Tetiana Koltunovych

Tetiana Koltunovych – PhD in Psychology, Associate Professor of Pedagogy and Psychology of Preschool Education Department, Yuriy FedkovychChernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

A publicat la Editura Lumen: