Reguli de etică a publicării conform Ghidului de Bune Practici ale Committee of Publication Ethics (COPE)

REGULI DE ETICĂ A PUBLICĂRII

CONFORM GHIDULUI DE BUNE PRACTICI ALE COPE (COMMITTEE OF PUBLICATION ETHICS)


Editura Științifică LUMEN, în calitate de membru al COPE, își propune să respecte regulile de conduită și liniile directoare privind cele mai bune practici în activitatea editorială, iar pentru ca utilizatorii noștri să fie la curent cu privire la orientările pe care COPE le exprimă pentru a susține și dezvolta bunele practici în procesul editorial, expunem mai jos o preluare a principiilor stabilite de COPE în Practicile fundamentale (Core Practices), precum și câteva principii extrase din unele regulamente și decizii COPE, care au devenit în timp orientări de bază în activitatea editorială (datorită Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, parte integrantă din COPE Core Practices, precum și datorită cazuisticii COPE).


Sesizările privind abaterea de la normele de etică

Jurnalele ar trebui să aibă un proces clar definit pentru tratarea acuzațiilor de abatere de la etica cercetării, indiferent de modul în care sunt acestea aduse la cunoștința jurnalului sau a editorului. Jurnalele trebuie să ia în serios acuzațiile de abatere de la normele eticii făcute pre-publicare și post-publicare. Regulamentele jurnalelor ar trebui să includă modul de gestionare a afirmațiilor făcute de avertizorii de integritate.

Editorii au datoria de a lua măsuri în cazul în care suspectează o abatere de la normele de etică a cercetării sau dacă li se aduce la cunoștință o astfel de abatere. Această obligație se extinde atât asupra lucrărilor publicate, cât și asupra celor nepublicate. Editorii nu ar trebui să respingă pur și simplu lucrări care ridică suspiciuni cu privire la posibilele încălcări ale normelor de etică. Aceștia sunt obligați din punct de vedere etic să evalueze presupusele cazuri. Editorii ar trebui să respecte schemele recomandate de COPE în vederea efectuării acestor evaluări, acolo unde este cazul. Editorii ar trebui mai întâi să solicite lămuriri din partea celor suspectați de a fi săvârșit abaterile. Dacă nu sunt mulțumiți de răspuns, ei ar trebui să ceară angajatorilor sau instituției de cercetare, ori unei instituții cu atribuții în domeniu (care poate fi un organism cu putere de reglementare sau o comisie de etică) să investigheze situația. Redactorii ar trebui să depună toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se efectuează o investigație adecvată a presupuselor comportamente greșite; dacă acest lucru nu se întâmplă, editorii ar trebui să facă toate încercările rezonabile de a persista în soluționarea problemei.

Sesizările de abateri de la etica cercetării științifice sau de la etica publicării se vor adresa Comisiei de Etică a Cercetării și Etică Editorială a Editurii LUMEN, la adresa de e-mail prlumen@gmail.com, și vor fi soluționate conform Codului de Etică Editorială al Editurii LUMEN.


Autoratul și contribuțiile la realizarea lucrării

Editorii ar trebui să aibă reguli clare care să permită identificarea transparentă a celor care au contribuit la realizarea lucrării, precum și în ce calitate, precum și procedura de gestionare a eventualelor dispute.

Vezi secțiunea VIII din Codul de Etică Editorială al Editurii LUMEN


Sesizări și reevaluarea deciziilor

Jurnalele trebuie să aibă proceduri clare pentru soluționarea plângerilor împotriva jurnalului, a personalului acestuia, a colectivului de redacție sau a editorului. Editorii ar trebui să răspundă cu promptitudine la plângeri și ar trebui să se asigure că există o cale pentru reclamanții nemulțumiți de a solicita reevaluarea deciziilor. Acest mecanism ar trebui să fie clarificat în jurnal și ar trebui să includă informații despre modul în care situațiile nerezolvate pot fi înaintate spre soluționare către COPE. Editorii ar trebui să urmeze procedura stabilită în schema COPE privind plângerile.

Vezi secțiunea X din Codul de Etică Editorială a Editurii LUMEN


Conflictele de interese / Interesele contrare

În regulamentele editurilor trebuie să existe definiții clare ale conflictelor de interese și să se precizeze procedurile de gestionare a conflictelor de interese ale autorilor, recenzorilor, editorilor, revistelor și editorilor, în funcție de specificul acestora, înainte sau după publicare. Editorii ar trebui să pună la punct sisteme pentru gestionarea propriilor conflicte de interese, precum și cele ale personalului, ale autorilor, ale recenzorilor și ale membrilor consiliului de redacție. Jurnalele ar trebui să aibă o procedură transparentă pentru soluționarea solicitărilor din partea editorilor, angajaților sau membrilor redacției, pentru a asigura o analiză imparțială a acestora. Cele mai bune practici pentru editori ar include: publicarea listelor cu interese relevante (financiare, academice și de altă natură) ale întregului personal al editurii și ale membrilor comitetului de redacție (care ar trebui să fie actualizate cel puțin o dată pe an).

Vezi secțiunea V din Codul de Etică Editorială a Editurii LUMEN


Datele şi reproducerea lor

Jurnalele ar trebui să includă politici privind disponibilitatea datelor și să încurajeze utilizarea ghidurilor de raportare și înregistrare a studiilor clinice și a altor metode de cercetare, conform practicii standard în disciplina lor. Editorii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura calitatea materialului pe care îl publică, luând în considerare faptul că jurnalele și secțiunile din jurnale vor avea obiective și standarde diferite.Cele mai bune practici pentru editori ar include: existența sistemelor de detectare a datelor falsificate (de exemplu, imagini fotografice manipulate în mod necorespunzător sau text plagiat), fie pentru a fi utilizate ca practică editorială constantă, fie atunci când apar suspiciuni; fundamentarea deciziilor privind stilul jurnalistic pe dovezile relevante ale factorilor care sporesc calitatea rapoartelor (de exemplu, adoptarea de abstracte structurate), mai degrabă decât pur și simplu din motive estetice sau preferințe personale.

Asigurarea integrității datelor cu caracter academic presupune că orice erori, afirmații inexacte sau înșelătoare trebuie corectate prompt și cu regularitate. Editorii trebuie să urmeze recomandările COPE privind retractarea datelor publicate. Cele mai bune practici pentru editori ar include: luarea de măsuri pentru a reduce publicarea repetată mascată (de exemplu, prin solicitarea înregistrării tuturor studiilor clinice); asigurarea faptului că materialele publicate sunt arhivate în siguranță (de exemplu, prin intermediul unor arhive permanente online, cum ar fi PubMed Central); existența unor sisteme care să le ofere autorilor posibilitatea de a pune la dispoziție în mod gratuit articole de cercetare originale.

Vezi secțiunile II și III din Codul de Etică Editorială al Editurii LUMEN


Supravegherea etică

Supravegherea etică ar trebui să includă, dar fără a se limita la, politici privind consimțământul pentru publicare, publicarea datelor privind populațiile vulnerabile, comportamentul etic al cercetării pe animale, comportamentul etic al cercetării pe subiecți umani, manipularea datelor confidențiale și practicile comerciale / de marketing.

Editorii ar trebui să se străduiască să se asigure că cercetările pe care le publică au fost efectuate în conformitate cu orientările relevante acceptate pe plan internațional pentru cercetarea pe subiecţi umani sau animale (de exemplu, Declarația de la Helsinki pentru cercetarea clinică, orientările AERA și BERA pentru cercetarea educațională). Editorii ar trebui să solicite asigurări că toate cercetările au fost aprobate de un organism abilitat (de exemplu, comitetul de etică în cercetare, consiliul de evaluare instituțională), acolo unde există. Cu toate acestea, editorii ar trebui să recunoască faptul că o astfel de aprobare nu garantează că cercetarea este etică. Cele mai bune practici pentru editori ar include: să fie pregătiți să solicite dovezi privind aprobarea din partea comisiilor de etică a cercetării și să pună întrebări autorilor cu privire la aspectele etice (cum ar fi modul în care a fost obținut consimțământul participantului de cercetare sau ce metode au fost utilizate pentru a reduce la minimum suferința animalelor); asigurarea faptului că rapoartele studiilor clinice s-au făcut cu respectarea Declarației de la Helsinki, a bunelor practici clinice și a altor principii relevante pentru a proteja participanții; asigurarea faptului că rapoartele privind experimentele sau studiile pe animale trebuie să fie în concordanţă cu Ghidul pentru îngrijirea și utilizarea animalelor de laborator elaborat de Departamentul pentru Sănătate și Servicii ale Omului al SUA sau alte ghiduri relevante; numirea unui consilier sau a unei comisii de etică a jurnalului pentru a oferi consultanță în cazuri specifice și a revizui periodic politicile jurnalului.

Vezi secțiunea II din Codul de Etică Editorială a Editurii LUMEN și rolul Comisiei de Etică a Editurii LUMEN în procesul cercetării


Proprietatea intelectuală

Toate politicile privind proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor și licențele de publicare, ar trebui să fie clar descrise. În plus, orice costuri asociate publicării ar trebui să fie clar stipulate pentru autori și cititori. Politicile ar trebui să fie clare cu privire la ceea ce se consideră a fi material aflat în etapa de prepublicare, cu privire la care se aplică regulile editoriale de prepublicare. Trebuie specificat ceea ce constituie plagiat și publicarea redundantă / dublă.

Redactorii ar trebui să fie atenți la problemele de proprietate intelectuală și să colaboreze cu editorul pentru a face față încălcărilor potențiale ale legilor și convențiilor privind proprietatea intelectuală.Cele mai bune practici pentru editori ar include: adoptarea sistemelor de detectare a plagiatului (de ex. software-ul antiplagiat, căutarea unor titluri similare) în articolele trimise (fie în mod obișnuit, fie atunci când apar suspiciuni), sprijinirea autorilor a căror drepturi de autor au fost încălcate sau care au fost victime ale plagiatului, disponibilitatea de a coopera cu editorul pentru a apăra drepturile autorilor și a urmări cei care încalcă drepturile de proprietate intelectuală (de exemplu, solicitând retragerea sau eliminarea materialelor de pe site-uri web), indiferent dacă jurnalul lor deține drepturile de autor sau nu.

Vezi secțiunea IV și VII din Codul de Etică Editorială al Editurii LUMEN


Managementul jurnalului

O infrastructură bine descrisă și implementată este esențială, incluzând modelul de afaceri, politicile, procesele și software-ul sunt esenţiale pentru o funcționare eficientă a unui jurnal independent, precum și gestionarea și instruirea eficientă a personalului de redacţie și editorial.

Vezi organizarea și funcționarea Editurii LUMEN, la secţiunea Cine suntem, managementul jurnalelor la secțiunea Jurnale, managementul colecțiilor de carte la secțiunea Colecții, echipa de cercetători la secțiunea Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, lista referenților științifici la secțiunea Procedura de peer review, activitatea Departamentului de consultanță editorială, date de înregistrare și date fiscale ale Editurii LUMEN la secțiunea Contact.


Procesul de peer-review

Întregul proces de peer-review trebuie să fie descris transparent și bine gestionat. Jurnalele ar trebui să ofere cursuri de formare pentru redactori și recenzori și să aibă politici privind diverse aspecte ale procesului de peer-review, în special în ceea ce privește adoptarea modelelor adecvate de review și a proceselor de soluționare a conflictelor de interese, contestațiile și conflictele care pot apărea în cadrul procesului de peer-review.

Editorii trebuie să se străduiască să asigure că evaluarea colegială pentru jurnalul lor este corectă, imparțială și se face în timp util. Editorii ar trebui să dispună de sisteme care să asigure că materialele trimise către jurnalul lor rămân confidențiale în timpul examinării colegiale. Cele mai bune practici pentru editori ar include: asigurarea faptului că persoanele implicate în procesul editorial (inclusiv editorii înşişi) beneficiază de o formare adecvată și sunt la curent cu cele mai recente linii directoare şi recomandări privind procesul de peer-review și managementul jurnalului; informarea cu privire la cercetarea în domeniul peer-review și al progreselor tehnologice; adoptarea unor metode de evaluare colegială potrivită cel mai bine revistei și comunității de cercetare pe care o deservește; revizuirea periodică a practicilor de peer-review, pentru a vedea dacă este posibilă o îmbunătățire; înaintarea cazurilor controversate către COPE, în special atunci când apar întrebări care nu sunt abordate de schemele COPE de soluţionare a problemelor etice sau sunt suspectate noi tipuri de abateri de la publicare; luarea în considerare a numirii unui evaluator de etică terţ, care să se pronunțe asupra plângerilor care nu pot fi soluționate pe plan intern.

Vezi Procesul de peer review.


Deciziile şi corecturile post-publicare

Jurnalele trebuie să permită publicarea postărilor care au ca obiect dezbateri fie pe site-ul lor, prin intermediul unor scrisori către editor, fie pe un site extern moderat de un terţ, cum ar fi PubPeer. Jurnalele trebuie să aibă mecanisme de corectare, revizuire sau retragere a articolelor după publicare. Redactorii ar trebui să încurajeze și să fie dispuși să ia în considerare criticile aferente materialelor publicate în jurnalul lor. Autorilor materialului criticat trebuie să li se dea posibilitatea să răspundă la critici. Nu ar trebui să se excludă studiile care prezintă rezultate negative. Cele mai bune practici pentru editori ar include deschiderea de a publica cercetări care le contrazic pe cele anterior publicate în jurnal.

Vezi secțiunile VI și X din Codul de Etică Editorială al Editurii LUMEN


Protejarea datelor cu caracter personal

Editorii trebuie să se supună legilor privind confidențialitatea datelor. Cu toate acestea, indiferent de dispoziţiile legale, aceştia ar trebui să protejeze întotdeauna confidențialitatea informațiilor cu caracter personal obținute în cursul cercetărilor sau al interacțiunilor profesionale (de exemplu, între medici și pacienți). Prin urmare, este aproape întotdeauna necesar să se obțină consimțământul informat scris pentru publicare de la persoane care ar putea să se recunoască sau să fie identificate de alții (de exemplu, din rapoarte de caz sau fotografii). Este posibil să se publice informații cu caracter personal fără consimțământul explicit dacă considerațiile de interes public depășesc posibilele daune produse subiecţilor, este imposibil să se obțină consimțământul și este puțin probabil ca o persoană rezonabilă să se opună publicării. Cele mai bune practici pentru editori ar include: publicarea politicii lor privind publicarea datelor individuale (de exemplu, detalii personale identificabile sau imagini) și explicarea explicită a acestora autorilor. Acordul de a participa la cercetare sau de a fi supus unui tratament nu este același lucru ca și consimțământul de a publica detalii personale, imagini sau citate.

Vezi pagina Protecția datelor personale


Aspecte de natură comercială

Jurnalele ar trebui să dispună de politici și sisteme de organizare pentru a se asigura că aspectele comerciale nu afectează deciziile editoriale (de exemplu, departamentele de publicitate ar trebui să funcționeze independent de departamentele editoriale). Editorii ar fi trebuit să facă publice politicile privind publicitatea în legătură cu conținutul revistei și cu procesele de publicare a suplimentelor sponsorizate. Reeditările ar trebui publicate așa cum apar în jurnal, cu excepția cazului în care trebuie să fie inclusă o corectare, caz în care aceasta ar trebui să fie clar identificată. Cele mai bune practici pentru editori ar include: publicarea unei descrieri generale a surselor de venit ale jurnalului (de exemplu, proporțiile primite din publicitatea grafică, vânzările de reeditări, suplimente sponsorizate, taxele de paginaţie etc.); asigurarea faptului că procesul de peer-review a suplimentelor sponsorizate este același cu cel utilizat pentru jurnalul principal; asigurarea faptului că articolele din suplimentele sponsorizate sunt acceptate exclusiv pe baza meritelor academice și a interesului pentru cititori, iar deciziile referitoare la aceste suplimente nu sunt influențate de considerente comerciale.

Vezi secțiunea IX din Codul de Etică Editorială al Editurii LUMEN


Regulile de etică editorială de mai sus sunt preluate de pe site-ul oficial al COPE (Committee for Publication Ethics), disponibil la https://publicationethics.org/core-practices şi la https://publicationethics.org/resources/code-conduct

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE