Noul Cod Penal – expresie a legislaţiei penale europene]
Mihai Iulian NECULA Magdalena Roxana NECULA
21. Reflections on the Institution Extradition
[Reflecţii asupra instituţiei extrădării]
Olivian MASTACAN
22. The Regime of Vices in the Contract of Sale
[Regimul viciilor în contractul de vânzare]
Livia MOCANU
23. Considerations Regarding the Importance of Professional Appraisal of Employees
[Consideraţii privind importanţa evaluării profesionale a salariaţilor]
Răducan OPREA, Ramona Mihaela OPREA
24. Some Consideration on the Regulation of the Preventive Arrest in the New Criminal Procedure Code
[Consideraţii privind reglementarea arestării preventive în noul cod de procedură penală]
Mihaela Laura PAMFIL
25. Considerations on the importance of the Framework Convention for the Protection of National Minorities
Roxana Alina PETRARU
26. Fiscal Statement. Legal Regime
[Declaraţia fiscală. Regim juridic]
Rada POSTOLACHE
27. General Aspects Regarding the Misbehavior – The Only Ground of Disciplinary Liability
[Aspecte generale privind abaterea disciplinară – Singurul temei al răspunderii disciplinare]
Andra PURAN Amelia SINGH
28. Entreprises and Civil Societies Under the New Civil Code. Similarities and Differences
[Întreprinderile şi societăţile civile conform Noului Cod Civil. Asemănări şi deosebiri]
Amelia-Veronica SINGH
29. Some Considerations Regarding the Posting of the Romanian Workers to E.U. and Non-E.U. Countries
[Unele consideraţii privind detaşarea lucrătorilor romăni în ţările U.E. şi non-U.E.]
Ana ŞTEFĂNESCU Eduard NICOLAU
30. The Restorative and the Retributive Systems: Combining Measures
[Sistemul restaurativ şi cel retributiv: combinarea măsurilor]
Bianca-Liliana TĂNĂSESCU
31. Considerations on the Need to Regulate Legal Aggressiveness in Social Sphere
Elena TUDURACHI Beatrice ABALAŞEI
32. The Role of the European Parliament According to the Lisabon Treaty
[Rolul Parlamentului European din perspectiva Tratatului de la Lisabona]
Crina Mihaela VERGA

Section: Economical and Administrative Sciences
[Secţiunea: Ştiinţe Economice şi Administrative]

34. Republic of Moldova’s Foreign Trade: Quality Specialization
[Comerţul exterior al Republicii Moldova: calitatea specializării]
Ileana ANASTASE (BĂDULESCU)
35. Money laundering in insurance industry
Mariana BĂLAN Carmen Marilena UZLĂU Corina Maria ENE Camelia POPA
36. The Current Economic Crisis: Measures and Solutions
[Criza economică actuală: Măsuri şi soluţii]
Liana-Antonela BONTA
37. Business Ethics and Game Theory
[Etica afacerilor şi teoria jocurilor]
Dan CRĂCIUN
38. Fiscal Policy Instruments to Boost Innnovation
[Instrumente de politică fiscală pentru impulsionarea inovării]
Mihaela DIACONU
39. The Impact of Taxation on Taxpayer’s Behavior
[Impactul fiscalităţii asupra comportamentului contribuabilului]
Maria-Mihaela DINCĂ
40. Section: Political Sciences and European Studies
[Secţiunea: Ştiinţe Politice şi Studii Europene]
41. EU’s Asylum Policy Towards non-EU Nationals Between Theory and Practice: 2011 Refugee “Crisis” and its Effects on the European Internal Policies
Ioana Raluca BALAŞ
42. Restructuring the International System in the Late Twentieth Century and Its Consequences on Ethnic Identities and Borders: Case Study: South-Eastern Europe
[Restructurarea sistemului internaţional la sfârşitul secolului al XX-lea şi consecinţele sale asupra identităţilor şi frontierelor etnice: studiu de caz: Europa de Sud-Est]
Iulia BÎNDAR
43. Petre P. Carp. Un portret perspectivist
[Petre P. Carp. A perspectivist portrait]
Silvia BOCANCEA
44. Reforming the Intelligence Sector Through Academic Education. Implications for the Military and Civilian Higher Education
[Reformarea domeniului de intelligence prin intermediul educaţiei universitare. Implicaţii asupra învăţământului militar si civil superior]
Claudia CRISTESCU
45. The European Union and the Assertion of German Primacy: A Theoretical Approach
[Uniunea Europeană şi afirmarea primatului german: o abordare teoretică]
Lucian DĂRDALĂ
46. Gender equality policies in the labor market: from equal pay to work– life balance
[Politicile egalităţii între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii: de la egalitatea salarizării la concilierea între viaţa profesională şi viaţa personală]
Alina HURUBEAN
47. The European Integration of the Republic of Moldova: Achievements and Obstacles
[Integrarea europeană a Republicii Moldova: realizări şi obstacole]
Aurelian LAVRIC
48. Romania a Bridge towards the Eastern Neighbors of the European Union
[Româna: o punte de trecere spre vecinii din estul Uniunii Europene]
Alina Ioana PRISTAŞ
49. Perceptions of the Political Parliamentary Élites from Romania Upon the Role of State in Economy Before and After the Introducing of the Uninominal Vote
[Percepţii ale elitei politice parlamentare din România asupra rolului statului în economie înainte şi după alegerile prin vot uninominal]
Marcela Monica STOICA
50. New Trends in The European Neighbourhood Policy. Case Study: The Euro-Mediterranean Region Security Issues
Claudiu-Laurenţiu ŢABREA Parasca IURCEA
51. Decision-making models in public policies process: a transdisciplinary approach
[Modele decizionale în procesul politicilor publice: o abordare transdisciplinară]
Dorina ŢICU
52. Romania’s relations with Russia in the post-December Romanian foreign policy register
[Relaţiile României cu Rusia în catastiful politicii externe româneşti postdecmbriste]
Miruna Mădălina TRANDAFIR

Section: Social Sciences
[Secţiunea: Ştiinţe Sociale]

54. Regional television: features
[Viitorul televiziunii regionale]
Margareta ANDREESCU
55. Reflexivity – A Principle for Innovation in Education
[Reflexivitatea- Un principiu al inovaţiei în educaţie]
Carmen ALEXANDRACHE
56. The Romanian Religious Mentality – A Problem of Method and Thought
[Mentalul religios românesc – O problemă de metodă şi reflecţie]
Carmen ALEXANDRACHE
57. Frontiers And Contemporary Thinking: Zygmunt Bauman And Salman Rushdie
Dana BĂDULESCU
58. Intercultural Communication in the Migration’s Context
[Comunicarea interculturală în context migraţionist]
Simion BELEA
59. Cutting-Edge Strategies for Training our Business learners’ Intercultural Competence
Awicha BENABDALLAH
60. Opportunities and Perspectives from Informal Learning
[Oportunităţi şi perspective ale învăţării informale]
Elena BRUMĂ
61. ICT and Its Impact on Organizational Learning
Diego CARDONA
62. Personality and the Social Cognition
[Personalitatea şi cogniţia socială]
Felicia CEAUŞU
63. Martial Arts Anthropology for Sport Pedagogy and Physical Education
Wojciech J. CYNARSKI Kazimierz OBODYŃSKI Howard Z. ZENG
64. Performance Management – A Fundamental Resource for Success . 124 [Managementul performanţelor – resursă fundamentală pentru obţinerea succesului]
Georgiana CORCACI
65. Value and Behaviour Determinant Factors of a Democratic Regime
[Determinări de ordin valoric şi comportamental ale unui regim democratic]
Andreea-Ioana COZIANU
66. Humanization of Higher Technical School – A Current Trend in the Field of Education
[Umanizarea şcolii superioare tehnice – o tendinţă actuală în domeniul educaţional]
Victoria DANILA
67. Implementing Bologna Process: Taking into Account what Students Think and Improving Professor’s Performance in Class
Fernando DIEZ ESTELLA
68. Resources of Secondary Teachers’ Resilience Facing School Violence in Romania and Quebec
[Resurse mobilizate pentru dezvoltarea rezilienţei educaţionale de către profesorii care predau în învăţământul secundar din Québec şi România pentru a surmonta violenţa şcolară]
Viorica DOBRICĂ TUDOR Manon THÉORÊT
69. The Administrative Organization of Romania in the Period between the Two World Wars. A Comparative Perspective
[Organizarea administrativă a României în perioada interbelică. O perspectivă comparată]
Bogdan-Cristian DUMITRU
70. Education in Times of War and Emergencies
Marco FANARA
71. Audio-visual Messaje in Postmodernism
[Mesajul Audio-Vizual in Postmodernism]
Maria FLOREA
72. Religion, Ethics and Development – Method and Metamorphosis
V. Basil HANS
73. The Entrepreneurial Orientation Can Enhance the Teacher Performance in Higher Education”
Naeem HAYAT Muhammad Tayyeb RIAZ
74. Value of Plagiarism Electronic Detector Tools in Higher Education
Ann HILLIARD
75. Risks, Vulnerability and Primary Education in Sudan
Mohamed Hassan Ali HISHAM
76. Education and Needs: Against Novelty in Mentality
Alexandru JIVAN
77. Mandatory Use of TurnItIn: The Effect of a Policy on Reducing Unoriginal Writing in Online Classes
Peter P. KIRIAKIDIS
78. Mandatory Online Discussions: The Effect of a Postgraduate Policy on Communication Between Faculty Members and Graduate Learners
Peter KIRIAKIDIS Kelley Jo Walters
79. The Erasmus Program in Polish Press
Katarzyna TOŁOCZKO
80. Teachers’ Professional Qualifications from an ESP Perspective: Challenging the Traditional EFL Context
Nawal MEBITIL
81. Phenomenological Attitude and Scientific Rationality at Edmund Husserl
Nela MIRCICĂ
82. Implications of Globalization on Education
Srikant MISRA
83. Psychological Profile of Adolescent Internet-User
Olga MOROZAN
84. NLP or “The Study of Human Excellence”
Mihaela Amalia PETROVICI
85. Applied communication and creativity: The Transactional Analysis and The Neuro – Linguistic Programming
[Comunicare aplicată şi creativitate: AT şi NLP]
Doina Mihaela POPA
86. Techniques and Intervention Strategies for Vulnerable Social Childrens
[Tehnici şi strategii de intervenţie în cazul copiilor social vulnerabili]
Răzvan POPOVICI DIACONU
87. Abuse and Sexual Trauma in the Romanian Communist Concentration Space
[Abuz şi traumă sexuală în spaţiul concentraţionar comunist românesc]
Dumitru-Cătălin ROGOJANU Alexandra-Raluca POP (căs. ROGOJANU)
88. Between Forgiveness and Unforgiveness. The Position of the Former Political Detainees towards the Communist Torturers
[Între ieratre şi neiertare. Poziţia foştilor deţinuţi faţă de torţionarii comunişti]
Dumitru-Cătălin ROGOJANU Alexandra-Raluca POP (căs. ROGOJANU)
89. Critical Thinking as a Methodology for the Writing of Informative Essays in the Health Sciences Area
Silvia RUBÍN
90. Ethical counseling. Methodological framework
Antonio SANDU
91. Going Back to School: A University-Middle School Civics Partnership
Robbin SMITH
92. Means of Evaluating the Dynamics of Health Systems
[Modalitati de evaluare a dinamiciisistemelor de sanatate]
Ovidiu STAMATIN Alisa NICA
93. Do not Kill the Women! A Feminist Cry from Stifled Romania
[Nu ucideţi femeile! Un strigăt feminist dintr-o Românie sufocată]
Briena STOICA
94. To Give and to Make: Identity Images and Adaptive Strategies Among Older Rural Women
Danila ŞOITU Camelia BÂRSAN
95. The Child’s Right to Freedom of Expression and Use of the Internet
Anca TEODORESCU
96. Aggression in Marital and Cohabiting Relationships
Valentina ŢURCAN
97. Appreciative Supervision
Simona UŞURELU
98. Learning Experiences in Hungarian Movies
Elza-Emoke VERESS
99. Patterns of Internet Use by Students in English Schools
Albin WALLACE
100. Section: Humanistic Sciences
[Secţiunea: Ştiinţe Umaniste]
101. Modern Philosophical Presuppositions in the Doctrine of Substance (or on “having” and “seeing” ideas)
[Presupoziţii filosofice moderne în doctrina substanţei (sau despre ”a avea” şi ”a vedea” idei)]
Anton ADĂMUŢ
102. On the Chivalrousness of Homeric World
[Despre cavalerismul lumii homerice]
Luminiţa ADĂMUŢ
103. Postmodern Chalenges in Mass Communication
[Provocări post-moderne în comunicarea de masă]
Ştefania BEJAN
104. Ideology as a Means of Interpretation. A New Perspective of Plato
Sorin BOCANCEA
105. The Communist Regime Versus the Rural World in the First Years of the Agricultural Collectivization in Romania (1949-1952)
[Regimul comunist versus lumea rurală în primii ani ai procesului de colectivizare a agriculturii româneşti (1949-1952)]
Sanda-Maria BORŞA
106. The Position and Role of Deontology in Postmodern Society
[Locul şi rolul deontologiei în societatea postmodernă]
Valeriu CAPCELEA
107. Manipulation into the Media; Journalistic Ethics
[Manipularea în mass-media; Etica jurnalistică]
Felicia CEAUŞU
108. Existentialistic Views- Consequences Analysis and the Problem of a Sense of Existence
[Puncte de vedere existenţialiste- analiza consecinţelor şi problema sensului]
Aura CIOBOTARU
109. The Legislation of Jeweller’s Industry (Comparative Analysis: The Republic of Moldova, Romania, Russian Federation and Ukraine)
[Legislaţia privind activitatea în domeniul artei bijuteriilor (studiu comparativ: Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Ucraina)]
Liliana CONDRATICOVA
110. Epistemological References of Nonverbal Communication in the Context of New Educational Paradigm
[Referinţe epistemologice ale comunicării nonverbale în contextul noii paradigme educaţionale]
Daniel CORÎU
111. Romania in the Equation of Bipolarism (1960-1969)
[România în ecuaţia bipolarismului (1960-1969)]
Mihai Alexandru CROITOR
112. From Brasov to Shambala with Johann Martin Honigberger
[Din Braşov în Shambala cu Johann Martin Honigberger]
Ştefania Maria CUSTURĂ
113. Feminism in the XII-th Century? The Medieval Treaty «De amore» of Andreas Capellanus
[Feminism în secolul al XII-lea. Tratatul medieval «De amore» al lui André le Chapelain]
Maria-Alexandra DRAGAN
114. Gypsies Integration into Society of the Habsburg Empire in Transylvania
[Integrarea romilor în Transilvania Habsburgică]
Mihai FLOROAIA
115. Psychology of the Creative Process in Literary and Artistic Vision
[Psihologia procesului de creaţie în viziune literar-artistică]
Ana GHILAŞ
116. Modality in Scientific Communication. A Case Study of Modal Meaning in Scientific Articles in English by Romanian Authors
[Modalitatea în comunicarea ştiinţifică. Cazul sensurilor modale într-un corpus de articole de economie în engleză scrise de autori români]
Teodora GHIVIRIGĂ
117. Recitatio in vivo -A Transdisciplinary Education Project
[Recitatio in vivo –Un proiect educaţional transdisciplinar]
Marin GRIGOREAN
118. Risk Situations School and Violent Behavior
[Situaţiile de risc şcolar şi comportamentul violent]
Felicia IUROAIA
119. The Epistemic Categories of Postmodernism and Alienation of Human Being
[Categoriile epistemice ale postmodernismului şi alienarea fiinţei umane]
Anca-Narcisa LEIZERIUC
120. Man as the Alter Ego of the Artificial Human Being
[Omul natural ca alter ego al omului artificial]
Marcela-Mădălina MACOVEI
121. Prevailing Ideologies in the Romanian Literary Press of the 70s
[Ideologii dominante în presa literară românească a anilor 70]
Corina Maria MARIN
122. Myths of the Nation in Joseph Roth’s Die Büste des Kaisers [The Bust of the Emperor]
Vilma MIHÁLY
123. Tozgrec Written by Ioan Petru Culianu or the Labyrinth of Interpretation
[Tozgrec de Ioan Petru Culianu sau labirintul interpretării]
Anca Ramona MATEI
124. Romanian Literary Histories between Tradition and Modernity
[Istorii literare româneşti între tradiţie şi modernitate]
Ioana Andreea MIRCEA
125. Romanian Architects in Reclusion. Methodological Aspects and Short Case Study
Vlad MITRIC-CIUPE
126. Xenisms of French Origin in the Novel „Disheveled Virgins” by Hortensia Papadat-Bengescu
[Xenisme de origine franceză în romanul “Fecioarelor despletite” de Hortensia Papadat-Bengescu]
Adina- Simona MITROFAN
127. A Philosophical Theory of Learning without Teacher in the 17th Century. Nicolas Malebranche
[O teorie filosofică a învăţării fără profesor în secolul al XVII-lea. Nicolas Malebranche]
Cristian MOISUC
128. An Analyze of the Concept of Citizen from the Perspective of the First Romanian Constitution
[O analiză a conceptului de cetăţean din perspectiva primei Constituţii a României]
Adina Laura GHIŢĂ (căs. NASTA)
129. The Role of Propaganda of Late-ancient Imperial Sculpture in Romania
[Rolul propagandistic al sculpturii imperiale antic-târzii în România]
Ioana – Iulia OLARU
130. Kant & the Enlightenment
Antonio PELE
131. To Sell One’s Nation – Developing an Irony of National Representation
Oana-Maria PETROVICI
132. The New Atlantis, A One of a Kind Utopia
[Noua Atlantidă, o utopie altfel ]
Teodora PRELIPCEAN
133. From Culianu to Michael A. Williams – Issues in Defining „Gnosticism”
[De la Culianu la Michael A. Williams – probleme în definirea „gnosticsmului”]
Victor Alexandru PRICOPI
134. Alethic Aspects of Art: A Phenomenological Hermeneutical Perspective on Artistic Truth
[Valenţe alethice ale artei: o perspectivă fenomenologico – hermeneutică asupra adevărului artistic]
Anca Raluca PURCARU
135. Appreciative Ethics of Care
Antonio SANDU Daniela COJOCARU Simona PONEA
136. Ethical and Philosophical Appreciative Counseling
Antonio SANDU Simona PONEA
137. The Concept of Autonomy in Bioethics and Applied Ethics
[Conceptul de autonomie în bioetică şi etică aplicată]
Antonio SANDU
138. Traces of AI in the Eastern Culture
M.R. SREESHA
139. The Role and Importance of the Greatest Romanian Literature Classics within Nowadays Cultural Frame and Society
[Rolul şi importanţa clasicilor literaturii române în cadrul societăţii şi culturii actuale]
Oana STANCULESCU ILIE
140. Metatextual Games in the Novel Cartea de la Metopolis by Ştefan Bănulescu
[Jocuri metatextuale în romanul Cartea de la Metopolis de Ştefan Bănulescu]
Mihaela VATAMANU
141. The Institutional Nature of Art: Art Defined by Rules
[Natura Instituţională a Artei: Arta Definită prin Reguli]
Oana VODĂ
142. The Public Interest is Dead. Pathologies of Communicative Action by Semantic Transformation
[Interesul public a murit. Patologii ale acţiunii comunicative prin mutaţie semantică]
Valentina PRICOPIE
143. The Alethic Deterioraton of Public Discourse. From Sophistry to Epistemic Inconsistency
[Deteriorarea alethică a discursului public. De la sofism la inconsecvenţa epistemică]
Tomiţă CIULEI
144. The Public Discourse Generated by the Assassination of Ioan Petru Culianu
[Discursul public generat de asasinarea lui Ioan Petru Culianu]
Simona GALAŢCHI
145. The organicism of Romanian traditional culture
[Organicismul culturii tradiţionale româneşti]
Daniel COJANU
146. Does technology belongs to reality space or to imaginary world?
[Tehnologia între prototip al realităţii şi imaginar. Aparţine tehnologia spaţiului realităţii sau imaginarului?]
Alexandru POMPILIU
147. The curse in the very first Romanian rethoric. Cultural confluences
[Blestemul în primele retorici româneşti. Confluente culturale]
Laura BĂDESCU
148. Life, Death and the Lack of Life in Various Texts of Mihai Eminescu
[Viaţa, moartea şi lipsa vieţii în poezia eminesciană]
Lavinia BANICĂ
149. On the Paradoxes of Researching and Writing on the Things Hidden since the Beginning of the World
[Despre paradoxurile cercetării celor ascunse de la facerea lumii]
Monica-Elena MITARCĂ
150. The Symbolic Construction of the Profession of Journalist in Romania
[Construcţia simbolică a profesiunii de jurnalist în România]
Luminita ROŞCA
151. About the (in)tolerable Violence in Film within Children Eyes
[Despre (in)tolerabilitatea violenţei din film prin ochii copiilor]
Anca VELICU
152. Role of Ethical Supervision in Social Justice Ditribution
[Rolul supervizării etice in distribuţia dreptăţii sociale]
Ana CARAS
153. Constructionist Social Work. From Theory to Practice
Ştefan COJOCARU
154. Parental Education seen by teenagers. An exploratory study
Daniela COJOCARU
155. Contemporary ethical controversies about possible treatments in diabetes mellitus (pancreas transplant, alternative methods)
[Controverse etice contemporane privind posibile tratamente în diabetul zaharat]
Simona DAMIAN Roxana NECULA Irina STREBA Antonio SANDU
156. Legal and Ethical Considerations of Establishing the Timing of Death
[Consideraţii legale şi etice privind stabilirea momentului morţii]
Irina STREBA Beatrice IOAN Simona DAMIAN
157. Spiritual Perspectives on Cchronic Diseases
[Perspective spirituale asupra îngrijirii bolnavilor cronici]
Magdalena Roxana NECULA Simona Irina DAMIAN Mihai Iulian NECULA
158. Ethics in Health Behavior Change – Case Study in Chronic Disease Self-management. The Care of Chronic Patients
Liliana ILIESCU
159. Vox populi, Vox Băsescu. Argumentation and Manipulation Strategies in the Speech of President Traian Băsescu on the 25th of January 2012
[Vox populi, Vox Băsescu. Strategii argumentative şi manipulative în discursul preşedintelui Traian Băsescu din 25 ianuarie 2012]
Ionela Carmen BOSOTEANU Iulian Catalin DÃNILÃ
160. Organic SEO
Virgil Constantin FĂTU Emanuela-Alisa NICA
161. Resource Allocation Decisions in the Health System: the Monte Carlo Simulation Method
[Decizii de alocare a resurselor în sistemul de sănătate: Metoda de simulare Monte Carlo]
Emanuela-Alisa NICA Ovidiu STAMATIN
162. Flexicurity – the New European Concept in the Labour Relationships
[Flexisecuritatea – noul concept european din domeniul relatiilor de munca]
Rodica PANAINTE
163. Switzerland and Romanian States’ Conceptions on the National Minorities’ Protection – A Romanian Perspective
[Les conceptions de l’Etat Suisse et de l’Etat Roumain sur la protection des minorités nationales – une perspective roumaine]
Mihaela Roxana PRISACARIU

Author: Editura Științifică LUMEN